Służba BHP [1]: Kto może szkolić okresowo pracowników służby bhp [2]

Autor : God Dodano: 23-04-2013 - 13:18
Informacje Ogólne [3]
Celem szkoleń okresowych z zakresu bhp jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp.


1. Cel szkolenia


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.2. Uczestnicy szkolenia


Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.


3. Kto prowadzi?


Szkolenie pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp.

Przez jednostki organizacyjne, o których mowa wyżej rozumie się:

a) placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,

b) szkołę ponadgimnazjalną,

c) jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,

d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,

e) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - § 1a pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.4. Sposób organizacji szkolenia


Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń itp. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych itp.).

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniają:

1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;

2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;

4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;

5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń - § 5 r.s.b.h.p.5. Forma sprawdzenia nabytej wiedzy


Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia (§ 16 ust. 2 r.s.b.h.p.).6. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia


Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie. Wzór zaświadczenia, o którym mowa jest określony w załączniku nr 3 do r.s.b.h.p. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.7. Terminy odbywania szkolenia


Zgodnie z § 15 ust. 4 r.s.b.h.p. pierwsze szkoleni okresowe należy odbyć - do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. Szkolenie należy powtarzać nie rzadziej niż raz na 5 lat.8. Zwolnienie ze szkolenia


Możliwe jest zwolnienie z odbycia okresowego szkolenia bhp. Z pierwszego szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;

Możliwość zwolnienia ze szkolenia okresowego daje również ukończenie w okresie między szkoleniami okresowymi:

szkolenia, dokształcania lub

• doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu przyuczeniem do zawodu albo

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

które uwzględnia program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, jest równoznaczne z odbyciem szkolenia okresowego (§ 15 ust. 5 r.s.b.h.p.).9. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby


1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów (czas trwania 5 godzin);

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy (czas trwania 2 godzin);

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów (czas trwania 5 godzin);

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy (czas trwania 4 godziny);

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

a) urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,

b) urządzenia zabezpieczające,

c) środki ochrony indywidualnej (czas trwania 2 godziny);

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, z uwzględnieniem programów komputerowych (czas trwania 4 godziny, w tym 2 godziny ćwiczeń);

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka (czas trwania 2 godziny);

8. Nowoczesne metody pracy służby bhp (czas trwania 2 godziny);

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (czas trwania 3 godziny, w tym 2 godziny ćwiczeń);

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (czas trwania 1 godzina);

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego (czas trwania 2 godziny).

Ogólne wytyczne:

1. Ogólny czas szkolenia razem - minimum 32 godziny (w tym 4 godziny ćwiczeń).

2. Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać przepisy dotyczące przemysłu (działalności), z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia.

3. Czas szkolenia podany w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.


Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [4]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=5
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1194
  [3] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=83
  [4] http://bhpekspert.pl/user.php