VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 22 lipca 2024
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 
Masz problem z BHP
szukasz odpowiedzi ?
Szybko i gratisowo otrzymasz poradę
zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 52 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Kategoria: Świadczenia

Teksty opublikowane w tej kategorii.
Autor : God _DNIA 19-08-2011 - 16:43 | 5045 raz(y) oglądano.
Świadczenia : BHP- Pijany pracownik, który doprowadził do nieszczęścia nie otrzyma odszkodowania
Wypadki -przykłady

Jeżeli nietrzeźwy podwładny spowodował wypadek przy pracy, nie uzyska żadnej rekompensaty z ubezpieczenia społecznego, gdy w znacznym stopniu przyczynił się do jego powstania


Wynika to wprost z art. 21 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 nr 167, poz. 1322, dalej ustawa).


Alkohol i środki odurzające


Chodzi tu zwłaszcza o zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne oraz jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Przy czym, żeby pozbawić pracownika prawa do tych świadczeń, nie jest konieczne, by do wypadku doszło wyłącznie z jego winy. Wystarczy, jeśli będąc nietrzeźwy, w znaczący sposób przyczynił się do zaistnienia kolizji.


Z tym że jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że podwładny był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, pracodawca musi skierować go na badanie ustalające zawartość tych czynników w organizmie.


Podwładny ma poddać się temu badaniu. Odmowa lub inne zachowanie uniemożliwiające przeprowadzenie pomiarów pozbawia go prawa do świadczeń, chyba że udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły takie sprawdzenie.


Duży wkład własny


Podstawą odmowy wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego jest nie tylko nietrzeźwość pracownika, ale także jego znaczne przyczynienie się do powstania wypadku przy pracy.


Może bowiem zdarzyć się tak, że pracownik wprawdzie był nietrzeźwy, ale nie wywołał zdarzenia. Przy  czym istotne jest, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „znaczne przyczynienie”, pozostawiając to ocenie sądów.


„O znacznym stopniu przyczynienia” będzie można mówić wtedy, gdy okaże się, że wśród wszystkich innych przyczyn wypadku zachowanie nietrzeźwego było jednym z dominujących jego powodów.Przykład


Pan Janusz pracował jako spawacz. Przed rozpoczęciem pracy wypił z kolegami wódkę. Gdy w nietrzeźwym stanie przygotowywał sobie narzędzia do pracy, stojąc na swoim stanowisku, przebywający na rusztowaniu inny robotnik upuścił belkę, która spadając, uderzyła pana Janusza w głowę.


ZUS mimo ustalenia, że pan Janusz był nietrzeźwy, przyznał mu jednorazowe odszkodowanie, bo w żaden sposób nie przyczynił się do powstania tego wypadku.Bez związku z pracą


Wprowadzenie się pracownika w stan nietrzeźwości może być jednak uznane za zerwanie przez niego związku z pracą. Wyłącza to uznanie wypadku za wypadek przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy.


Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy wskutek upojenia alkoholowego pracownik nie był zdolny do wykonywania zadań. Zwracał na to uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 7 marca 2005 (I UK 127/05).


Jednak o tym, czy spożywanie alkoholu w pracy lub stan nietrzeźwości w czasie i miejscu pracy pozwala przyjąć, że nastąpiło zerwanie związku z pracą i, co za tym idzie, że zaistniały w takiej sytuacji wypadek przy pracy nie pozostaje w związku z pracą, powinny zawsze zdecydować okoliczności konkretnej sprawy.


Tak podnosił SN w wyroku z 25 czerwca 2010 (II UK 75/10) - czytaj więcej w artykule "Nietrzeźwość nie wyklucza prawa do odszkodowania" . W uzasadnieniu uznał, że jeśli w chwili wypadku pracownik faktycznie świadczył pracę i wykonywał ją prawidłowo, a jego nietrzeźwość nie miała żadnego wpływu na jego zdolność do  pracy, to nie ma podstaw do stwierdzenia, że nie pozostawał do dyspozycji pracodawcy i związek z pracą został zerwany.


Odwołanie do sądu


W razie ustalenia, że pracownik w chwili wypadku był nietrzeźwy i znacząco się do niego przyczynił, ZUS wydaje decyzję odmawiającą świadczenia z  ubezpieczenia wypadkowego.


Od tej decyzji pracownik (a w razie jego śmierci uprawniony członek rodziny) może odwołać się do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych sądu rejonowego, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Odpowiednie pouczenie o tym powinna zawierać decyzja ZUS.


Jeżeli nietrzeźwy podwładny spowodował wypadek przy pracy, nie uzyska żadnej rekompensaty z ubezpieczenia społecznego, gdy w znacznym stopniu przyczynił się do jego powstania


Sąd rozpoznaje sprawy podczas procesu, w którym po jednej stronie występuje ZUS, a po drugiej pracownik. Ten może dowodzić, że nie był nietrzeźwy albo że nie przyczynił się znacznie do powstania zdarzenia.Rodzina dostanie pieniądze


Przyczynienie się pracownika w stanie nietrzeźwości do wypadku przy pracy nie wpływa na uprawnienia członków jego rodziny w razie jego śmierci w wyniku tego zdarzenia.


Art. 21 ust. 2 ustawy odnosi się bowiem wyłącznie do świadczeń dla ubezpieczonego.


Zwracał na to uwagę SN w wyroku z 6 listopada 2009 (III UK 43/09). Stwierdził ponadto, że nawet przy znacznym stopniu przyczynienia się nietrzeźwego pracownika do wypadku zachowują oni prawo do świadczeń z ustawy wypadkowej, a jedynie jest ich pozbawiony sam zatrudniony.Po zażyciu trunków


Stan nietrzeźwości pracownika zachodzi tylko wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 (art. 46 ust. 3ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, DzU z 2007 nr 70, poz. 473 ze zm.).


Nie można natomiast utożsamiać samego przebywania pod wpływem alkoholu w czasie spowodowania wypadku przy pracy ze stanem nietrzeźwości.


Są to odrębne pojęcia. Art. 21 ust. 2 ustawy wyraźnie uzależnia możliwość pozbawienia podwładnego prawa do świadczeń określonych w tej ustawie od tego, czy pracownik w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwości, a więc czy zawartość alkoholu we krwi przekraczała 0,5 promila.


Tak wskazywał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 13 stycznia  1994 (III AUr 1070/93).(|845 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God _DNIA 19-08-2011 - 16:40 | 6948 raz(y) oglądano.
Świadczenia : BHP-Kiedy za wypadek nie będzie odszkodowania ?
Wypadki -przykłady

Wypadek, który miał miejsce podczas załatwiania prywatnych spraw, nie będzie wypadkiem przy pracy. Nawet gdy szef pozwolił podwładnemu opuścić firmę w roboczych godzinach


Częstą przyczyną sporów między pracownikami poszkodowanymi wskutek wypadków a ZUS jest ustalenie, czy został zachowany związek między tym wypadkiem i pracą, gdy doszło do niego poza terenem zakładu pracy.


   • Kto nie dostanie świadczeń za wypadek przy pracy?


Pijany pracownik może nie dostać rekompensaty pieniężnej za wypadek przy pracy


W zeszłym roku zgłoszonych  zostało o 9 proc. więcej wypadków przy pracy. Nie wiadomo, jaka była rzeczywista liczba urazów. Pracodawcy często nalegają, żeby ich nie zgłaszać, m.in. z obawy przed odpowiedzialnością za wykroczenie lub przestępstwo wynikłe z niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy.


W interesie pracownika niewątpliwie leży ujawnienie wypadku przy pracy. Poszkodowanemu przysługują bowiem świadczenia określone w art. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Są to: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy oraz jednorazowe odszkodowanie wypłacane ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany może się także domagać renty z tytułu niezdolności do pracy.


Świadczenia nie będą  jednak przysługiwały, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przepisów BHP spowodowane przez pracownika umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nie może się ich również spodziewać pracownik, który przyczynił się w znacznym stopniu do wypadku, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych.


Niezależnie od świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracodawca ponosi wobec pracownika odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, czyli na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność jest pełna, tzn. obejmuje obowiązek naprawienia szkody, rozumianej jako szkoda rzeczywista, oraz utracone korzyści. Odszkodowania od pracodawcy należy dochodzić w procesie, dokumentując w miarę możliwości rozmiar poniesionej szkody. Odpowiedzialność ta może zostać wyłączona, jeśli jedyną przyczyną wypadku było działanie siły wyższej lub nastąpił on wyłącznie z winy poszkodowanego.


W praktyce pracodawcy z reguły mają wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące zdarzenia w postaci wypadków przy pracy. Takie ubezpieczenie ułatwia pracownikom uzyskanie odszkodowania.  • Najnowsze wyroki SN o wypadkach przy pracy


Zawał serca w trakcie wykonywania obowiązków służbowych nie musi być zdarzeniem, w związku z którym ZUS przyzna pracownikowi jakiekolwiek świadczenia. Zostanie tak zakwalifikowany, gdy jest efektem silnego, nadzwyczajnego stresu


Pracownicy nieustannie ulegają wypadkom, które w ich mniemaniu powinny zostać zakwalifikowane jako wypadki przy pracy. Z takimi bowiem zdarzeniami wiązać się będą określone świadczenia.  • Kiedy ZUS odmówi odszkodowania za wypadek


Wypadek, który miał miejsce podczas załatwiania prywatnych spraw, nie będzie wypadkiem przy pracy. Nawet gdy szef pozwolił podwładnemu opuścić firmę w roboczych godzinach


Częstą przyczyną sporów między pracownikami poszkodowanymi wskutek wypadków a ZUS jest ustalenie, czy został zachowany związek między tym wypadkiem i pracą, gdy doszło do niego poza terenem zakładu pracy.


Wszystko za sprawą art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm., dalej ustawa wypadkowa).


Przepis ten stanowi, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez podwładnego czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,


- w czasie pozostawania zatrudnionego do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.


Czy związek z pracą istnieje, jeśli pracownik opuszcza teren firmy? W takim wypadku trzeba dokładnie ustalić, czy pomimo opuszczenia miejsca pracy zachowanie pracownika nadal było związane z jego zatrudnieniem.
Autor : God _DNIA 24-11-2006 - 08:55 | 13292 raz(y) oglądano.
Świadczenia : Świadczenia dla ofiar wypadków przy pracy
Wypadki -przykładyAutor : God _DNIA 14-11-2006 - 20:56 | 91500 raz(y) oglądano.
Świadczenia : Kiedy należy się odprawa emerytalna
Pracodawca i Pracownik
MUSI BYĆ ZWIĄZEK MIĘDZY USTANIEM STOSUNKU PRACY I NABYCIEM PRAWA DO EMERYTURY
Kiedy należy się odprawa emerytalna
Pracownikowi przechodzącemu na rentę lub emeryturę pracodawca wypłaca odprawę finansową. Aby to jednak zrobić, musi istnieć związek między ustaniem stosunku pracy i nabyciem prawa do emerytury lub renty

- Czy otrzymam od pracodawcy odprawę emerytalną, jeżeli od lutego 2003 r. w wyniku zwolnień grupowych przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych, później na zasiłku przedemerytalnym (nigdzie w tym czasie nie pracowałem), a od sierpnia 2006 r. pobieram emeryturę? Czy taki związek między ustaniem stosunku pracy i nabyciem prawa do emerytury może mieć charakter funkcjonalny? -
INDIE 2015


Nasza nowa strona


Kodeks pracy


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Czy Państwowa Inspekcja Pracy spełnia swoją rolę

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 330
Komentarzy: 1


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,131918907166 sekund.