Ochrona Zdrowia [1]: Obowi您ki pracodawcy zwi您ane z wysokimi temperaturami [2]

Autor : God Dodano: 09-08-2013 - 21:53
Informacje Og鏊ne [3]
Obowi您ki pracodawcy w zwi您ku z wysokimi temperaturami
Ogólne przepisy bhp nak豉daj na pracodawc obowi您ek zapewnienia odpowiedniej temperatury w zale積o軼i od rodzaju wykonywanej pracy, np. nie ni窺zej ni 18°C (291 K) przy wykonywaniu lekkiej pracy fizycznej i w pomieszczeniach biurowych. Niestety ogólne przepisy bhp nie okre郵aj górnej granicy temperatury, w jakiej mo瞠 by wykonywana praca, a np. latem temperatura zewn皻rzna przekracza niejednokrotnie 30°C, co powoduje, 瞠 pracownicy wykonuj帷y prac w pomieszczeniach pracy mog by nara瞠ni na tzw. stres gor帷y. Dotyczy to nie tylko hutników, piekarzy i pracowników zajmuj帷ych si wypalaniem ceramiki budowlanej, gdzie wydzielanie ciep豉 wynika z procesu produkcyjnego, ale równie nieklimatyzowanych zak豉dów pracy i obiektów u篡teczno軼i publicznej.

Praca w wysokiej temperaturze okre郵ana jest jako praca w mikroklimacie gor帷ym i jest zaliczona do prac w warunkach szkodliwych, za mikroklimat gor帷y, jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w 鈔odowisku pracy, podlega badaniom i pomiarom.


Jest on charakteryzowany przez wska幡ik obci捫enia termicznego WBGT oznaczany w stopniach Celsjusza. Warto嗆 dopuszczalna tego wska幡ika uzale積iona jest od wydatku energetycznego zwi您anego z wykonywana prac, pr璠ko軼i przep造wu powietrza oraz dostosowania si pracownika do okre郵onych warunków mikroklimatu gor帷ego.


Otó w celu zapewnienia w豉軼iwych warunków pracy w pomieszczeniach powinna by zapewniona wymiana powietrza wynikaj帷a z potrzeb u篡tkowych i funkcji tych pomieszcze, bilansu ciep豉 i wilgotno軼i oraz wyst瘼owania zanieczyszcze sta造ch i gazowych. Dlatego bardzo wa積 spraw jest zaprojektowanie i sprawne funkcjonowanie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej wentylacji. Problem ten, bywa niestety pomijany przez inwestorów-pracodawców i konsekwencje tego ponosz pracownicy w miesi帷ach letnich.


 Pracodawca, nie pó幡iej ni w terminie 30 dni od dnia rozpocz璚ia dzia豉lno軼i, zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 鈔odowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z pó幡. zm.), jest obowi您any do wykonania bada i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w 鈔odowisku pracy.


Pomiary te powinno przeprowadzi akredytowane (upowa積ione) laboratorium, poniewa temperatura w pomieszczeniach pracy uzale積iona jest od wielu czynników, takich jak pr璠ko嗆 przep造wu powietrza (wentylacja) i jego wilgotno嗆 oraz wp造w promieniowania innych 廝óde ciep豉, np. z instalacji technologicznych oraz maszyn i urz康ze technicznych.


Ze wzgl璠u na szkodliwe dzia豉nie na organizm mikroklimatu gor帷ego szczególnej ochronie podlegaj pracownicy m這dociani oraz kobiety w ci捫y i w okresie karmienia.


Pracownicy m這dociani w wieku powy瞠j 17 lat, pracuj帷y w mikroklimacie gor帷ym do warto軼i 26°C wska幡ika obci捫enia termicznego WBGT, mog wykonywa prac do 3 godzin na dob, pod warunkiem zachowania norm wydatku energetycznego.


Ponadto pracodawca jest zobowi您any zapewni m這docianym na stanowiskach pracy dostateczn ilo嗆 odpowiednich napojów i dziesi璚iominutowe przerwy po ka盥ych pi耩dziesi璚iu minutach pracy.


Zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do Rozporz康zenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych m這docianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z pó幡. zm.) w ogóle zakazana jest praca m這docianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C,


a wilgotno嗆 wzgl璠na powietrza - 65%, a tak瞠 w warunkach bezpo鈔edniego oddzia造wania otwartego 廝ód豉 promieniowania. Podobnie, zgodnie z rozporz康zeniem Rady Ministrów z dnia 10 wrze郾ia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uci捫liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z pó幡. zm.) ochron prawn obj皻e s równie kobiety w ci捫y lub karmi帷e piersi. Kobietom tym wzbroniona jest praca w warunkach, w których wska幡ik PMV (ocena 鈔ednia) jest wi瘯szy od 1,5.


 Wska幡ik PMV oparty jest na równowadze cieplnej cia豉 ludzkiego.


Zalecane warunki komfortu wyst瘼uj wówczas, gdy wska幡ik PMV mie軼i si w zakresie od -0,5 do +0,5 PMV.


Ponadto kobietom w ci捫y i w okresie karmienia wzbroniona jest praca w 鈔odowisku pracy, w którym wyst瘼uj nag貫 zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczaj帷ym 15°C.


Pracodawca ma obowi您ek zapewni wszystkim pracownikom wod zdatn do picia lub inne napoje. Nie ma tu znaczenia, w jakich warunkach pracuj pracownicy, poniewa nie s to napoje profilaktyczne.


Natomiast pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uci捫liwych (art. 232 k.p.) nale篡 zapewni oprócz wody inne napoje. Poj璚ie "warunków szczególnie uci捫liwych" dotyczy 鈔odowiska pracy, w którym wyst瘼uj okre郵one czynniki szkodliwe i uci捫liwe, a takim jest 鈔odowisko gor帷e.


Pracodawca ma wi璚 obowi您ek zapewni napoje pracownikom zatrudnionym w warunkach gor帷ego mikroklimatu:


 • przy pracach zwi您anych z wysi趾iem fizycznym, powoduj帷ym w ci庵u zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powy瞠j 1500 kcal (6280 kJ) u m篹czyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet;


 • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C;


 • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powy瞠j 25°C, charakteryzuj帷ego si warto軼i wska幡ika obci捫enia termicznego (WBGT) powy瞠j 25°C. W czasie pracy w wysokiej temperaturze pracownicy trac z potem oko這 0,5-1,0 litra na godzin, w zale積o軼i od wysi趾u fizycznego.


Pocenie powoduje utrat wody i soli mineralnych w organizmie, co mo瞠 by przyczyn zaburze w gospodarce energetycznej pracownika.


Wysoka temperatura otoczenia mo瞠 spowodowa omdlenie cieplne, kurcze cieplne, wyczerpanie i udar. St康 te pracownicy powinni pi napoje cz瘰to w ma造ch porcjach. Nale篡 zaznaczy, 瞠 ilo嗆, rodzaj i temperatura tych napojów powinny by dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.


 Przyjmuje si, 瞠 w sk豉d napoju powinno wchodzi 1g soli, 1g witaminy C oraz dodatki smakowe na 1 litr napoju. Ilo嗆 napojów zale篡 od potrzeb pracowników i nie obowi您uj tu 瘸dne limity.


Dopuszczalne temperatury w pomieszczeniach pracy 


Czy pracownicy s chronieni przepisami ze wzgl璠u na bardzo wysokie temperatury panuj帷e w lecie w pomieszczeniach biurowych?Czy mo瞠my domaga si polepszenia warunków pracy, je郵i temperatura w pokojach si璕a 34oC? Prosz o podanie podstawy prawnej, gdy zamierzam z這篡 pismo do prze這穎nego o zakup klimatyzatora i chcia豉bym wiedzie, czy mam prawo domaga si tego. – pyta czytelnik


Tak. Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporz康zenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze郾ia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze雟twa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650) pomieszczenia pracy i ich wyposa瞠nie powinny zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednym z elementów zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowi您ek utrzymywania w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury.

Reguluj帷y kwesti temperatury w pomieszczeniach pracy § 30 wymienionego rozporz康zenia stanowi, 瞠 w pomieszczeniach pracy nale篡 zapewni temperatur odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy nie ni窺z ni 14°C (287 K), chyba 瞠 wzgl璠y technologiczne na to nie pozwalaj. W pomieszczeniach biurowych temperatura nie mo瞠 by ni窺za ni 18°C (291 K).

Wobec braku okre郵enia w wymienionym rozporz康zeniu optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy, zachodzi mo磧iwo嗆 posi趾owania si w zakresie utrzymania pomieszcze pracy – stosownie do § 3 rozporz康zenia – wymaganiami okre郵onymi w przepisach rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.).

W 鈍ietle § 134 powo豉nego rozporz康zenia mo積a uzna, 瞠 ustalone temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszcze – dla pomieszcze pracy biurowej 20oC – odpowiadaj w przybli瞠niu optymalnym temperaturom w pomieszczeniach, w tym pomieszczeniach pracy.

Skoro temperatura w pomieszczeniach pracy biurowej si璕a nawet powy瞠j 30oC, ewentualny wniosek pracowników o podj璚ie dzia豉 o jej obni瞠nie – w 鈍ietle wymienionych regulacji prawnych – nale篡 uzna za uzasadniony.

Wobec jednak braku szczegó這wej regulacji prawnej, wybór sposobu realizacji obowi您ku zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy przys逝guje pracodawcy.

Komentarze

Wy鈍ietlanie Sortowanie
Tylko zalogowani u篡tkownicy mog komentowa. Zarejestruj lub zaloguj si [4]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=17
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1201
  [3] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=83
  [4] http://bhpekspert.pl/user.php