Pytanie Jak traktować wypadek w obecnej sytuacji - praca zdalna, która nie ma nic wspólnego z telepracą. Pracownik zgłasza wypadek w pracy - czy jest to rzeczywiście wypadek w pracy czy nie? [1]

Autor : God Dodano: 03-10-2020 - 12:04
Wypadki-przykłady [2]
Pytanie Jak traktować wypadek w obecnej sytuacji - praca zdalna, która nie ma nic wspólnego z telepracą. Pracownik zgłasza wypadek w pracy - czy jest to rzeczywiście wypadek w pracy czy nie?
Odpowiedź

W przypadku, w którym pracownik wykonujący pracę zdalną (np. w miejscu zamieszkania) ulegnie wypadkowi przy pracy, pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie na zasadach ogólnych i w zależności od ustaleń zespołu powypadkowego dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia. Jeżeli okoliczności zdarzenia nie będą budziły wątpliwości, a z ustaleń wynikać będzie, że do zdarzenia faktycznie doszło w trakcie realizowania przez pracownika obowiązków służbowych, to takie zdarzenie będzie kwalifikowało się do uznania za wypadek przy pracy.

W obawie przed zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-Cov-2 wywołującej chorobę COVID-19, ustawodawca dostrzegł potrzebę wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, a stanowiących uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych w szczególności w ustawie z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). Chodzi tu o ustawę z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.). W powyższej ustawie uwzględniono potrzeby pracodawców, którzy dostali niezwykle istotne narzędzia do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, poprzez polecenie pracownikowi wykonywania, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. pracy zdalnej).

Z uwagi na to, że wielu pracodawców do tej pory nie korzystało z tej formy zatrudnienia, pojawia się wiele wątpliwości dotyczących organizacji takiej pracy, a także wszelkich innych aspektów, które jej dotyczą. Jednym z nich jest kwalifikacja prawna ewentualnego zdarzenia wypadkowego, do którego doszłoby w miejscu zamieszkania.

W tym miejscu należy przywołać definicję wypadku przy pracy, która została określona w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.). Wynika z niej, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1.

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2.

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3.

w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, dla kwalifikacji prawnej zdarzenia nie ma znaczenia, czy do wypadku doszło w siedzibie pracodawcy, czy też poza tą siedzibą (np. w miejscu zamieszkania pracownika). Istotnym jest bowiem to, czy dana osoba w chwili wypadku realizowała obowiązki służbowe na zlecenie pracodawcy lub w jego interesie.

Tym samym w przypadku, w którym pracownik wykonujący pracę zdalną (np. w miejscu zamieszkania) ulegnie wypadkowi przy pracy, pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie na zasadach ogólnych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; Dz.U. poz. 870 (powołać zespół powypadkowy i sporządzić dokumentację powypadkową) i w zależności od ustaleń zespołu powypadkowego dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia. Jeżeli okoliczności zdarzenia nie będą budziły wątpliwości, a z ustaleń wynikać będzie, że do zdarzenia faktycznie doszło w trakcie realizowania przez pracownika obowiązków służbowych, to takie zdarzenie powinno zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [3]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1225
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=54
  [3] http://bhpekspert.pl/user.php