Pracodawca-Pracownik [1]: PRACOWNIKOWI MOŻNA POWIERZYĆ INNĄ PRACĘ [2]

Autor : God Dodano: 08-03-2007 - 07:24
Pracodawca i Pracown [3]
PRACOWNIKOWI MOŻNA POWIERZYĆ INNĄ PRACĘ

Zleć nowe obowiązki nawet na 6 miesięcy

Na przełomie roku pracodawca może nawet na 6 miesięcy przenieść pracownika do innej pracy, o ile nie będzie ona wykonywana razem z dotychczasową. W innym wypadku trzeba wręczyć wypowiedzenie zmieniające albo ograniczyć się do 3 miesięcy

- Naszej firmie przybyło zamówień. Szef spodziewa się, że to przejściowe i dlatego - w związku z małą reorganizacją w zakładzie - chce powierzyć niektórym pracownikom dodatkowe obowiązki. Czy jest to możliwe? Ile czasu może to potrwać? Czy do tego potrzebna jest dodatkowa umowa? -


Wszystko zależy od tego, co kryje się pod pojęciem "dodatkowe obowiązki". Jeżeli pracownik miałby wykonywać je razem z tymi, które wykonuje obecnie, to pracodawca musi mu wręczyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy (patrz ramka). Jeżeli natomiast pracodawca odsunie go od wykonywania dotychczasowych zadań i w zamian zleci inne, to wręczenie tego dokumentu nie będzie konieczne.


Bez wypowiedzenia

Szef może powierzyć zatrudnionemu nowe obowiązki bez wypowiadania dotychczasowych warunków pracy, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: ¦ okres skierowania do innej pracy nie trwa dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym (patrz przykład obok), ¦ nowa praca odpowiada kwalifikacjom pracownika, ¦ nowa praca nie powoduje obniżenia wynagrodzenia (dotyczy to również wszelkich dodatków do wynagrodzenia, premii itd.), ¦ wynika to z uzasadnionych potrzeb pracodawcy (art. 42 § 4 k.p.). Uwaga! Powierzenie innej pracy następuje w trakcie trwania stosunku pracy. Jednak praktyka pokazuje, że pracodawcy bardzo chętnie powierzają zatrudnionemu inne obowiązki w okresie wypowiedzenia. Dotyczy to zazwyczaj pracowników, którzy nie sprawdzają się na zajmowanym stanowisku. Nie jest to jednak reguła.


Pracodawcy pytają często, czy zatrudniony może odmówić podjęcia nowych obowiązków. Eksperci zgodnie twierdzą, że nie ma takiej możliwości, jeśli pracodawca spełnił cztery ustawowe warunki, podane wyżej. Pracownikowi, który nie zgodzi się na wykonywanie nowych poleceń, można więc wypowiedzieć umowę o pracę lub nawet rozwiązać ją bez wypowiedzenia.


Dłużej niż na trzy miesiące

Teoretycznie powierzenie innej pracy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym. W innym wypadku pracodawca naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c. Ale uwaga, w praktyce jest możliwość, aby pracodawca powierzył inną pracę na dłużej niż 3 miesiące.


Dopuszcza się to na przełomie roku, tj. w ostatnim kwartale starego roku i pierwszym kwartale nowego. W określonych wypadkach nowa praca potrwa nawet do 6 miesięcy. Pracodawca musi tylko pamiętać, aby dwukrotnie powierzyć wykonywanie nowej pracy: na początku ostatniego kwartału kończącego się roku oraz na początku pierwszego kwartału rozpoczynającego się roku kalendarzowego.


PRZYKŁAD

Pracodawca przenosi pracownika do innej pracy na październik, listopad, grudzień. Nie ma zastrzeżeń prawnych, aby kontynuował on to zajęcie (na podstawie nowego polecenia szefa) przez pierwsze 3 miesiące nowego roku kalendarzowego - w styczniu, lutym, marcu. W konsekwencji praca zatrudnionego ma charakter ciągły i trwa 6 miesięcy.


Uzasadnione potrzeby i...

 


W praktyce najwięcej wątpliwości budzą "uzasadnione potrzeby pracodawcy". Wszystko dlatego, że często sprowadza się to do subiektywnego odczucia szefa. Oczywiście, jeżeli w tym zakresie pojawią się wątpliwości, to ostatecznie oceni je sąd pracy. Wcześniej jednak pracodawca będzie musiał udowodnić‚ że rzeczywiście wymieniony przez niego powód zmiany rodzaju pracy nie był fikcyjny.


Zdaniem Sądu Najwyższego uzasadnione potrzeby nie dotyczą pracodawcy jako jednostki (komórki), ale podkreślają potrzeby całej firmy (wyrok z 8 sierpnia 1979 r., I PR 55/79).


...odpowiednie kwalifikacje

 


Wymóg, że nowa praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika, oznacza, że szef nie może np. osoby z wyższym wykształceniem skierować do pracy sprzątaczki czy dozorcy. Niewykluczone, że sąd pracy uzna to za mobbing. Nowe obowiązki nie muszą jednak dokładnie odpowiadać poprzednim. Ważne, aby kwalifikacje pracownika pozwoliły mu na ich wykonywanie, a powierzenie pracy nie było szykaną.


Kwestią tą zajmował się Sąd Najwyższy. Stwierdził, że powierzenie pracownikowi (technik chemik) pracy niewymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych (sprzątanie) w okresie biegnącego wypowiedzenia warunków pracy i płacy jest naruszeniem art. 42 § 4 k.p. Odmowa wykonania takiej pracy nie stanowi uzasadnienia rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 k.p. (wyrok z 8 maja 1997 r., I PKN 131/97). W innym wyroku Sąd Najwyższy przyznał natomiast, że pracą odpowiednią do kwalifikacji pracownika jest taka‚ która ich nie przekracza i przy której te kwalifikacje znajdą choćby częściowe zastosowanie (wyrok z 5 lutego 1998 r.‚ I PKN 515/97).


Zdaniem eksperta


Powierzenie innej pracy na 3 miesiące nie oznacza, że pracodawca może zlecić zatrudnionemu wykonywanie dodatkowych zadań. Kodeks pracy zakłada bowiem "inną pracę", a nie "dodatkową". Ta różnica ma zasadnicze znaczenie. Powierzanie dodatkowej pracy zwiększałoby dotychczasowy zakres obowiązków zatrudnionego, a tym samym mogłoby oznaczać, że szef planuje pracę w nadgodzinach.


Zatem zlecenie pracy w trybie art. 42 § 4 k.p. jest możliwe tylko wtedy, gdy pracodawca zwolni zatrudnionego z dotychczasowych zadań, a w zamian zleci mu wykonywanie innych. Tylko wtedy szef nie będzie musiał wręczać zatrudnionemu wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy.


Zmieniasz pracę, wręcz wypowiedzenie


Zmiana warunków zatrudnienia nie może odbywać się bez konsultacji i porozumienia z pracownikiem. W pierwszej kolejności pracodawca powinien zawrzeć porozumienie zmieniające, a jeśli jest to niemożliwe - wręczyć wypowiedzenie zmieniające. W tym ostatnim szefowi wolno zmienić rodzaj pracy oraz wysokość zarobków. Nowe warunki pracy w wypowiedzeniu zmieniającym należy zaproponować w formie pisemnej. Pracownik, który odmawia ich przyjęcia, musi liczyć się z tym, że umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.


Uwaga! W drodze wypowiedzenia zmieniającego można zmienić wynikające z umowy o pracę warunki pracy i płacy‚ ale nie wolno zmienić rodzaju umowy (uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 1994 r., I PZP 52/93).


Wręczając wypowiedzenie zmieniające warunki pracy, pracodawca musi zawrzeć w nim pouczenie, że do połowy okresu wypowiedzenia pracownik powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu nowych zasad pracy. W innym wypadku pracodawca ma prawo uznać, że pracownik zaakceptował nowe warunki pracy. Jeżeli szef nie pouczy pracownika, to może on złożyć oświadczenie o odrzuceniu nowych warunków do końca okresu wypowiedzenia.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [4]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=18
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1106
  [3] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=79
  [4] http://bhpekspert.pl/user.php