VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 marca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 41 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: PRZEDSIĘBIORCY MUSZĄ PAMIĘTAĆ O TERMINACH ROZLICZEŃ Autor : God
Ochrona Środowiska
PRZEDSIĘBIORCY MUSZĄ PAMIĘTAĆ O TERMINACH ROZLICZEŃ


Prześlij sprawozdania marszałkowi, inspektorowi i wojewodzieTylko dwa tygodnie zostały przedsiębiorcom na rozliczenie się z obowiązków ekologicznych. Dziś o nich przypominamyZa korzystanie ze środowiska


31 stycznia 2007 r. to ostatni dzień na rozliczenie się z opłat za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2006 r. W tym samym czasie przedsiębiorcy muszą też przesłać, i to aż w dwa miejsca, sprawozdania na odpowiednich formularzach (w ustawie i rozporządzeniu są one określone jako wykazy).


Jeden ma otrzymać marszałek województwa, drugi -wojewódzki inspektor ochrony środowiska.


Przedsiębiorcy rozliczają się z:

¦ wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,

¦ wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

¦ poboru wód,

¦ składowania odpadów (jeżeli chodzi o składowanie lub magazynowanie odpadów, to obowiązek ponoszenia opłat ma zazwyczaj zarządzający składowiskiem odpadów, a nie przedsiębiorca, który je wytwarza).


Wylicz sam lub zatrudnij firmę

 


Tak jak podatki opłatę za korzystanie ze środowiska trzeba obliczyć samemu lub zatrudnić odpowiednią firmę.


Skomplikowane może być zwłaszcza wyliczenie opłaty za korzystanie z dużych bądź nietypowych instalacji, emitujących różne rodzaje gazów i pyłów.


Łatwiej jest obliczyć środowiskowe koszty użytkowania samochodów czy małych pieców, bo w rozporządzeniu są podane dla nich stawki łączne. Kłopotów z wyliczeniami nie powinni też mieć właściciele ferm drobiu, bo dla ich działalności również przewidziano stawki łączne. Do wyliczenia opłaty za drugie półrocze 2006 r. przedsiębiorca stosuje stawki z rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. o opłatach za korzystanie ze środowiska (DzU z 2005 r. nr 260, poz. 2176).


 


Do 400 zł bez opłaty

 


Uwaga: Za korzystanie ze środowiska trzeba zapłacić tylko wtedy, gdy wyliczona opłata przekracza 400 zł za półrocze. Nawet jeżeli firma nie musi płacić, nie zwalnia jej to z obowiązku składania wykazów dotyczących korzystania ze środowiska.


 


Komu zapłacić

 


Zazwyczaj opłatę wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Ale nie zawsze.


Jeżeli przedsiębiorca ma pojazdy, to opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wnosi na rachunek urzędu zgodnie z miejscem rejestracji firmy.


Natomiast opłaty za gazy i pyły ze źródeł stacjonarnych (np. kotłowni) trzeba uiścić w tych województwach, w których źródła te się znajdują (niekoniecznie w tych, w których jest siedziba firmy). Taka sama zasada obowiązuje przy opłatach za pobór wód czy odprowadzanie ścieków.


Komu składać sprawozdanie

 


Przedsiębiorcy muszą pamiętać nie tylko o wniesieniu opłaty, ale i o przesłaniu wykazów z danymi. Wypełnione formularze, na podstawie których przedsiębiorca wyliczył opłatę, trzeba złożyć marszałkowi województwa.


Ponadto trzeba je przesłać wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, jeśli dotyczą:

¦ gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,

¦ ilości i jakości pobranej wody,

¦ ścieków wprowadzanych dowód lub do ziemi.


Natomiast wykazy dotyczące składowania odpadów trzeba przesłać właściwemu wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta.


Jeśli firma ma swoje zakłady i w nich stacjonarne urządzenia w różnych gminach tego samego województwa, to wprawdzie składa formularz w jednym miejscu, ale odrębnie wykazuje w nim kwoty za korzystanie ze środowiska w poszczególnych gminach.


 


Na jakich formularzach

 


Przedsiębiorcy wypełniają formularze zgodne z rozporządzeniem o wzorach wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i o sposobie przedstawiania tych informacji i danych (DzU z 2005 r. nr 252, poz. 2128).


Takie formularze można pobrać ze stron internetowych urzędów marszałkowskich.


Dane wpisują przy tym tylko w te tabele, które ich dotyczą.


PRZYKŁAD

Firmy, które rozliczają się wyłącznie ze spalin wprowadzanych przez ich pojazdy, wypełniają tylko:

¦ pierwszą tabelę z załącznika nr 2 zawierającego dane przedsiębiorcy,

¦ tabelę D - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,

¦ zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska (wpisuje się w nie tylko dane firmy i kwotę opłaty zaokrągloną do1 zł). Przypominamy: zestawienie podpisuje zarówno osoba, która je wypełniła, jak i osoba upoważniona do reprezentowania firmy.


 


Inny termin dla karpi

 


Inny termin rozliczeń obowiązuje tylko hodowców ryb (innych niż łososiowate) i innych organizmów wodnych (wykaz składają do końca maja, a opłatę wnoszą do końca czerwca).


Za zużyte pralki i komputery


Zajmujący się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym muszą się do 30 stycznia rozliczyć się za IV kw. 2006 r. Sprawozdania składają głównemu inspektorowi ochrony środowiska.


Uwaga: ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa datę składania sprawozdań na 30 dzień miesiąca, a nie na jego koniec. Nie można więc zwlekać z ich składaniem do ostatniego dnia stycznia.


 


Dla wprowadzających

 


Wprowadzający sprzęt (przede wszystkim producenci i importerzy) muszą przesłać do 30 stycznia sprawozdania o zebranym zużytym sprzęcie. Uwzględniają w nim zebrany i przekazany do zakładu przetwarzania zużyty sprzęt.


W sprawozdaniu podaje się masę (w kilogramach) zebranego sprzętu oraz masę tego, co poddano przetwarzaniu, w tym: ile sprzętu poddano recyklingowi, ile innym procesom odzysku, a ile przekazano do unieszkodliwienia. Wszystko podaje się w podziale na grupy sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie. Wyjątek to sprzęt oświetleniowy - grupę rozbija się na dwie części: osobno liczy się masę lamp, osobno opraw i innych urządzeń oświetleniowych.


Wzór druku określa rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobów ich przekazywania (DzU z 2006 r. nr 6, poz. 40).


 


Dla zbierających

 


Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny składają do 30 stycznia sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za IV kwartał 2006 r. Zasady podawania informacji o masie i rodzajach sprzętu są takie jak dla wprowadzających.


Wzór druku określa rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (DzU z 2006 nr 11, poz. 60).


 


Dla przetwarzających

 


30 stycznia to również ostatni dzień na składanie sprawozdań za IV kwartał 2006 r. przez zakłady przetwarzania zużytego sprzętu. W sprawozdaniach o przetworzonym zużytym sprzęcie podają informacje o masie przyjętego przez zakład złomu elektrycznego i elektronicznego oraz o rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia tego sprzętu i przekazanych do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania.


Wzór druku określa rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania (DzU z 2006 r. nr 45, poz. 320).


 


Dla zajmujących się odzyskiem i recyklingiem

 


Firmy zajmujące się recyklingiem i odzyskiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego także muszą przesłać swoje kwartalne sprawozdanie do 30 stycznia. Dotyczy ono odpadów pochodzących z takich wyrobów. W wykazie podaje się masę przyjętych odpadów oraz ile z nich poddano recyklingowi i innym procesom odzysku.


Wzór druku określa rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wzoru sprawozdania w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu oraz sposobu ich przekazywania (DzU z 2006 r. nr 5, poz. 34). Są one też dostępne na stronie internetowej GIOŚ.


Za przewozy towarów niebezpiecznych


Przedsiębiorca musi do 31 stycznia rozliczyć się z przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.


W tym wypadku sprawozdanie sporządza nie przedsiębiorca, ale doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Przedsiębiorca może je sporządzić sam tylko wtedy, gdy uzyskał uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa. Firma zatrudnia doradcę na swój koszt.


Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach. Podpisuje je imieniem i nazwiskiem oraz podaje numer swojego świadectwa doradcy.


 


Prześlij wojewodzie

 


Natomiast obowiązkiem przedsiębiorcy jest przesłanie jednego egzemplarza tego dokumentu wojewodzie.


Wzór sprawozdania jest taki sam jak przed rokiem. Określa go rozporządzenie ministra infrastruktury oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 października 2005 r. (DzU z 2005 r. nr 207, poz. 1733).


Firmy, które przewożą, załadowują bądź rozładowują towary niebezpieczne w takich ilościach, dla których umowa ADR (dotycząca międzynarodowego drogowego przewozu towarów niebezpiecznych) nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu, nie muszą przesyłać sprawozdań.


Kto musi płacić za korzystanie ze środowiska


Zgodnie z art. 3 pkt 20 prawa ochrony środowiska za korzystanie ze środowiska płacą:

¦ przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

¦ osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

¦ osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

¦ jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami,

¦ osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.


Jak rozliczyć się za spaliny samochodowe


Najczęściej ze środowiska korzystają przedsiębiorcy używający pojazdów. Muszą się rozliczyć z marszałkiem niezależnie od tego, czy wykorzystują w swojej działalności samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki, autokary czy maszyny napędzane benzyną, gazem bądź olejem napędowym.


Jest jeden problem. Rozporządzenie z 20 grudnia 2005 r. określa stawki w złotych za megagram (czyli za tonę), tymczasem przedsiębiorcy tankują benzynę czy olej w litrach, i zazwyczaj to liczba litrów widnieje na fakturach.


Aby więc przeliczyć litry na tony, trzeba znać gęstość paliwa. W rozporządzeniu o wzorach wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (DzU z 2005 r. nr 252, poz. 2128) są podane oficjalne przeliczniki. Zgodnie z nimi zużycie paliwa podane w jednostce objętości przelicza się na jednostkę masy, przyjmując, że gęstość:

¦ benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,

¦ gazu płynnego propanu-butanu 0,5 kg/l,

¦ oleju napędowego 0,84 kg/l.


Gdzie przesłać sprawozdanie


Sprawozdania przesyła się na adres GIOŚ: Główny Inspektor Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,369786977768 sekund.