VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 14 kwietnia 2021
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi?
Szybko otrzymasz poradę zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 47 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Pracodawca-Pracownik: Lepsze mediacje czy sąd ? Autor : God
Pracodawca i Pracownik
JAK ROZSTRZYGNĄĆ SPÓR O ROSZCZENIE ZE STOSUNKU PRACY


Lepiej mediować czy się sądzić?Pracodawca, który naruszy prawa pracownicze, nie może liczyć na to, że pracownik poprosi o mediację i zadowoli się postępowaniem pojednawczym. Zatrudniony bowiem może od razu skierować sprawę do sądu pracy. Kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rozstrzygania sporów: mediację i postępowanie sądowe. Oczywiście najlepiej, gdy szef i podwładny rozwiążą spór na drodze polubownej (art. 243 k.p.). Jeśli mediacja nie przyniesie rezultatu albo strony w ogóle z niej zrezygnują, czego nie można wykluczyć, wtedy sprawę trzeba skierować do sądu pracy. Jest to rozwiązanie ostatecznePostępowanie pojednawcze

Jeśli zapadła decyzja o mediacji, trzeba powołać komisję pojednawczą. W dużych firmach, w których działa zakładowa organizacja związkowa, komisję powołują wspólnie pracodawca i ta organizacja. Natomiast w przedsiębiorstwach, w których nie ma związków zawodowych, komisję powołuje samodzielnie przedsiębiorca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.


Zasady działania komisji, czas jej trwania i liczbę jej członków ustalają sami zainteresowani. Trzeba tylko spełnić jeden wymóg: komisja przeprowadza postępowanie w zespołach składających się co najmniej z trzech członków (art. 245 w zw. z art. 244 § 3 k.p.).


 


Kto do komisji pojednawczej

 


Decydujący głos w sprawie obsadzenia komisji pojednawczej ma w zasadzie pracodawca. Ustawa ściśle określa, kogo nie można powołać na jej członków:

¦ osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;

¦ głównego księgowego;

¦ radcy prawnego, który realizuje obsługę prawną pracodawcy - nie ma znaczenia, czy jest on zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę, czy np. na umowie-zleceniu;

¦ osoby, która prowadzi w firmie sprawy osobowe, zatrudnienia i płac.


Pracodawca - ustalając z drugą stroną zasady działania komisji - może nie zgodzić się na powołanie określonego pracownika, jeżeli uzna, że jego wybór mógłby np. nie sprzyjać obiektywnemu rozstrzygnięciu sporu.


 


Wniosek składa pracownik

 


Wniosek o wszczęcie postępowania przed komisją pojednawczą może złożyć wyłącznie pracownik. Pracodawca może jedynie wykazać inicjatywę i szukać porozumienia z podwładnym, zanim ten złoży wniosek o postępowanie przed komisją pojednawczą. Bez wątpienia takie załagodzenie sporu jest dużo prostsze.


W sytuacji gdy spór dotyczy rozwiązania, wygaśnięcia bądź nawiązania stosunku pracy, pracownik będzie mógł złożyć wniosek do komisji pojednawczej jedynie przed upływem tych dwóch terminów - 7 dni i 14 dni. Po ich upływie rozpatrzeniem sprawy zajmie się już sąd pracy.


 


W ciągu 14 dni

 


Komisja pojednawcza powinna rozstrzygnąć spór w ciągu 14 dni od momentu otrzymania wniosku. Jeśli nie dotrzyma tego terminu, to w sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy postępowanie pojednawcze zakończy się z mocy prawa z upływem tego terminu, a w innych sprawach z upływem 30 dni. Ma to zapobiegać przeciąganiu postępowania przed komisją pojednawczą.


 


Wpis do protokołu

 


Gdy szef dojdzie z podwładnym do porozumienia i zawrą ugodę przed komisją pojednawczą, należy to potwierdzić wpisem do protokołu posiedzenia zespołu, który rozstrzygał spór. Protokół powinny podpisać strony sporu oraz wszyscy członkowie zespołu, którzy z ramienia komisji pojednawczej zajmowali się sprawą.


Ugoda musi być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Jeśli nie będzie spełniała tego podstawowego warunku, pozostanie dla pracownika bezużyteczna, gdyż sąd nie nada jej klauzuli wykonalności.


 


Szybko wykonaj ugodę

 


Pracodawca powinien wykonać ugodę dobrowolnie, niezwłocznie po jej podpisaniu. Jeżeli np. podwładny domagał się rozliczenia godzin nadliczbowych, to powinien otrzymać pieniądze zaraz po podpisaniu ugody. Gra na zwłokę nie przyniesie szefowi żadnych korzyści, a wręcz może narazić go na dodatkowe koszty. Jeśli bowiem nie wykona ugody dobrowolnie, pracownik może w sądzie uzyskać klauzulę wykonalności, a potem złożyć wniosek do komornika o wyegzekwowanie należności. Wówczas pracodawca zapłaci nie tylko należność główną, ale i koszty egzekucyjne.


PRZYKŁAD

W ramach ugody zawartej przed komisją pojednawczą szef zgodził się wypłacić podwładnemu wynagrodzenie za zaległe nadgodziny z ostatnich 12 miesięcy oraz wypłacić dwie obiecane premie uznaniowe. Łącznie około 35 tysięcy złotych. Pracownik nie otrzymał pieniędzy. Złożył więc do sądu wniosek o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności, a otrzymawszy tytuł wykonawczy, wystąpił do komornika o wyegzekwowanie pieniędzy. Komornik zajął konta bankowe pracodawcy, otrzymał od niego należną sumę, a oprócz niej również koszty egzekucyjne, które w tym wypadku przekroczyły 5 tysięcy złotych.


Można iść na ustępstwa

 


Samo zawarcie ugody, a nawet złożenie do sądu pracy wniosku o nadanie jej klauzuli wykonalności nie wyklucza możliwości ustępstw z obu stron. Szef powinien więc się zastanowić, czy warto zwalniać pracownika bez wypowiedzenia (art. 52 k.p.), jeśli ten potem będzie się odwoływać do sądu, co oznacza stratę czasu i koszty finansowe. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy np. kierowca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków - jego roszczenia oddali każdy sąd. Ale gdy podstawa zwolnienia w trybie natychmiastowym jest wątpliwa, może lepiej iść na ustępstwo i np. zmienić tryb rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, niż narażać się na koszty związane ze sprawą sądową.


Droga sądowa

Jeśli nie dojdzie do ugody, pracownik może postąpić dwojako. W ciągu 14 dni od zakończenia postępowania pojednawczego może skierować pozew do komisji pojednawczej i zażądać, aby niezwłocznie przekazała sprawę sądowi pracy. Ma też prawo wnieść pozew bezpośrednio do sądu pracy (zob. art. 254 k.p.).


 


Do jakiego sądu

 


Sprawami o roszczenia ze stosunku pracy zajmują się:

¦ sądy pracy, będące odrębnymi jednostkami organizacyjnymi sądów rejonowych;

¦ sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, będące odrębnymi jednostkami sądów okręgowych.


Sądy pracy nie zajmują się sporami, które dotyczą:

¦ ustalania nowych warunków pracy i płacy;

¦ stosowania norm pracy;

¦ pomieszczeń w hotelach pracowniczych.


Kto ponosi koszty

 


Do niedawna obowiązywała zasada, że postępowania przed sądem pracy w sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy są wolne od opłat sądowych. Od 2 marca 2006 r. jest inaczej (ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, DzU nr 167, poz. 1398).


¦ Pracownik musi zapłacić tzw. podstawową opłatę w wysokości 30 zł od: zażalenia, stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, apelacji oraz skargi kasacyjnej (art. 35 ust. 1 ww. ustawy).


¦ Pracodawca, występujący przeciwko pracownikowi z roszczeniem majątkowym, np. o odszkodowanie za wyrządzoną przez pracownika szkodę, musi zapłacić 5 proc. wartości przedmiotu sporu.


¦ Jeśli wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 tys. zł, koszty ponoszą pracodawca i pracownik. Wnoszą opłatę stosunkową, którą pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych. Jej wysokość jest nie niższa niż 30 zł i nie wyższa niż 100 tys. zł.


Co musi pracodawca


Szef ma obowiązek zapewnić komisji odpowiednie warunki lokalowe oraz środki techniczne, które umożliwią jej właściwe funkcjonowanie. On również pokrywa koszty działalności komisji. Wydatki te obejmują także równowartość utraconego przez pracownika wynagrodzenia w związku z jego udziałem w postępowaniu pojednawczym.


Ważne terminy


Z chwilą zgłoszenia przez pracownika wniosku o wszczęcie postępowania pojednawczego automatycznie ustaje bieg:


¦ 7-dniowego terminu na wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;


¦ 14-dniowego terminu na wniesienie do sądu pracy żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania w wypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bądź wygaśnięcia umowy o pracę;


¦ 14-dniowego terminu na wniesienie do sądu pracy żądania rozwiązania umowy o pracę w wypadku odmowy przyjęcia do pracy.


Kiedy roszczenia się przedawnią


Jeśli dojdzie do przedawnienia, ani pracodawca, ani pracownik nie będą mogli dochodzić przysługujących im roszczeń. Oznacza to, że zobowiązany do świadczenia skutecznie uchyli się od zaspokojenia roszczeń.


¦ Termin 3-letni to podstawowy termin przedawnienia; rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Wiąże on zarówno pracodawcę, który np. zamierza dochodzić od pracownika wierzytelności z tytułu udzielonych mu zaliczek, jak i pracownika, który np. zamierza wystąpić z roszczeniem o ekwiwalent za niewykorzystany urlop (zob. art. 291 § 1 k.p.).


¦ W sytuacji gdy pracodawca dochodzi naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika, istnieją trzy różne terminy przedawnienia: roczny, 3-letni oraz 10-letni.


- Roczny termin przedawnienia dotyczy szkód wyrządzonych przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Termin przedawnienia upływa po roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu szkody.


- 3-letni termin przedawnienia obowiązuje wtedy, gdy pracodawca w ciągu roku od wyrządzenia szkody nie dowiedział się, kto był jej sprawcą. Po upływie tego okresu (3 lata) roszczenie ulega przedawnieniu niezależnie od tego, czy pracodawca dowiedział się, kto był sprawcą szkody, czy nie.


- 10-letni okres przedawnienia stosuje się w sytuacji, gdy pracownik umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę.


Uwaga: Terminy przedawnienia roszczeń mają charakter bezwzględnie wiążący. To oznacza, że ani pracodawca, ani pracownik nie mogą jednostronnie ani w drodze zawartej między sobą umowy przedłużyć czy skrócić terminów przedawnienia roszczeń. Będzie to nieważne z mocy prawa i nie wywoła żadnych skutków prawnych.


Co może pracodawca


Postępowanie pojednawcze nie służy tylko interesom pracownika. Przedsiębiorca, któremu podwładny wyrządził szkodę, może domagać się od niego odszkodowania, kierując sprawę od razu do sądu pracy, nawet jeżeli pracownik zaproponuje mediację. Szef nie musi przystać na jego propozycję.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Germantech Jobs


SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,410722017288 sekund.