Dla kogo grzywna za BHP [1]

Autor : gabriela Dodano: 24-04-2007 - 06:32
Pracodawca i Pracown [2]

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika regulują art. 281 - 283 k.p. W każdym z tych przepisów nieco inaczej wygląda krąg tych osób, które mogą popełnić przewidziane w nich wykroczenia.

Tylko osoba fizyczna

Wykroczenia ustanowione w art. 281 k.p. polegają na tym, że:
¦ zawarto umowę cywilnoprawną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę,
¦ nie potwierdzono na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,
¦ wypowiedziano lub rozwiązano z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z rażącym naruszeniem przepisów prawa pracy,
¦ zastosowano wobec pracowników inne kary niż przewidziane w kodeksie pracy kary porządkowe,
¦ naruszono przepisy o czasie pracy lub przepisy o ochronie pracy młodocianych oraz uprawnieniach związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiem młodocianych,
¦ nie prowadzono dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych.

Te wykroczenia może popełnić pracodawca lub ktoś, kto działa w jego imieniu, czyli tylko osoba fizyczna. Zatem u pracodawców będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej takich wykroczeń dopuszczą się osoby fizyczne działające w imieniu tych pracodawców.

W imieniu pracodawcy

Zgodnie z art. 3§ 1 k.p. za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający albo inna wyznaczona do tego osoba. Za wykroczenia z art. 281 k.p. odpowie osoba fizyczna zarządzająca jednostką organizacyjną będącą pracodawcą albo osoba fizyczna wchodząca w skład organu zarządzającego lub osoba fizyczna wyznaczona do dokonywania w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

W przedsiębiorstwie państwowym będzie to jego dyrektor, w spółce akcyjnej - osoby wchodzące w skład jej zarządu. Inną osobę niż zarządzającą można wyznaczyć w przepisach, statucie albo innym akcie ustrojowym lub porządkowym. Może być to także następstwo udzielenia pełnomocnictwa danej osobie.

Przykładem wyznaczenia ustawowego jest art. 173 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z nim syndyk z mocy prawa obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, chroni go przed zniszczeniem lub zabraniem przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. Działając w ten sposób, syndyk dokonuje też czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a przy nich może dopuścić się wykroczenia.

Z kolei osobę działającą za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną wskazuje się w jej akcie ustrojowym bądź porządkowym. Będzie to statut spółki akcyjnej lub umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podają one, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje prezes zarządu. Także regulamin organizacyjny lub nawet regulamin pracy może zawierać takie wskazanie.

Kadrowa lub pracownik płac

Nie zawsze jednak osoba fizyczna będąca pracodawcą będzie sprawcą wykroczenia przewidzianego w art. 281 k.p. Zgodnie z art. 3§ 2 k.p. może ona wyznaczyć inną osobę do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wówczas to na nią spadnie odpowiedzialność wykroczeniowa za działania lub zaniechania.

Stosownie do art. 282 k.p. za wykroczenie odpowiada ten, kto wbrew obowiązkowi:
¦ nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
¦ nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża jego wymiar,
¦ nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,
¦ nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

Sprawcą tych uchybień może być pracownik, który sporządza wadliwie listę płac. Co więcej, może to być pracownik firmy zewnętrznej, której powierzono czynności księgowo-finansowe. Może to być również pracownik, któremu powierzono zadania w zakresie ustalania prawa i wymiaru urlopów wypoczynkowych lub ten, kto został zobowiązany do wydawania świadectw pracy czy też pracownik zobowiązany do wykonania wyroku.

Pracownik służby bhp

Analizując krąg osób popełniających wykroczenia przewidziane w art. 283 k.p., odrębnie należy omówić te przewidziane w § 1 i 2. Art. 283 § 1 k.p. mówi, że odpowiedzialności wykroczeniowej podlega ten, kto będąc odpowiedzialny za stan bhp w zakładzie pracy albo kierując pracownikami, nie przestrzega przepisów lub zasad bhp. Zasadniczo, zgodnie z art. 207 § 1 k.p., za stan bhp w zakładzie pracy odpowiada pracodawca, a więc on też odpowiada za wykroczenia przewidziane w art. 283 § 1 k.p., jeżeli jest osobą fizyczną. Odpowiedzialność taką ponosi też ten, kto zarządza zakładem pracy w imieniu pracodawcy będącego jednostką organizacyjną lub inna wyznaczona przez pracodawcę osoba fizyczna. Może to być np. pracownik służby bhp. Osobami kierującymi pracownikami, które wolno pociągnąć do odpowiedzialności za popełnione wykroczenia z tego artykułu, są również: kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy zmian, brygadziści, mistrzowie.

Zwykły pracownik też musi uważać

Z kolei art. 283 § 2 k.p. wymienia osiem wykroczeń o bardzo zróżnicowanym kręgu podmiotów. Wykroczenia polegającego na braku powiadomienia w stosownym terminie okręgowego inspektora pracy i właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, jak również ich zmianie może dopuścić się pracodawca będący osobą fizyczną, osoba działająca w jego imieniu, a także każdy pracownik zobowiązany do dokonania stosownego powiadomienia. Brak zapewnienia realizacji budowy lub przebudowy obiektu przewidzianego na pomieszczenia pracy zgodnie z projektami pozytywnie zaopiniowanymi przez rzeczoznawców to uchybienie, które zdarza się pracodawcy - osobie fizycznej, osobie działającej w jego imieniu oraz pracownikowi zobowiązanemu do zapewnienia realizacji prac zgodnie z projektami pozytywnie zaopiniowanymi przez rzeczoznawców.

Z kolei podmiotem wykroczeń polegających na wadliwym od strony bhp wyposażeniu stanowiska pracy oraz na niedostarczeniu pracownikowi właściwych środków ochrony indywidualnej, a także na stosowaniu materiałów i technologii bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników może być pracodawca będący osobą fizyczną lub ten, kto działa w imieniu pracodawcy, a także osoba kierująca pracownikami.

Stosowanie nieoznakowanych substancji i preparatów chemicznych, a także niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych nie mających kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem to uchybienie, które wolno zarzucić każdemu, kto je stosuje.

Kto z kolei spowoduje wykroczenie polegające na braku zawiadomienia właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przypracy, niezgłoszeniu choroby zawodowej bądź podejrzenia o taką chorobę, nieujawnieniu wypadku pracy lub choroby zawodowej albo na przedstawieniu niezgodnych z prawdą informacji, dowodów lub dokumentów dotyczących takich wypadków lub chorób? Może to być pracodawca będący osobą fizyczną lub ktoś, kto działa w jego imieniu, a także każdy pracownik, który powinien powiadomić w takiej sytuacji. Natomiast za niewykonanie w terminie nakazu inspektora pracy odpowiedzialność spadnie na pracodawcę będącego osobą fizyczną, osobę działająca w jego imieniu, a także osobę kierującą wydzieloną jednostką organizacyjną.

Wreszcie działalność organu PIP może utrudnić pracodawca będący osobą fizyczną, ktoś, kto działa w jego imieniu, a nawet szeregowy pracownik.

Wykroczenie tylko z winą

Przy wszystkich tych wykroczeniach należy jednak pamiętać o tym, że te osoby popełnią je i zostaną pociągnięte do odpowiedzialności wykroczeniowej, jeżeli będzie można przypisać im winę. Chodzi o winę umyślną, ale także nieumyślną, w zależności od rodzaju wykroczenia.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [3]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1115
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=79
  [3] http://bhpekspert.pl/user.php