Wypadki [1]: PYTANIE Jakie skutki ma stwierdzenie w protokole powypadkowym nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy? [2]

Autor : God Dodano: 07-10-2020 - 16:03
Wypadki-przykłady [3]
PYTANIE
Jakie skutki ma stwierdzenie w protokole powypadkowym nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy?
ODPOWIEDŹ
Stwierdzenie w protokole powypadkowym "nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów ochrony życia i zdrowia", skutkuje przyjęciem przez pracodawcę odpowiedzialności cywilnej za zaistniały wypadek przy pracy (lub traktowany na równi z wypadkiem przy pracy) oraz ułatwieniem osobie poszkodowanej dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od pracodawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c.

Oprócz świadczeń określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy (lub traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy) – zgodnie z art. 2371 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.

Należy przypomnieć, że poza odszkodowaniami, zasiłkami, rentami oraz innymi świadczeniami wynikającymi z przepisów ubezpieczeniowych, które są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy przysługuje – w określonych sytuacjach – prawo do dochodzenia dodatkowych roszczeń od pracodawcy na drodze cywilnoprawnej, a konkretnie roszczeń o wypłatę:

- jednorazowego odszkodowania (art. 444 § 1 k.c.);

- renty uzupełniającej (art. 444 § 2 k.c.);

- zadośćuczynienia (art. 445 k.c.).

Przy dochodzeniu takich roszczeń poszkodowany powinien wykazać zakres naruszeń przepisów bhp przez pracodawcę oraz związek przyczynowy pomiędzy niedopełnieniem obowiązków, wynikających z tych przepisów, a powstaniem wypadku przy pracy.

Pracodawca, zatwierdzając protokół powypadkowy, w którym sam niejako przyznaje się do niedopełnienia ciążących na nim obowiązków poprzez nieprzestrzeganie przepisów bhp, przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną za zaistniały wypadek przy pracy, a tym samym niezwykle ułatwia dochodzenie powyższych roszczeń poszkodowanemu pracownikowi. Dlatego też pracodawcy unikają tego typu stwierdzeń w protokołach powypadkowych.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [4]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=9
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1227
  [3] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=54
  [4] http://bhpekspert.pl/user.php