Zabezpieczenie techniczne [1]: Bezpieczne wykonywanie transportu ręcznego [2]

Autor : God Dodano: 10-10-2020 - 20:56
Praca [3]
Prace związane z transportem ręcznym wykonywane są w magazynach, innych pomieszczeniach oraz na otwartej przestrzeni, z użyciem podręcznego sprzętu ułatwiającego transport ręczny. Prace te, powinny zostać zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczny i higieniczny sposób ich wykonania.
1.Odpowiedzialność oraz obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 207–2093 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Szczególnie pracodawca jest zobowiązany: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Zobowiązany jest również zapewniać rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniając zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy. W swoim działaniu pracodawca powinien uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych, zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, a także wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.


Pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - dalej r.o.b.h. zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia zastosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, pracodawca powinien podjąć odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki, w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności.

Pracodawca powinien również zapobiegać, o czym mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym - dalej r.p.t. zagrożeniom zawodowym występującym przy ręcznych pracach transportowych, szczególnie biorąc pod uwagę masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka ciężkości, warunki środowiska pracy, w tym szczególnie temperaturę i wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia, organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy, indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek i stan zdrowia.

Ocena ryzyka powinna być dokonywana przy organizowaniu ręcznych prac transportowych, a także po każdej zmianie organizacji pracy.


Na podstawie oceny ryzyka zawodowego pracodawca jest zobowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń. Ponadto pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu, a szczególnie dotyczące jego masy i położenia jego środka ciężkości, zwłaszcza w przypadku, gdy masa jest nierównomiernie rozłożona, a także informować pracowników o wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiach ergonomii, w tym o wynikach oceny ryzyka zawodowego, a także o środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom, a zwłaszcza urazom kręgosłupa. W przypadku stwierdzenia, że sposób wykonywania pracy jest nieprawidłowy i stwarza zagrożenia, pracodawca jest zobowiązany do wstrzymania tych prac do czasu zastosowania odpowiednich działań eliminujących te zagrożenia.
2.Obowiązki osób kierujących pracownikami Zgodnie z art. 212 k.p. osoby kierownictwa i nadzoru są zobowiązane do kontrolowania każdego stanowiska pracy i instruowania pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania robót. Zobowiązane są szczególnie do organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz dopilnowania, aby środki te były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, zapewnienia bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, zapewnienia przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


3.Pracownicy Pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych z transportem ręcznym indywidualnym i zbiorowym powinni mieć ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, stwierdzony ważnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku związanym z ręcznym transportem, powinni być przeszkoleni wstępnie, podczas instruktażu ogólnego i stanowiskowego oraz okresowo w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem prac transportowych na otwartej przestrzeni, w magazynach, a także związanych z innym lokalnym miejscem pracy, np. na budowie.


4.Charakterystyka pracy Prace związane z transportem ręcznym wykonywane są w magazynach, innych pomieszczeniach oraz na otwartej przestrzeni, z użyciem podręcznego sprzętu ułatwiającego transport ręczny. Prace te wymagają znacznego wysiłku fizycznego.

5.Podstawowe zagrożenia Przy pracach związanych z transportem ręcznym, indywidualnym i zbiorowym, występują zagrożenia związane z charakterem pracy i miejscem pracy. Pracownicy są narażeni na upadek z wysokości, upadek na tym samym poziomie, jak również na urazy i choroby związane z pracą na otwartej przestrzeni, w zmiennych warunkach atmosferycznych. W przypadku współpracy ze sprzętem mechanicznym, pracownicy narażeni są na urazy związane z pracą tego sprzętu. W pracy zatrudnionych w transporcie ręcznym pracowników występują również zagrożenia wypadkowe i chorobowe związane z przeciążeniem, monotonią pracy, wymuszoną pozycją ciała.


6.Niebezpieczne czynniki Pracownicy narażeni są głównie na niebezpieczne działanie czynników fizycznych, takich jak hałas i wibracja, ale mogą być też narażeni na inne czynniki występujące w miejscu pracy, np. czynniki chemiczne w magazynie chemicznym, oraz związane z charakterem pracy, np. transport pojemników z substancjami lub mieszaninami chemicznymi.


7.Bezpieczeństwo pracy
7.1.Bezpieczeństwo w transporcie ręcznym – przepisy ogólne Zgodnie z r.p.t. pracodawca jest zobowiązany organizować ręczne prace transportowe, w tym stosować metody pracy, które powinny zapewnić szczególnie ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, w tym zapewnić odpowiednie przerwy w pracy na odpoczynek, wyeliminować nadmierne obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, a zwłaszcza urazy kręgosłupa, związane z rytmem pracy i wymuszonym procesem pracy, ograniczyć do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów, uwzględnić wymagania ergonomii.
Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów, tam gdzie jest to możliwe, należy zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy. Uwzględnienie wymagań ergonomii szczególnie powinno dotyczyć zapewnienia, aby przemieszczane przedmioty przenoszono jak najbliżej ciała, a sposoby ręcznego przemieszczania przedmiotów eliminowały ryzyko urazów, a szczególnie urazów kręgosłupa.

Sposoby te powinny wykluczać przemieszczanie przedmiotów, jeżeli czynności te mogą być wykonywane tylko za pomocą skrętu tułowia, istnieje możliwość wystąpienia nagłych ruchów przemieszczanego przedmiotu, ciało pracownika znajduje się w niestabilnej pozycji, pochylenie tułowia pracownika przekracza 45°. Przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia pracownika.
Przy pracach związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów powinna być zapewniona wystarczająca przestrzeń, zwłaszcza w płaszczyźnie poziomej, umożliwiająca zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracownika podczas pracy. Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to zagrożenia wypadkowe. Powierzchnia, po której są przemieszczane ręcznie przedmioty, powinna być równa, stabilna i nieśliska.
Pracodawca, u którego wykonywane są prace związane z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów nieporęcznych, niestabilnych, ze zmiennym środkiem ciężkości i innych, które z powodu ich masy, kształtu lub właściwości mogą spowodować zagrożenie wypadkowe, powinien określić w wydanej instrukcji szczegółowe zasady bezpiecznego postępowania przy przemieszczaniu takich przedmiotów. Instrukcja ta powinna określać szczególnie sposoby postępowania przy przemieszczaniu tych przedmiotów. Przedmiot nieporęczny lub trudny do utrzymania powinien być przemieszczany przy użyciu odpowiedniego sprzętu pomocniczego zapewniającego bezpieczeństwo podczas pracy.
Przedmioty, których środek ciężkości po ustawieniu w pozycji do podnoszenia i po podniesieniu znajdowałby się powyżej połowy wysokości przedmiotu, nie powinny być przenoszone ręcznie, chyba, że do przeniesienia przedmiotu zastosowano uchwyty znajdujące się powyżej środka ciężkości. Zwoje taśmy, drutu, kabla itp. podczas ich przenoszenia powinny być zabezpieczone przed rozwinięciem i wyginaniem.

W razie konieczności przenoszenia przedmiotu trzymanego w odległości większej niż 30 cm od tułowia, należy zmniejszyć o połowę dopuszczalną masę przedmiotu przypadającą na jednego pracownika lub zapewnić wykonywanie tych czynności przez co najmniej dwóch pracowników. Ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający powstawaniu urazów.

Opakowania przedmiotów przemieszczanych ręcznie powinny być wykonane z odpowiednio wytrzymałych materiałów oraz nie powinny stwarzać zagrożeń wypadkowych związanych w szczególności z ich kształtem, w tym ostrymi krawędziami. Jeżeli kształt lub rozmiar opakowania przeznaczonego do ręcznego przemieszczania przedmiotów utrudnia lub uniemożliwia bezpieczne ich przemieszczanie, opakowanie takie powinno być wyposażone w odpowiednie uchwyty.
Sposób rozmieszczenia przedmiotów w opakowaniach powinien zapewnić ich stabilność podczas przemieszczania. Niedopuszczalne jest przenoszenie i przetaczanie przedmiotów po pochylniach niezwiązanych w sposób stały z konstrukcją budynku o kącie nachylenia ponad 15° oraz przenoszenie po schodach o kącie nachylenia ponad 60°. Niedopuszczalne jest przebywanie pracownika między legarami podczas przetaczania przedmiotów po pochyło ustawionych legarach.


7.2.Przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika
Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min. Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min.Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

dla kobiet - 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej, a dla mężczyzn - 30 kg przy pracy stałej i 50 kg przy pracy dorywczej.

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać: dla kobiet – 12 kg, a dla mężczyzn – 30 kg.

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 300, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać: dla kobiet – 12 kg, i dla mężczyzn – 30 kg.


Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 300, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać: dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej, a dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.


Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości: przy pchaniu – 300 N dla mężczyzn i 120 N dla kobiet, a przy ciągnięciu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet. Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń (w szczególności dźwigni, korb, kół, przycisków, pedałów) nie mogą przekraczać następujących wartości:

7.3.Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów


Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:


1) przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet,

2) przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.

Podczas zespołowego ręcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:

przy pchaniu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet,

a przy ciągnięciu – 210 N dla mężczyzn i 80 N dla kobiet.

Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn i 200 kg dla kobiet.


Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych – gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet.


Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów powinien być zapewniony dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę oraz odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m, a także stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.

Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport takich przedmiotów z możliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom podłoża. W przypadku zespołowego przenoszenia na ramionach przedmiotów długich i o dużej masie pracownicy powinni wkładać i opuszczać przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę, znajdować się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu, używać środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona.
Przykład

Pracownicy przenosili długi przedmiot. Długość przedmiotu, jego ciężar oraz liczba i dobór pracowników były prawidłowe. Sposób przenoszenia (na ramieniu, po jednej stronie) również był prawidłowy. W trakcie przenoszenia przedmiotu mistrz, który kierował transportem, przyłączył się do niesienia przedmiotu. Po kilku metrach zasłabł i upadł.


Po badaniach stwierdzono zawał. Mistrz nie powinien był przyłączać się do czynnego transportu przedmiotu, ponieważ jego zadaniem było wydawanie komend dotyczących podnoszenia, transportu i ułożenia przedmiotu w miejscu składowania, a ponadto pod względem wzrostu, wieku i zdrowia nie pasował do brygady transportowej.


7.4.Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych

Organizacja i metody prac związanych z ręcznym przemieszczaniem materiałów mogących stwarzać zagrożenia w związku z ich właściwościami (żrącymi, trującymi, pylnymi - powinny eliminować lub ograniczać te zagrożenia. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych – gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia – których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet

Balony szklane z kwasami lub innymi cieczami żrącymi powinny być przewożone na specjalnych wózkach. W wyjątkowych przypadkach balony te mogą być przenoszone przez dwóch pracowników w odpowiednio wytrzymałych koszach z uchwytami. Niedopuszczalne jest przenoszenie tych balonów na plecach lub przed sobą.

7.5.Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek

Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku. Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiadać sprawnie działające hamulce.

Przy przemieszczaniu ładunku na wózku na pochyleniach torów większych do 2% masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 600 kg dla mężczyzn i 240 kg dla kobiet a przy pochyleniu większym niż 2 % - 450 kg dla mężczyzn i 180 kg dla kobiet.

Odległość między pojedynczymi wózkami na pochyleniach torów powinna wynosić co najmniej 25 m, a pomiędzy zestawami złożonymi z kilku wózków, co najmniej 50 m.
Hamulce wózków szynowych przemieszczanych w zestawie powinny być sprawne, tak aby gwarantowały szybkie zatrzymanie zestawu. Wszystkie wózki wchodzące w skład zestawu powinny być ze sobą połączone

. Wózki-wywrotki powinny posiadać sprawnie funkcjonujące urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym przechyleniem się koleby lub skrzyni oraz urządzenia do unieruchomienia wózków w czasie przechylania koleby lub skrzyni. Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania.

Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka i przysłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie.


Masa ładunku przemieszczanego na przez mężczyzn na taczce, łącznie z masą taczki, nie może przekraczać 100 kg po twardej nawierzchni i 75 kg po nawierzchni nieutwardzonej, a dla kobiet 40 kg.

Przy nachyleniu większym niż 5 % - 75 kg dla mężczyzn i 30 kg dla kobiet.


Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunku na taczce po terenie o nachyleniu większym niż 8 %.

Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na taczce po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.


Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać następujących wartości:


<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA2EAAAEECAYAAAChqjz/AAAgAElEQVR4nO3dL5eyXBfH8fs9kUg0EolGoplINpLJRvINmGwmE83wLJvJRJtEspFsvyfAQfDPjDPMcAl8P2u57nvmchz07L2HDYfDfwIAAAAA9OY/y7LEgwcPHjx48ODBgwcPHjz6efz3r7vAIbMs619vAoAJoNYA00X+A+NEE9YBhRFAH6g1wHSR/8A40YR1QGEE0AdqDTBd5D8wTjRhHVAYAfSBWgNMF/kPjBNNWAcURgB9oNYA00X+A+NEE9YBhRFAH6g1wHSR/8A40YR1QGEE0AdqDTBd5D8wTjRhHVAYAfSBWgNMF/kPjBNNWAcURgB9oNYA00X+A+NEE9YBhRFAH6g1wHSR/8A40YR1QGEE0AdqDTBd5D8wTjRhHVAYAfSBWgNMF/kPjBNNWAcURgB9oNYA00X+A+NEE9YBhRFAH6g1wHSR/8A40YR1QGEE0AdqDTBd5D8wTjRhHVAYAfSBWoPuch12e31c/vV24LvIf2CcaMI6oDAC6AO1ZhiyxJNl+VrlN/9wWsq1LEXpCy9y2Sr0V7p9ie7bFihYZ18/MV/J/4Pfj58j/4cljZq5Xui48OUnX+VeqshL9PBZ+7ns+f43NxFvgiasAwojgD5Qa4YhSzyFYSjvZofrEHsKQ++1JuxP5DoeaKuGivwflmYTliW+3Hiv4uufet6EvWSvefzPCgx+iCasAwojgD5Qa4YhSzxF261Cd6lT/d295t5S26TRhBVHJaEjy7Jk2Z7mu7z+ecuy6odp5s77WJ5dfs+ebXVWqqjxPMuKlO7ncppHy89rBe5SpzRqvaZVbUQahVrtYrmWJcuy5dU7il13BvHbyP9hMU1YkUZyo7TdgJ33ij27zv14b/41VeTFSuZVXXBC1Seus0SeKR7FUUv/5ufPG4X2NcejdK+5M9f++ku1DlwtT8KboQnrgMIIoA/UmmHIqkZrP3cUH8rvFdtQwSqv/00q/322zXWRpHOquRtoc269kpIgUlpIOm8UOJF2eXkxV1G0L+oqdpGCJJN00tINta326fKVf3NGrtAuCmS+lUaW3PleZ0m6HBW7nlYfEk3Y+yH/hyWNLAVRJMeOlLbS9axN4Cjalbl/yXeKHJP7qSLL0/JUJnBxWsozB3MaTVi7dmwU2rEON8+RpNPSVXgtBvLJ6bdEE9YBhRFAH6g1w1A3WvVZqULbMNAqb/ybMiWe1T47Zdl10yYVSiNXUVrtQKWRnMXx2S+U7193rq47XrlWfvvatCxpX5eSRq6aPVoaedXXNGHvhvwfljSyZIcbbebOzYGQVJGzUDObjwunqgupIreZd5kSL9D6rEaD9ah2VHl704TptJQbblWoPCDj312oindAE9YBhRFAH6g1w3BttKqzUtlKQbUj1G7Cqp2rh69xcxH/syasSBW51dkyI1/JD9Y63yyu8Wha1LXpuv2aJuzdkP/Dcr0mLFPiOY0DLN9swtxHTdiT2nHbhCnXyg+0Pt8fkMH7oAnrgMIIoA/UmmFoTjk8LV257nVK0O2/efGhnAqoi4qPvGyQjgv5t9eQ5Cv5dnM6YqHyDJuv+wXXyjNvcewpMHtqxVahf99U0YQNB/k/LK3VEbOVPMccLCm0De16OuGj6Yjxoczb834u98F0xLvakZ/LepEl8m7yttiGCuJYXrDWk2M++MdowjqgMALoA7VmGJqNVtk8XS+Ob/2bcm0jV7aZUuQmOqnceXu0MEe+m18X5gg3OmeJvNuFOcxLp5Es63pt2O1iH9eFOWjChoL8H5b2EvVSsZtdz0QXnyzMEW2VfrUwhzKtQ1M7bLnRrmqwMq2qBTv88uLO8jUt63ptGN4OTVgHFEYAfaDWjNVBcfDLDc9+LruaAolxIP/xM3vN7esBGbwfmrAOKIwA+kCtGatMK//mTFYnudaBLe7rOi7kP34iXwfc5PnN0YR1QGEE0AdqDb5U3Q/MmaecBRsZ8h/fU91H0Jm3F+7B26EJ64DCCKAP1Bpgush/YJxowjqgMALoA7UGmC7yHxgnmrAOKIwA+kCtAaaL/AfGiSasAwojgD5Qa4DpIv+BcaIJ64DCCKAP1Bpgush/YJxowjqgMALoA7UGmC7yHxgnmrAOKIwA+kCtAaaL/AfGiSasAwojgD5Qa4DpIv+BcaIJ64DCCKAP1Bpgush/YJxowjqgMALoA7UGmC7yHxgnmrAOKIwA+kCtAaaL/AfGiSasAwojgD5Qa4DpIv+BcaIJ64DCCKAP1Bpgush/YJxowjqgMALoA7UGmC7yHxgnmrAOKIwA+kCtAaaL/AfGiSasAwojgD5Qa4DpIv+BcaIJ64DCCKAP1Bpgush/YJxowjqgMALog2VZPHjw4MGDB48RPWjCOrAsmjAAf49aA4NYmB7GHMTAONGEdUBS/KVcx32m4l9vBjq4qDh3G8Ei2+uYf/oE7XcnnTv9lvdHrYFBLEwPYw5iYJzerglLI0tR+q+34jVjS4piG8qOD9dvHGLZVqTrcBTahraaT/k7qSIvUXb77f1c9nzfxwZ83ztv2618Jd9f6bP+piVL5H07MZ+M4TdkifdpPTjErqJ0/K362GoNfo5YmB7GHMTAONGEdTC6pPhYyWvsNB8XrlzXazRdqaJWU/aXuu/A4xe9YxN2+dDxNPZzYKXR1Rr8GLEwPYw5iIFxGkwTlkYzrXdzOZYly7Llr/797vn4kuKohRNofZakTIkXapvGckwXdlzICbflFMFzqrlvlxcX2p4Wh+psRJYoSvbazhxZVqD1OVPieUoaw5VG5utUUbjSLnbr14n35qxGYwe+SBW5kdJCT5uBLJlpuVvJt8uLHZ15Wk9lTKNI2+NSvmWVZ/rSqH1xZPV6+Taq4suSE67r5iGNQq22JvZcxfsP7c02O6HWWb0R120rjlo2Pp/6feVbRY5Vfz85Ve+1dbFm1eie94o98xozbc9lU9Lcdi/JJF10WoVyzXsPN9W2v/j56qx07suucstbHO6ngbY+9+fPz9Zh9Tk5CteJZuZ3pFH9Od+9XpYojDdah87dZ9pswrLEl28CqfXZmPfVjF/puHBkmXhVoW3YjsMhGV+twU8RC9PDmIMYGKcBNWGWvOWpagD2mruulqe+t65tjElxiO3y8z+vFQRrnbXX3FvoKOlj5Skwe7i6qCgu5f8e42tzliXyLF+Lg3neF02Y5Wq+L597OcZyvZU+VP2blygrUkVuqK2ZN/e0CfNkz7bKL5IuH1oFlsJtUf0+S85srY/L7U8V2kVBuS35Sr631Kko39sxduv32oy9y2kpz3IU7cp/O6+D6xTOxrbt545m21wXSTpvFNqxDtXnO9uVG3IpznfNTrGLFCSZpLM2gaNoV71GUai9+ZmSoGpMq383zcYmcLQ4vvj5Vj9+qV//qNgJtb3dsCyR5/malV3j4+fnK/l2pPKjueiU+LJebMI8K9CqGqDzJqyfa5qwLPHlL47Ve2x/Npd8p8gJtDk34lcnLd1QYWjeS6rILeN4iMZYa/AzxML0MOYgBsZpQE1Ye0c+S9xGQ/BvjDIp0kh2fFCxDauzLFIauVocC21Ds3MvFcdEoWtfz8qYne0skVeffZC+bMLc5nS1ZmOQKnJnijynfQ3aJ01Y69u7Wd0cpdF1u9s/0zizcnt2rHGGLI3cxvbfTMm8bSaitHrPt0uRlu+5OCzkub7i9UHZg0bH9xvv33nWNBRKo+a1ULl2c1+Off195SZ98fnWZxqPSkK3OrN13dbrrztqFTqygnW5AMaz56eRnOYHfV4reLUJm+0e/luWeAqiSLb53U8+m+PCUZQ2rms8LeWGWx0Tr2zGjwt5/VzM+CdGWWvwI8TC9DDmIAbGaUBNmEsT1odiq9BLtGo0vWVDtlJUnc2RDoptT/G+OkuTJddrye6apNsm7Kx10GjCvE+aBDtQkkRyms/5pAlr7se3m7D7aWhFGsmNrlMWTfP5SPvnX23CrtPi7hXKjxvNPVdz00g1p1ya3/OkCWs1j6rOxoXruqm75tAXn2/1/4fYlhfvy7OID5pm6aLidH2fT59/24RVsfSwCTvEsu8+t/vPNEs8OfOVFp7TaDqfN2E6rxW4iXam+ape66sFPt7dKGsNfoRYmB7GHMTAOA2oCbPkxYfyaPh5p8hmOuLfyJR4rtygsZNbbBU6jtx6YFJFlmkyiva0s7smqVxRcVZN3ytOiXzrxSas+v9W0/HZdMSwmnJ4OSnxmtMRb8/sbBX6NwtGFFuFdqi1mbNY5Mrrpua7TZh0WrrXeNVFRV5OPcw/TjKzOM/roDrbWGgb+jeNT66Vb7emIxaSdFzIbzaPKqeJOvGhMTXve01YGln1AY32+LQ+4Pq9PX3+zXTEj1VwjYvjQo631KncSO0i59qUfdGERalumtQqprb30xFNU+h5ZhriSUs3UBA8mGI5IOOsNfgJYmF6GHMQA+P0lk1YaxpXvaPoKU7mjYv+//0V9mNNiuPCuTkrdNa6cY2V1F6AYZ5urzv3D5qk4ri8LpgRrrWaB99qwsod6+pMyGdnwpLrwhxuvG8szHE7lbW9uIVpBop9XP+8ZfvVohk/a8KkTOt6yp4tN9rpLOmU+PU0PtuLtTeLjTxamCPfaV4vPhFqc77PDy/JpGKv2K1e018prc/6vPj5ZmuFznVBk+2DM4ft9/n8+e2FOVaaB+b35dpGznUhjU2i4DtNmMqzl463qqZQPlqYo3RcNKZOPvh6iMZaa/B9xML0MOYgBsbp7ZqwZx5NKfvXSIr3MfTpZsBnqDUwiIXpYcxBDIwTTVgHJMX7oAnDmFFrYBAL08OYgxgYJ5qwDkiK90EThjGj1sAgFqaHMQcxME6DacLeEUkBoA/UGhjEwvQw5iAGxokmrAOSAkAfqDUwiIXpYcxBDIwTTVgHJAWAPlBrYLxHLOQ67vYyd/R4psj2Oub9bNGYvceY4196mxgoMu13py9WG8513Gca8F1hekMT1sHbJAWAUaPWwHiHWMjXQeuG8c88vlY318r3tfqkOSt2kezmrUC+Yz+XPd//4Ae/3q4fbctspy961S+9w5jj33qXGDjEbnm7oE/d3h6n8mVuZkq86tY73/7ZZ943ryWasE7eJSkAjBu1Bsa/j4WzToePl3ZAfrRgUraSH841d37YhI3Qvx9z/GtvEQOXDx1Pr9xx80kT9qlCaeRrPg8eN2EjRRPWwVskBYDRo9bA+JtYKLQNbcWH6qttKMtZ6Fj963Hhls3U5aRVWN103XIUrs3OUqrowQ3nm01Ylvj12bPnqx1nSsJIaZEq+umZsNubv5dvQE59w/ajFo6lcFuYN6uw2mFsble+m8uzq5vSh4mO5uD/uXmj+Jm2Z0nFUUv/wc3jH23LD5D/+LMYeDE32nF/jfEs8Rp5b85iNZqwIlXkRkoLfZoPRRopTDJlife4CRthXks0YZ1QGAH0gVoD469i4bw2R6ALbUNfYehrcZTKKUKhtoV0iB15yam81qM4KfGcunEzil2koNrjMU1YlvjyF8f6GpFnTdhx4Vev98tNmA6K7er1Tku5Yagw3Jbbk0Zyyzd63a58Jd9b6lRI0kUfiS87Pkg6axM4inZ5eSawKHSRtJ87mm2r7503Cu1Yh6fb8n3kP/4uBl7JjXbcX/KdIifQpnVSLFMSVM2WacKKVJEbamumAj7Lh2KrMFgrl77XhA08ryWasE4ojAD6QK2B8edHxIutQnehYxrJXZ7qHaRzoxkzim3Y3mHKEvn+dRpSlngKokh2fbS69KgJM0fCq2c8bsKyRF7rjJt1P93x4Q7S9Uzfaekq3B7r93JceHUjWW9XGrV+h2VZsoK1zkoVNc4QVr9QiXfzXKt6HZow/JK/i4FXcuM+7o8Lp5F7hdKoea1YqsidKbo9SPMwH8zZb/OU7zRhw85riSasEwojgD5Qa2D87RHxmXY7cwS5OpqdRtVO0RdNWHPaUSVLPDnzlRae07qY/1ETlka3OzzXaY3f8mQH6bwO5Ca7+j2UZ+kyJd71dzR31uzbU3zlM57srAVaP7pUhiYMv+QvY+Dr3Pi8CWtONZZ5vh0oSSI5zWvDHuXDgwMr12mNN88bWV5LNGGdUBgB9IFaA+MvYyGNXHmeV01DLKclBoH5ujza7C0fTUcsn3u/31RdE3bToD2/Jqzekl+ejlh93/PkmelKp6XcIFBgvm5uV7FVaIdamzX4i7Pyc6FypTW7NW2pUPW5xIfqbN9FRX4uX5MmDL/kT2Pgy9wozziZqXmt6YjHhfwovVmO/npNWKtBeyEfvncm7JVtf9+8lmjCOqEwAujD29aaN7xnTH7cKxvxDWr+MhaKbSjLXPfw4Gsp0/rRwhx3R7PvF+Yo0kiOt7q7UP6xP2jCqgv3g/rQ9u3X7e0qjksFtlW/19muel6+07y+gD+srovJtA5d2ZYly7LlRrsyJ8bchL1h7o/5vnR/GwNf54aKxwtz3J7BvluYQ5kScyb8L5qwAee1RBPWyVsWRgCj86615i/uGXM5rRQ61R9JJ9T60531B7/tyx38G7/4B7UP7xoLY3XeBIp2P/zhETdhnXI/X8n3V7rrl56uvvmab98SYUC5/44xMGTvkNcSTVgnJAWAPrxlrfmje8Zku432eTld5LybyW5MK3kFTRh+U5HO5ViWvNXHt3/2so9kj7EJ+6v7RWU7bfZmNbqdZnb7GsQvf5wmDC96h7yWaMI6ISkA9KG3WvMm94ypNX/ni65NWHvFrvM+ru8PY3uxzC1f2ttx0WkVyrHMfWTWKi8lCK8XdBdbhZZTXyel40JueeGTjku/nrrixfs/mYbF350h+NDKK8/mzL88W/S1Xsa8z9x/qTkrtA2/d0Dl2X3p/j73pXwb3f3sbyLv38Hv5rVEE9YJSQGgD/3Vmje4Z0xDXt+76nVlE1Y2YKH5ZeeNAifSLr9IuijfRXKCzXV+v+drlpykQyzHS6r7yBQ6JZ6c+CCd1wqqncZiG8oPQ/nVnliWeOXO6n4uZ7ZVeRLvrE3j5se/ib8709PPmPeY+680Yfk151718L50feT+zf2njrHbvp7qF5D340QT1gFJAaAP/dWaf33PmMaWpJG8J0eUzcXgj348jVzNomoH6vpNOYvWFmvhREqLY3kNSnUGoN6pqjfCnAE4auEEWp8LbUNXi2OqyF3qpELbsFzG+PZMwMNlln8Bf3emp58x7zH3v2rCilSR9/h6UJNnj3Lr4X3pesj9h/ef+uVpjuT9ONGEdUBSAOhDn7Xmn94zplKkkbzZ9v7C/Rekka0gSRQ5jalMz3bEdFFxum7H8x0x6RDbmu12itzyvZdn3JpLMXu/fvT7Ef7uTE9fY95b7n/WhBWpIm/WOGv2uof3pesh95/ff+r3kPfjRBPWAUkBoA+91pp/fM+Y8y6S3+F6qvqasCyR75vrUbYK7Zm2z6Ykme04LeXW04oaU5LKF5brefKqHbpiG8oPgvrr8mdjHao+7FLkOv/BRWH83Zme3sa8r9x/1oSdd4r8xjVb3978B/el6yP37+4/lSv/5dwn78eJJqwDkgJAH/qtNf/ynjGpottpPZYl6xvXhjRXR8wST061Y1i8dHG+lK3vL84v3/NWodW4zuv26+pnXfM73Ei7PzgxNvS/O2O+l9Nf6W/Me8r9J03Y7WuUj9cX53h2X7o+cr/Yx/LN/adsX8nptW1+1eDyvsi0J9G/RBPWweCSAsAgUWtgDD0WxryM+F8Z+piju8HFwLfz9pu3MxgJmrAOBpcUAAaJWgNj6LFAE/Z9Qx9zdDe4GKAJewlNWAeDSwoAg0StgTH0WBjzvZz+ytDHHN0NLgaaedu8PvfJfeZum7CH9eDVe9nlW0VONTXUebzK5rugCetgcEkBYJCoNTCGHgtjvpfTXxn6mKO7wcWAacKyRL6/0LFM9E/uM5cqcjwF853OT+vBK/eyy7XyPS3LRNflGMtt3rLgzdCEdTC4pAAwSNQaGEOPhTHfy+mvDH3M0d3gYiBL5AWRIrvKP0nPb3GQK527spxYh4s+ua3Ai/eyu1vcxdxi4f3QhHUwuKQAMEjUGhhDj4Ux38vprwx9zNHd4GIgS+Q5c60W1xVqP7vPXFHsWrn6uB68eC87O9ZQMp0mrIPBJQWAQaLWwBh6LIz5Xk5/Zehjju4GFwN13hZKI7c64PLJfeaa14R9VQ9euJdduP7Qpfo6f+NEpwnrYHBJAWCQqDUwhh4LY76X018Z+piju8HFQDNvi/J6r1WZ6C8tzPG0Hrx6Lzu/+h2WLf+NE50mrIPBJQWAQaLWwCAWpocxBzEwTjRhHZAUAPpArYFBLEwPYw5iYJxowjogKQD0gVoDg1iYHsYcxMA40YR1QFIA6AO1BgaxMD2MOYiBcaIJ64CkANAHag0MYmF6GHMQA+NEE9YBSQGgD9QaGMTC9DDmIAbGiSasA5ICQB+oNTCIhelhzEEMjBNNWAckBYA+UGtgEAvTw5iDGBgnmrAOSAoAfaDWwCAWpocxBzEwTjRhHZAUAPpArYFBLEwPYw5iYJxowjogKQD0gVoDg1iYHsYcxMA40YR1QFIA6AO1BgaxMD2MOYiBcaIJ64CkANAHag0MYmF6GHMQA+NEE9YBSQGgD9QaGMTC9DDmIAbGiSasA5ICQB+oNTCIhelhzEEMjBNNWAckBYA+UGtgEAvTw5iDGBgnmrAOSAoAfaDWwCAWpocxBzEwTjRhHZAUAPpArYFBLEwPYw5iYJxowjogKQD0gVoDg1iYHsYcxMA40YR1QFIA6AO1BgaxMD2MOYiBcaIJ64CkANAHag0MYmF6GHMQA+P0n2VZ4sGDBw8ePHjw4MGDBw8e/Tw4E9aBZXFkAsDfo9bAIBamhzEHMTBONGEdkBQA+kCtgUEsTA9jDmJgnGjCOiApAPSBWgODWJgexhzEwDjRhHVAUgDoA7UGBrEwPYw5iIFxognrgKQA0AdqDQxiYXoYcxAD40QT1gFJAaAP1BoYxML0MOYgBsaJJqwDkgJAH6g1MIiF6WHMQQyME01YByQFgD5Qa2AQC9PDmIMYGCeasA5ICgB9oNbAIBamhzEHMTBONGEdkBQA+kCtgUEsTA9jDmJgnGjCOiApAPSBWgODWJgexhzEwDjRhHVAUgDoA7UGBrEwPYw5iIFxognrgKQA0AdqDQxiYXoYcxAD40QT1gFJAaAP1BoYxML0MOYgBsaJJqwDkgJAH6g1MIiF6WHMQQyME01YByQFgD5Qa2AQC9PDmIMYGKf3b8LyrWaOpSj91xtyj6TAj1xOWoWOLMuSZTkK19m/3iK8OWpN6bxfKnCsMndsT/G++Neb1DtiQZIyJZ4lL5lG7WTMJSlVZFW5b1myrEhvuFv4ZyYXA8VRSb2fNN6xfu8m7LSU68ZaxR5NGMYj22mzz3WRpPNOMzvUdnr7kvgGak0pPx2VV7lyOS3luYmmsRt+RSwUSiNf83lAEzYl57WCcKup/qmcVgxkSjxb4SYb/Xi/dxOmiy6SsoQmDGNVaBt6msi+BH6IWnPronwXyQk2Ov/rTenZ1GOhSCOFSaYs8WjCpiRL5L3jjmBPJhUDh1j2RBruN2/CSjRhGK18rcCb3tF8fA+1xiinoVmWJduLleb/env6N+lYKLYKg7VyiSZsak5LuZYt27JkWbb8eD+JnXRjSjHwsfIUJGvNq6nnTrge7T4STVgHU0oK/IEiVeSF4pIwfIVac+ui4pjIc2Id/vWm9Gy6sZApCSOl1Z43Tdj0XC7V/xQnJd57rhXwV6YUA1niyQ43ygpJOms/dxWsxznngSasgyklBX5ZkSryZtpO8Eg+vo9a80imxJveVN7JxkKWyGstzFA+ptCITXbMPzGlJlyaVgx8rDyFzQvl02i0Y00T1sGUkgK/6LxT5Mea4MJu+CFqjSTlOh0/VFRHw4tTIs+ea/9Pt6l/xEJpSjvhjLlU5Fm9KI/OBy08R/GEToNPKgZOS7neQoezJJ21i5x2UzYiNGEdTCop8GvS6P5ormVN74g+XketkaRMm9CtrgmxZLuhkuM4/zB/hlgo0YRNS3FYyLPN7Sncyd3aZWoxkK1DOdX1f958p7FOGhpEE/auppYUAP4Nag0MYmF6GHMQA+NEE9YBSQGgD9QaGMTC9DDmIAbGiSasA5ICQB+oNTCIhelhzEEMjBNNWAckBYA+UGtgEAvTw5iDGBgnmrAOSAoAfaDWwCAWpocxBzEwTjRhHZAUAPpArYFBLEwPYw5iYJxowjogKQD0gVoDg1iYHsYcxMA40YR1QFIA6AO1BgaxMD2MOYiBcaIJ64CkANAHag0MYmF6GHMQA+NEE9YBSQGgD9QaGMTC9DDmIAbGiSasA5ICQB+oNTCIhelhzEEMjBNNWAckBYA+UGtgEAvTw5iDGBgnmrAOSAoAfaDWwCAWpocxBzEwTjRhHZAUAPpArYFBLEwPYw5iYJxowjogKQD0gVoDg1iYHsYcxMA40YR1QFIA6AO1BgaxMD2MOYiBcaIJ64CkANAHag0MYmF6GHMQA+NEE9YBSQGgD9QaGMTC9DDmIAbGiSasA5ICQB+oNTCIhelhzEEMjBNNWAckBYA+UGtgEAvTw5iDGBin/yzLEg8ePHjw4MGDBw8ePHjw6OfBmbAOLIsjEwD+HrUGBrEwPYw5iIFxognrgKQA0AdqDQxiYXoYcxAD40QT1gFJAaAP1BoYxML0MOYgBsaJJqwDkgJAH6g1MIiF6WHMQQyME01YByQFgD5Qa2AQC9PDmIMYGCeasA5ICgB9oNbAIBamhzEHMTBONGEdkBQA+kCtgUEsTA9jDmJgnGjCOiApAPSBWgODWJgexhzEwDjRhHVAUgDoA7UGBrEwPYw5iIFxognrgKQA0AdqDQxiYXoYcxAD40QT1gFJAaAP1BoYxML0MOYgBsaJJqwDkgJAH6g1MIiF6WHMQQyME01YByQFgD5Qa2AQC9PDmIMYGCeasGUCFgcAACAASURBVA5ICgB9oNbAIBamhzEHMTBONGEdkBQA+kCtgUEsTA9jDmJgnGjCOiApgH+ryPY65v96K/4etQYGsTA9jDmIgXGiCevg7ZMiS+RZlqzqYftz7freYd3PZc/3Pf/SH8pX8v2VRrtP//bvL1XkJcq+8RNZ4ilKf/4b93NbQwjPt6816A2xMD2MOYiBcaIJ6+DtkyJL5NU7tYWydSj7rXfCJ2g/V9yhiRiX/puwoXj7WoPeEAvTw5iDGBgnmrAO3j4pWk2YJO00syKlktIo0va4lG9ZsuODlEb1GTPLsmSZPdt8q8ipvueEWmfmpUPFm5V825JlOQrXJ53WoRzLkmW5ivfFdRvMaxVHLX27fC3buz6n+TtsT8lJklJFze2ptluXk1ahU33P1fJY7og3t91LMkkXnVahXLv8nhNu6s8hjUKtdrFcy5Jl2fLivcotaTYBhY5LX/bdc5pSRbO1dvNqe2xfq/rDLn+/Y5nfv75rLs6bsHr9xvt7+nlHSvZbzRxLVrDWWVK+jR6+/u+9P+m8j+VVn6Htxdo/elKWKIw3WptxaWy3zqnmjTFfHMwLtD8fd3msti/WKnZvYmSvuTPX/rpVWgeulqebJuzTWF0rdO4/q+vPZ0o8T0ljkNKo/fW/9Pa1Br0hFqaHMQcxME40YR28fVI0m7BLoWPiyQo2OktKI0vObK2Py+0PFdpFQbXzmWvle1qeyh3nyzGWWzUAWeLJnm2VXySdd5rZlvzkpIukyyGWUz2v2YTt545m21wXSTpvFNqxDpIOsa3ZrtyQS3G+awaKXaSg2hs+xI685FQ+51LcPDdTEkRKzTcL8++FNoGjxbH8dhpZcuf7cvsuR8Wup9WH1GpS9nM55v3prE1oKz7cflapIuv6+Zz3c7nuUqdyQ+V4icp/KnRKPDn3L3BzJufzz9vyFzqczVNX8r1l9foXHWNXwfr8u+/vvFHgRNrlF0kX5btIThU/N29CnhVoVQXTeRNem3hdVBRVkB1jOeG2HJPW53NRUZjP09V8f76+f2+lD0mnpatwa5r2lfzqfVw/vy8+u2BVxfpZm9CqP3OaMAwNsTA9jDmIgXGiCevg7ZOidU2YLTdMdKz2Y9Po2pS0f8SXX+953p6Nup6xyRJPs139Uzc7sI2d/boJy5R4t69V/kxxWMhzfcXrg7LbDixL5Pvm7E2mxAu1fXQ2RoXSyFVUd2C5dnNfjn39fWbHO43cJzvb1+2+Pbt2PcPWdDt9LlPiBlqfy58PmxtabBU+mGrXbsI+/7xbr3d75rJx9vLX3l8ayWkFyVELpzpj134T8q7B0Gq8i2Oi0LWvv6fx+8O7gUwVuc3PqPH5npZyqwYuX/nyV/nN5/dqrLY/c5owDA2xMD2MOYiBcaIJ6+Dtk+JuOuLVox3MIo3kRmnj7FKqqDpbdf/Szebh1SasbFAeK5QfN5p7ruamkSpSRW7jzNYnTVi7eZTO60B2uK6bujRqNmHPdrbbTUrwfGOv79P95Sbspc9bUhqV00gfbdVvvb/vNGHNjau/Pii2PcX76uxnIx6fNmHekyZMuVZ+oPU518r3VfVg7Sbsxc/utSbsrHVAE4b3QyxMD2MOYmCcaMI6ePuk+E4TVmwV+rfPLbQNbYXrj3InWoXyvKhe+rtNWDmlzIsP1XS2i4q8nHqYf5xkZqyd10F1RqbQNvTvdoL3c7s9HfEi6biQ32oepY9VOf3vIumS7xQ532vCdFrK9eJ6+t+lyHW+a/7K6Yhx9aTzLpJtpiOelnLr6YKfT0e8noF69fNWOV52qLWZT1rkyuuG85feX7FVaM+0fWU64sMmLFVkmca70Cnx6zNh2s9lt6YjXvR5EyYV21BBHMszU11bn8vrn93jJqz8+dmufOXilMi3aMLwfoiF6WHMQQyME01YB2+fFN9owu6mp9WLaewVm4UVLFt+uWrGj5owKdM6dOvFINxop7OkU+LXC1TUiz/cLK9fL1xRHJXUC3M4WhzKs1x30+qKvWLXLM2/UtrY3peaFEnZ+rqwh+1G2t11H+VCEsn8wYIU1c9/tjBH+SSzuIlfXrf10udthiaufrZcFKR66i++v/J3vLIwx+MmrPkZOJqn2/bCIEnj81kc7rbv4deW1TqD1vpcXvzsHjdhUnFc1p+nE661mgc0YUNTZNqP/MZxxMInRjr+jPkrch332cMFpsaAGGgaz1i/fxOWlyvCveMy1CTF1H1/SXV0sdfcfnZN4LiNrtac91oGTt0wN1fnfLzaqSRlWpkm++aAR+32gMAIjS0WssS7niEX4//I2MZcyrWdOY0FnG4UO0W21TrQ++XYj/zv8XBjoFyJ2bodm2Kv2HuwWrakbGUOzDsKHw72eMb6vZuw01KuG2sVv+e9gIabFPgd4ykEQ5Cvg+Hc+PuXja7W5CcdzfzZy0lL77qYzCH2Hi4adFq68pbVCqynpTwz9bdppDvhTWOKhSKN5M/nChp1lPG/N6Yxl05auq7iVfxkrDKt/FDzuVPv97009iP/ezzMGDhrN3MVrBPNbsbmENsK1+X14pePlQJzTbe5lKMcbC298nY0beMZ6/duwnTRRe97Q9ZhJgV+z3gKwXurVj505o1FWqZlzLWmvGYz0KaaDvt4VcoPrVoL+5QLp5S3Xmho7oTfrKxaH0m/nXI9MKOJhSJVFCbKbqbNM/73RjPmlUu5Y/ewCcuSUFFaNBbTenHsm3+PW4t6DXvsjaHGwOXy6Hrv8nZD9THVy16RWzZhH6v2omHndSDvbrCfjXWh1FwecrMi87t68yasRBMGYMrGWGvqaWe2pzg11/FctA0t2fW1imbq0UGx3V6Zs7niaeNFyx27LJHvL+pbcpzXgdz4eD2S3ljcZWjGEQuFtmGgda6ba5cZ/0fGMeY3HjVhx4X8agGr6/i+OPZmx7xIFbmhtlVJGfrYG8OOgQcHrIujksCRF87k+5F21XgdYvtuJej7pvnxWOsQyw6rxcPOO82cxysmvxOasA6GnRQAhmLMteZSHJV4zvVm4ZdLtcJluSKn7SXKvrMTHkSK7PbtMJo7YvpYya9uAj5EY4gFc7aj+qK9gBTjf2cMY37ntgkzZ0arL3/UhLkzRc1aouGPvTHsGLhvwoo0khcm2p+O2sy9+vZILzdhD8a61YRd9orsB7fUeTM0YR0MOykADMXYa037Vg1NqSIrUvpkStLdj2SJPGeu1cKT07ptRWNK0s1F4EMz/FjIlHi3N1Z/Nm2I8ZfGMOYP3DZhaXQfE5alKH1x7JUqsgMlSSSnFUvDHntj2DFw24QdFNsz7RrP2M3KMX04HfFusJ+NdaF9dF09+/GiHu+FJqyDYScFgKEYW63JT0d9mJsDFiclnl1dH5Dr41TUZ0I+NmF9b7rvLcxQKI3c69mW81pBuB3FksZji4X2mTDG/5HRjbn05SIqzbNd312YI0t8+WbHfeBjbww7Bm6bsPK2RuYeqzrvNXerRvubC3O0xloHxd7iQWy8L5qwDoadFACGYmy1Jttc71Fn2a7C5FjtJGXahNcLq22/eW+6TGvzb7av5fHBblVzx65IFTmeVpmkYqeZ3TjC7oTavP9B0ofGFgvtJozxf2R0Yy59qwl7aexbO/qZEs8pm/CBj70x7Bh4cE1YtlboNP4GNM5aXe8vastfHh800E/G+vYsu+1pcXjv9nsQTdi7GnZS4Lvy417Ze+czRopa08VJSzesV1+Unk1xGQZi4buGP/6M+U8Nf+wNYuArhbahq/h4qb9zOcRy3vEMTgNNWAckRZ9yrXxfq/zrZ/6Vx0sn92s/tzXbXb5+4p+qloyvH9XFr0WquWPJsvzy6HP1vSh47yVih4Ba08VBsTPTNjfTH3PtIrt13cGQEAvfNfzxZ8x/avhjbxADXymvFVyezP0nCx0TT3b83usj0oR1QFJMyzs0YW/h2Rz7NJK/ylvTTE5LX29eAweBWtNNsY/l1VOSbPnznf7h8ZxOiIXvG/r4M+Y/N/SxN4iBFzSnOFq23DDRw5mrb4QmrAOS4vdlSah4c00kJ1w/volnvlXkXOd4m+nEWTLTcreSXxVdZ35dISuNIm2PS/mWJTs+XO9TVD3MFIV8G1XzkZ/9/vZF37evq3OqeWM1puuc5ItOq7B+bXd5vF8RqmpeLqeVQte+m8Peuj7ylNTvszXP/XLSqr6uwtXyuNfcmWtff8pnrYPyYtc0CrXazqttchXvP7SP3bvP9WaQntxk02xbqihKpWKrcAQXRL8Dag0MYmF6GHMQA+NEE9YBSfH7ssSTFaz0cZGkszbh9eLcaxOUa+VfTztfjrHc6gaMWeLJnm2VXyRdPrQKLIVb0yxZcmbr6rVbv1VJUN1xPV/J95YqX/qiY+zWUxfK3182YOH2eizt/nUvKszKb8dYjmlEDrEcL6lfu2h1J4V2UdA401bU/15sAjmLY/35XPuf63PO6+tzDrEjLzmVv/NSqFC5upT5HMr3WE4RTCNL3rJ87uW0lGc5inbn+jUfnso/LeVatmxzZDHel78rjRSscum4kBulOsSBkt1KvmXJcpc63r8SXkStgUEsTA9jDmJgnGjCOiApfl+WeJrt2l/fN2G31yRdr0u6W0lzN6sbiTRytLjrBG6WMn50r5LqBdPI1Szy5Nw0JrevWxyT61msxv1vssS7NkJ377u5zKqU7+byHftuG5rv7/FzMiVeqLtfc1rKrZrBfOWX0war93T9teaePPVGPV296mIazuKkxDONcqaVX10TtksURKm2UaDVx0UfK781rvgeag0MYmF6GHMQA+NEE9YBSfH7bpuop02YHevRpUa3TVy7Cbu/puu2+VEaPb2QM41sBUmiyGm/Tvt1D4ptT/E+L+9101h++VkTVqRRfbd4SeU1V3aoddZoDG+bsKfPedKEKdfKD7Q+txc4aW/7601Y0/2NdgttZ4HWeTlVM622b4grUr0Lag0MYmF6GHMQA+NEE9YBSfH7XmvCCm1DW+H6o7qpZ6E8L+rn22E1NfBSnqW5Tke8acKOC/nN5kcqr2OyQ63N3MIiV173OdXPZ4l8P3l8rZpSRVZ100EVOiV+fSZM+7ns1nTES/n7/JvVAz9W8pxYh4ukS65d5Nw3YZ88Zz+329MRzVvZhgriWF41dfPxtn/dhBV5Vn8mOh+08Jz24hvHhYLq1GAaBVp9lFMqn50FxNeoNTCIhelhzEEMjBNNWAckxe97rQmTVOwVm8UvLFt+cqqfP0uuC3O45nql259XeT3Uo4U5in18XfDC9lW9dOvns8STUzVwt697vdGgo3m6bdxUsNAxuS7M4SzuFwcpG6niujiG7WuVXpuh6+fx/DkqjkrqhTkcLeoGqZzG2WyGftSEHRbX1aZubrIo5VqH1fV1knRcyrUsWc78+j18G7UGBrEwPYw5iIFxognrgKR4P3fXhI3M4/d31iZ6pcnZa24/mqqId0etgUEsTA9jDmJgnGjCOiAp3s+4m7CL9pH9uAkLrwuAPJOvA9nz/d9tHv4MtQYGsTA9jDmIgXGiCeuApHg/o23CPlbyfjytr1pNkimBg0WtgUEsTA9jDmJgnGjCOiApAPSBWgODWJgexhzEwDjRhHVAUgDoA7UGBrEwPYw5iIFxognrgKQA0AdqDQxiYXoYcxAD40QT1gFJAaAP1BoYxML0MOYgBsaJJqwDkgJAH6g1MIiF6WHMQQyME01YByQFgD5Qa2AQC9PDmIMYGCeasA5ICgB9oNbAIBamhzEHMTBONGEdkBQA+kCtgUEsTA9jDmJgnGjCOiApAPSBWgODWJgexhzEwDjRhHVAUgDoA7UGBrEwPYw5iIFxognrgKQA0AdqDQxiYXoYcxAD40QT1gFJAaAP1BoYxML0MOYgBsaJJqwDkgJAH6g1MIiF6WHMQQyME01YByQFgD5Qa2AQC9PDmIMYGCeasA5ICgB9oNbAIBamhzEHMTBONGEdkBQA+kCtgUEsTA9jDmJgnGjCOiApAPSBWgODWJgexhzEwDj9Z1mWePDgwYMHDx48ePDgwYNHPw/OhHVgWRyZAPD3qDUwiIXpYcxBDIwTTVgHJAWAPlBrYBAL08OYgxgYJ5qwDkgKAH2g1sAgFqaHMQcxME40YR2QFAD6QK2BQSxMD2MOYmCcaMI6ICkA9IFaA4NYmB7GHMTAONGEdUBSAOgDtQYGsTA9jDmIgXGiCeuApADQB2oNDGJhehhzEAPjRBPWAUkBoA/UGhjEwvQw5iAGxokmrAOSAkAfqDUwiIXpYcxBDIwTTVgHJAWAPlBrYBAL08OYgxgYJ5qwDkgKAH2g1sAgFqaHMQcxME40YR2QFAD6QK2BQSxMD2MOYmCcaMI6ICkA9IFaA4NYmB7GHMTAONGEdUBSAOgDtQYGsTA9jDmIgXGiCeuApADQB2oNDGJhehhzEAPjRBPWAUmBv5If98qKf70V31dkex3zf70V40OteVGRaT/yACQWPjHS8WfMX5HruM80wD+bLyEGmsYz1m/dhF1OK4WOJcuyZDmh1tm/3qK2v0qKLPHK92xZsixb/nyn3v+s7Oey5/u+f+vP5Cv5/qr/z+hlqSIv0XfCN408JT+O91wr39fqlz+Q/dzWVyGRJZ6i9Hd/75+4ie/LNpT/9ANLFdX5aMmyIt29xSLV3LFkWb5W2fV7UfC9cX9mdH+ALyetQqf6PB2FjeLern+WvDoRMq18+/O/B1kibxAB+HOjiIXzXsvAqf/GefG+3qFi/O+NYsxbcm1njqzbsarrqCXbi7Wv97JfGPsf/J0dkuHGQKHj0pf1dGwyJV4zz6Vs5ct+8Lfhajxj/dZNWLbbaJ9fJEnn3Ux2uH2rzvcvm7A6IItM69D+ZAcR76/vJuzfGUwT9h3ntYKvak8alTna2Ak8LX3Fh9/ZhOH+AX4i22mzz3WRpPNOMzvUtvqAD7GnxfH+R05LV97ypIuky2kpz13qdPe649wJbxpFLOQnHfNqwC8nLT23rneM/71RjHntpKXrKl7FN2NVaBvamu3Oktr7fC+N/Yh2zB8ZZgyctZu5CtaJZg/HplAa+ZrPg+s+72kp11vqVA62lp6r5d1gj2es37oJaym2Ct/sQ++lCZOk3aw+YpRGkbbHpXzLkh0fnh41zLeRnOp7TriuP7c0CrXazqt/cxXvP7SP3fsjTM0/ZsVRS3MUyvYUm8NT+VaROVNpe0pO0tOzBue9Ys+8xkzb87Mjnmelc3MUxJa3OFQ7v6micKWd2dbmdrQSsjzqUv984whr03kfy7MfHXFrjkOoeLOuz8Y2P0edU80bn8nicN2huB7hd7U8mu2Ltbrb9r3mzlz761ZpHZQFp9WENT/nxhh9tn31z2eJvFbePCpeRy2cQOtz9dXCkVU3HYW2YflarQYr32nuXY9MJsei2qbrc7LEl/8gHm0v0UmPxv9/d2fwDrGtcFtIWaIw3tRHQ51wrdPp+t7dh+P8SczU8V0ehbtux4Pm94Udu+v7ThVFaVmvfvGg0TD/AL/qGmPSswMQH1p51xgtc8XT6uPmac2xyhL5von1xpF08xjozvrYYuGS7xQ5gTbV2DL+90Y35hc9qKupIjvW9bjVQbEdKX117Jt/24pUkRspLaShj70x1Bi4XC561jQVaaQwyVr7vB8rT8F1sHVeB/LuBvvZWBdK5057rN+sb7g1mCYsXwftxuQN9NGEXYqjEs9SUP2FSiNLzmytj8vdTykJqkDMV/K9pU6FJF10jN06qNPIkrc8qVB1RMlyFJkjT+tAtjl03yiQ+7mj2dYctd4orArlIbY1212q7Tzf7XAWu0hB1VhtAkfRrnqNolB78xvbLulS//tRsWOOkKeKLFfzfbmtl2Ms11vpQ9W/mUTbz+XMtipPoJ61Ce37sxHnjQIn0i6/SLoo30Vygo3ON0/LEk9WsKo+67M2odU4y3NRUVTv4hjLqXa4D7EjLyk/X12KawP5ZNtPS7dsMmTGrXwf1x2RXCvf07IczPJng7XOX2zf95qwcizLnz1p6YYKw8bn7i50VLPRuNmmj0R+FRPmOVniy18cq/d/UGzPVIbKRcX5NlKu419sQ7n1Ya+95nbVxGeJPHumbX5ReXTNluUn1dGyg2Kn+Ue68V6fxcyjxipLFETpfeN0Wsq17Lqx9x81fGmkYJVLx4XcKNUhDpTsVvItS5a71IMD+98y1D/AL8nXCuqYvGgbWrLNARLXHHQwO2RXaWTdn3U145ol8v2FqmMDOq8DufHxeiS9yqEhGkss1AdhbE9xao68MP6PjGXMW25r8LlZB6TyAJmn1ceLY2/+thWpIjfUNjcvO+yxN4YdAw/2O4qtwmCtXO193uu+iPnR6EHT/HisdYhlh9W+3HmnmdNs6t/TIJqwIo3kNc9CvIlergmzXYXJsd7pSyPnwVSNQmnkKjJdTBq1jwQ0jvykkds4ypgqal7fcnMU8fGZguvZguKwkOf6iteH+0UkWkchU0XO4smO6M22F0cloVvt8DbPTKSK3GfNxPX/b8+utK8pqD9EOa0P8aiFc3+dT5Z4mu3aX19PDiYKXfvmaEumxLtOq2r8wufbflrKrRq4fOXX006vTdjtmcXr2cXPtu+7TVixDcsGvNqeY+KVzeFxIa/qYltne+62qWyCssRTEEWyW3/oCh0Wnlw/1vpwezHt7fhvFZqpJvu5HHPdVpbIa7zZ27PFj4+ef/K53+4AtI6m3buYowbFSYn3aAcg08qvrgnblc3cNgq0+rjoY+W3xuknhv0H+BNFqsi7ucbjcqkOwpQHSGwvUfadnfAgUmS3m/Lmjpg+VvLrAzjDM7ZYKA80OteDZYz/nbGNuaS/acLcmaJmLGn4Y28MOwZu9zsyJeH17+2PmrAHY91qwi57RfaD67ffzNs3YUUayZtt33LRhd6mIzY82tlsTvuqnnQ9o/Xpz7/ahD06y2AUyo8bzT1X83pH+naH9nkTdrvth7icQlieySqLcN2MPG0m2k1Y8HxjzYfwchPWzP3r1wfFtqfYXNNSNzqfNGFPtz3Xyg+0PrcX02g1YfbjoznPt++TJuzuD13j+26inWm+qvFvTy9sNGGfbJMzX2nhOdfGyihyHTdzee68UXxvYlflmdf4UP63Xjvj5g/2y03Ys8+99XqZEt9/+Rq8z/JTKrSdBVrn5dTh8uOKOp/FH/Yf4CeKVJE3ux7FfMjUqMdTkh5OHXXmWi08Oa2zmo0pSa2pzMMzxlh4nlOMvzTOMe86HfFhvbcDJUkk52aHf8hjbww7Bm7+FmeJvLsDueUB84fTEe8G+9lYF9pHjxd8eldv3YSdd9HjqT9v4i2asONC/u0UqmKr0A61NnMWi1x58ejnX2nCqoti40N1ZuOiIi+nHuYfJ5kZeddEKbQNb3doc618uzUdsXiy7Wlk1QlYnBL51veasPKizliHKocvRa672W/FVmE9te3z6YiPm5xUkWX+KBQ6JdeVf/Zzuz0d8fLVtpdnoYI4bk2TuI5TebFyuP6ojg4XyvP7669uv65/vnqvuwfbevNulXievLqJPGnpBgqCa1N5ff37bTpXMVE/p9WI5/o4mSmmjT+gj2JXkk5LefO4/Qf5D5uw48K/bxgbijyr80fngxa3R9+ajgsFVYOfRoFWH1KxCa5TTn9o2H+AHzjvFPmPrsVsxspFH5uwzs3vLcxwc4b1lcVVBmIMsZCfjvowfzyKkxLPrLzK+D8yhjG/c9eE/d7CHK2DewMfe2PYMfD5Qhqtv+ffXJijfSD3oNhbPIiN9/XGTdijKU/vdZHdOzRhafR46l2xj+XbZkqjXy2a8bMmTMq0rqcI2nKjXflHMfHraYP14hZ3Rziq128u5GCH2pyfbHvWWGhinmobfbMJk5StQ7n1NQVR1YC0FS8tzPG8ycnWYbXQhKN5um1cJHpU0lh6e3H4atvNOFitHfXWOBV7xfWFxbb8ajBfasJaC5U4CtcrzZ8sm35cOLIajeDt163fVxy1DK7TMZ3Zrr5OrZ6ymUZyvJUynZQ0tt8slvIsds0U2NbZyj9rwm7rzP3rFIdFHSuW7X5ydC3XujHFQselXMuS5cyfTnN81bD/AN+7HfvrZ59pE14vrLb99jLVa/Nvtq/l8WHSNhYUShU5XnnLgGKnmd34XU6ozbv8IfmmMcRCtrnW6PaUe8b/kTGM+Z1H1+UWjQW8nKhxlvyFsW/V+0yJmY0x8LE3hh0D32jC1Ny/suUvjw8a6CdjfXv5THPRtDf1xk3Y+xt2UuB97DW3H01jHIDzRkHU8YKnO7lW/qOjX9NFremiXGxmc3ON0Lst9PQqYuG7hj/+jPlPDX/sDWLgK4W2oav4eKm/cznEct58JUyasA5ICvyGfB0M58bYt8zNNX/xYudiP5f71jff7h+1

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [4]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=36
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1232
  [3] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=52
  [4] http://bhpekspert.pl/user.php