TEST OGÓLNY

(3110 wszystkich słów w tym tekście.)
(198970 raz(y) oglądano.)  Strona gotowa do druku [1]
Test z zakresu znajomości zagadnień prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno – biurowych.
1.Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:
A. Najwyższa Izba Kontroli B. Państwowa Inspekcja Pracy C. Prokuratura
2. Państwowa Inspekcja Pracy podlega:
A. Sejmowi B. Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej C. Najwyższej Izbie Kontroli
3.Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:
A. Państwowa Inspekcja Pracy B. Państwowa Inspekcja Sanitarna C. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
4.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić, jeżeli od uzyskania wiadomości uzasadniającej takie rozwiązanie umowy upłynął okres:
A. 1 miesiąca B. 14 dni C. 7 dni
5.Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to:
A. Umowa zlecenie B. Umowa o dzieło C. Umowa o pracę
6.Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku administracyjno-biurowym, nie może przekraczać:
A. 2 tygodni B. 1 miesiąca C. 3 miesięcy
7.Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku pielęgniarki, nie może przekraczać:
A. 3 miesięcy B. 1 miesiąca C. 2 tygodni
8.Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny po przepracowaniu miesiąca wynosi:
A. 3 dni robocze B. 1 tydzień C. 2 tygodnie
9.Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od:
A.Okresu zatrudnienia u danego, a także poprzedniego pracodawcy, jeśli nastąpiło przejęcie zakładu przez obecnego pracodawcę. B.Całkowitego stażu pracy, jeżeli przerwa między stosunkami pracy nie przekracza 3 miesięcy. C.Całkowitego stażu, bez względu na przerwy w pracy.
10.Pracownikowi, który przepracował 2 miesiące, przysługuje zwolnienie na poszukanie pracy w ilości:
A. 1 dnia roboczego B. 2 dni roboczych C. Nie przysługuje zwolnienie
11. Stosunek pracy nawiązuje się w dniu:
A.Podpisania przez pracodawcę podania o przyjęcie do pracy B.Załatwienia karty obiegowej C.Określonym w umowie o pracę
12.Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu:
A.Alimenty, kary pieniężne, odszkodowania za zniszczone narzędzia B.Alimenty, nierozliczone zaliczki pieniężne, kary pieniężne C.Alimenty, kary pieniężne, odszkodowania za zniszczoną odzież roboczą.
13.Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy. W związku z nieobecnością w pracy z tego tytułu pracownikowi przysługuje prawo do:
A. 70% wynagrodzenia B. 80% wynagrodzenia C. 100% wynagrodzenia.
14.Za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości
A.10% stawki godzinowej wynikającej z osobistego uposażenia B.20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia C.30% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia.
15.Pracownik uległ w pracy wypadkowi, w wyniku czego niezdolność do pracy wyniosła 30 dni. W związku z tym:
A.Pracodawca wypłaca pracownikowi 80% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy B.Pracodawca wypłaca pracownikowi 100% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy C.ZUS wypłaca pracownikowi 100% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy
16.Pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie należy wydać świadectwo pracy:
A.Niezwłocznie B.Po wypłaceniu przez pracownika odszkodowania za zgubione narzędzia C.Po rozliczeniu się pracownika z posiadanej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej
17.Pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy:
A. W ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa B. W ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa C. Nie może wystąpić o sprostowanie świadectwa
18.Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie może ukarać karą regulaminową, jeśli od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu upłynęło:
A. 7 dni B. 14 dni C. 1 miesiąc
19.Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie może ukarać karą regulaminową, jeśli od dopuszczenia się tego naruszenia upłynęło:
A. 7 dni B. 14 dni C. 1 miesiąc
20.Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi:
A. Po rozliczeniu się z zakładem B. Bez żadnych warunków, niezwłocznie C. Na wniosek pracownika złożony na piśmie
21.Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać dla pracownika:
A. 2 godzin na dobę B. 4 godzin na dobę C. 8 godzin na dobę
22.Roczny limit godzin nadliczbowych dla pracownika wynosi:
A. 120 godzin B. 150 godzin C. 200 godzin
23.Dzienny czas pracy w zakładzie jest liczony od chwili:
A. Przekroczenia granicy zakładu B. Przybycia na stanowisko pracy C. Otrzymania polecenia wykonania zadania od bezpośredniego przełożonego
24. Prawo do pierwszego urlopu pracownik uzyskuje po:
A. 3 miesiącach pracy B. 6 miesiącach pracy C. 12 miesiącach pracy
25.Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż:
A. 14 kolejnych dni kalendarzowych B. 10 kolejnych dni kalendarzowych C. 10 dni roboczych
26.W przypadku zgonu ojczyma pracownika pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi ilości:
A. 1 dnia B. 2 dni C. Nie jest zobowiązany do udzielenia zwolnienia
27.W przypadku ślubu dziecka pracownikowi pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi w ilości:
A. 1 dnia B. 2 dni C. Nie jest zobowiązany do udzielania zwolnienia
28.Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi:
A.Wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop B.Udzielić pracownikowi urlopu najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego C.Udzielić pracownikowi urlopu przed upływem 3 lat od zakończenia roku, w którym urlop powinien być wykorzystany.
29.Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi:
A.Który nie wykorzystał przysługującego urlopu w danym roku; płatny do końca pierwszego kwartału następnego roku. B.W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy C.Po upływie 3 lat od roku, w którym urlop nie został wykorzystany.
30.Czy kobietę w ciąży wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych:
A. Tak, na podstawie jej pisemnej zgody B. Tak, tylko za zgodą związków zawodowych C. Nie wolno zatrudniać w żadnym przypadku
31. Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:
A. Dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy B. Możliwe, jeśli związek zawodowy wyrazi na to zgodę C. Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika
32.Kobieta zatrudniona przy stałej pracy przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo prosić:
A. 25kg. B. 20kg. C. 12kg.
33.Kobieta została zatrudniona na czas określony wynoszący 4 miesiące. W pierwszym miesiącu pracy przyniosła zaświadczenie o ciąży:
A.Pracodawca czeka do końca czwartego miesiąca na rozwiązanie umowy o pracę B.Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu C.Pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem
34.Kobietom w ciąży i w okresie karmienia prace w pozycji stojącej w czasie zmian y roboczej są:
A.Dozwolone, pod warunkiem, że łącznie nie przekracza 4 godzin B.Dozwolone, pod warunkiem, że łącznie nie przekroczą 3 godzin C.Zabronione
35.Czy kobietę opiekującą się dwuletnim synem można zatrudniać w godzinach nadliczbowych?
A. Można w każdym przypadku B. Można, ale tylko za jej zgodą C. Nie wolno w żadnym przypadku
36. Kobietę w ciąży można zatrudniać:
A. W porze nocnej B. W godzinach nadliczbowych C. Poza stałymi miejscami pracy za jej zgodą
37.Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów w szkołach i placówkach publicznych wydał:
A. Główny Inspektor Pracy B. Minister Pracy i Polityki Społecznej C. Minister Edukacji Narodowej
38.Zatrudnianie przy pracy z lekami cytostatycznymi kobiet w okresie karmienia piersią jest:
A. Dozwolone B. Zabronione C. Dozwolone do 2 godzin dziennie
39.Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem ospy wietrznej są dla kobiet w ciąży:
A.Dozwolone B.Dozwolone, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności C.Zabronione
40.Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B są dozwolone dla kobiet w okresie karmienia:
A.Dozwolone, pod warunkiem zachowania odpowiednich warunków higienicznych B.Zabronione C.Dozwolone.
41.Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych są dla kobiet w ciąży:
A.Zabronione B.Zabronione, jeżeli ich stężenie w środowisku pracy przekracza wartość 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń CDozwolone w każdym zakresie stężeń.
42.Zatrudnianie osób młodocianych w wieku do 16 lat w placówkach służby zdrowia jest:
A.Dozwolone, w wymiarze do 6 godzin dziennie w zakresie nauki zawodu B.Dozwolone, w wymiarze 3 godzin na dobę C.Zabronione
43.Zatrudnianie młodocianych w szpitalach zakaźnych jest:
A.Dozwolone w ramach nauki zawodu, w wymiarze do 6 godzin dziennie, jeżeli młodociany ukończył 16 lat B.Dozwolone w ramach nauki zawodu, w wymiarze do 6 godzin tygodniowo, jeśli uczeń ukończył 16 lat C.Zabronione
44.Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są:
A. Całkowicie zabronione B. Dozwolone do 8 godzin dziennie C. Zabronione powyżej 4 godzin na dobę.
45.Czy kobieta w ciąży może być zatrudniona przy obsłudze aparatu rentgenowskiego?
A. Może, do 4 godzin na dobę B. Może, do 2 godzin na dobę C. Nie może
46.Czas pracy młodocianego, który ukończył 16 lat, nie może przekraczać:
A. 6 godzin na dobę B. 8 godzin na dobę C. 12 godzin na dobę
47.Szesnastoletni pracownik młodociany może być zatrudniony, w ramach nauki zawodu, przy podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów w przypadku:
A.Jeżeli czas ich wykonania nie przekracza 1/3 czasu pracy młodocianego B.Jeżeli czas ich wykonania nie przekracza ½ czasu pracy młodocianego C.Jeżeli czas ich wykonania nie przekracza 2/3 czasu pracy młodocianego.
48.Za pracowników młodocianych uważa się osoby w wieku:
A. 15 do 17 lat B. 16 do 18 lat C. 15 do 18 lat
49Czy pracownika młodocianego wolno zatrudniać w nadgodzinach?
A. Tak, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych B. Tak, za zgodą młodocianego C. Nie wolno w żadnym przypadku
50 Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:
A. Kierownik działu bhp B. Pracodawca C. Zakładowy społeczny inspektor pracy
51 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby trwa:
A. Do 4 godzin B. Powyżej 4 godzin C. Powyżej 6 godzin
52.Pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby trwa:
A. Do 2 godzin B. W przedziale 2 do 4 godzin C. Powyżej 4 godzin
53.Pomieszczenie do pracy, w którym występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinno mieć minimalną wysokość:
A. 2,5m. B. 3,0m C. 3,3
54.Pomieszczenie do pracy, w którym nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, jeżeli przebywają w nich nie więcej niż 4 osoby, powinno mieć minimalną wysokość:
A. 2,5m. B. 3,0m. C. 3,3m.
55.Pomieszczenia do pracy przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, jeżeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinno mieć minimalną wysokość
A. 2,2m. B. 2,5m. C. 3,0m.
56.W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku szkolnym poziom podłogi:
A.Może znajdować się na poziomie przyległego terenu B.Powinien znajdować się co najmniej 0,3m powyżej przyległego terenu C.Może znajdować się poniżej przyległego terenu
57.Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:
A. Wentylacje B. Tylko otwierane okna C. Otwierane okna i możliwość wietrzenia przez drzwi
58.Szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku, na którego drugiej kondygnacji przebywają jednorazowo 24 osoby, nie może być mniejsza niż:
A. 1,0m. B. 1,3m. C. 1,4m.
59.W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:
A. 16 C. B. 18 C C. 20 C.
60.Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:
A.10m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. B.13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. C.15m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.
61.Ściany ubikacji usytuowanej przy szatni powinny mieć powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej:
A. 1,0m. B. 1,5m. C. 2,0m.
62. Minimalna powierzchnia jadalni
A. 4m2 B. 8m2 C 12m2
63.Minimalna wysokość szatni usytuowanej w piwnicy nie może być mniejsza niż:
A. 2,2m. B. 2,5m. C. 3,0m.
64.W szatni przeznaczonej dla 15 pracowników należy zapewnić wymianę powietrza co najmniej:
A. 2-krotną B. 4-krotną C. 6-krotną
65.Drobne naprawy instalacji elektrycznej o napięciu poniżej 1kV w zakładzie posiadającym umowę sprzedaży mocy określonej na 30kW mogą być wykonywane przez pracownika:
A. Posiadającego instruktaż stanowiskowy B. Na podstawie polecenia przełożonego C. Posiadającego odpowiednie uprawnienia
66.Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szkole mogą być wykonywane przez pracownika:
A. Posiadającego instruktaż stanowiskowy B. Na podstawie polecenia przełożonego C. Posiadającego odpowiednie uprawnienia
67.Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szpitalu mogą być wykonywane przez pracownika:
A. Posiadającego instruktaż stanowiskowy B. Na podstawie polecenia przełożonego C. Posiadającego odpowiednie uprawnienia
68.Najmniejsze dopuszczalne oświetlenie schodów i klatek schodowych powinno wynosić:
A. 20lx B. 50lx C. 100lx
69.Temperatura w salach lekcyjnych nie powinna być niższa niż:
A. 18 C B. 16 C C. 15 C
70.Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkolne, jeśli:
A.Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa B.Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 22.00 w trzech kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa C.Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – minimum - 12 C
71.W klasach szkolnych oświetlenie ogólne nie powinno być mniejsze niż:
A. 300lx B. 500lx C. 750lx
72. Oświetlenie sali gimnastycznej nie powinno być mniejsze niż:
A 100lx B 200lx C 300lx
73. W laboratorium galenowym oświetlenie stołów nie powinno być mniejsze niż:
A 300lx B 500lx C 750lx
74. Oświetlenie elektryczne korytarza w szpitalu nie może być mniejsze niż:
A 25lx B 50lx C 100lx
75. Pomieszczenia, w których przygotowuje się leki cytostatyczne, powinny posiadać wentylację mechaniczną zapewniającą:
A 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny B 5-krotną wymianę powietrz w ciągu godziny C 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.
76. Natężenie oświetlenia światłem elektrycznym pomieszczeń biurowych nie może być niższe niż:
A. 100lx B. 150lx C. 200lx
77. Natężenie oświetleniem światłem elektrycznym pomieszczeń komputerowych nie może być niższe niż:
A. 500lx B. 300lx C. 200lx
78. Środki chemiczne trujące powinny być przechowywane:
A.W zamkniętych i odpowiednio zabezpieczonych gablotach w pracowni chemicznej B.W specjalnie przystosowanych do tych celów zamkniętych pomieszczeniach C.Pomieszczeniach szafie metalowej umieszczonej w pracowni chemicznej i zamkniętej na klucz.
79. W bakteriobójczych lampach kwarcowych wykorzystywane jest promieniowanie:
A. Ultrafioletowe B. Podczerwone C. Jonizacyjne
80. W gabinecie rentgenowskim minimalne oświetlenie elektryczne pomieszczenia powinno wynosić:
A. 200lx B. 300lx C. 400lx
81. Azot używa się do celów medycznych magazynowanych jest w butli w postaci:
A. Skroplonej pod ciśnieniem B. Sprężonej C. Rozpuszczonej w cieczy pod ciśnieniem
82. Dwutlenek węgla do celów medycznych magazynowany jest w butli w postaci:
A. Skroplonej pod ciśnieniem B Sprężonej C Rozpuszczonej w cieczy pod ciśnieniem
83. Osoby pracujące w kontakcie z lekami cytostatycznymi nie mogą być dodatkowo narażane na promieniowanie:
A. Mikrofalowe B. Jonizacyjne C. Ultrafioletowe
84. Pracownik podający tlen pacjentowi powinien być ubrany w odzież:
A. Wełnianą B. Bawełnianą lub lnianą C. Wełnianą z dodatkiem 30% akrylu
85. W jakiej minimalnej odległości od grzejników centralnego ogrzewania można magazynować butle z tlenem medycznym:
A. 30cm. B. 50cm. C. 100cm.
86. W jakiej minimalnej odległości od otwartego ognia można magazynować butle z tlenem medycznym:
A. 5m. B. 4m. C. 3m.
87. Pracownik w czasie pracy z komputerem może być narażony na:
A. Promieniowanie ultrafioletowe B. Promieniowanie podczerwone C. Działanie ozonu.
88. Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych należą:
A. Pole elektrostatyczne B. Wymuszona pozycja przy pracy C. Promieniowanie jonizacyjne
89. Do czynników szkodliwych, na jakie narażony jest operator komputera, należy:
A. Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy B. Wymuszona pozycja ciała C. Promieniowanie elektromagnetyczne.
90. Stosowanie drzwi wahadłowych na drogach ewakuacyjnych jest
A.Zabronione B.Dozwolone, pod warunkiem wykonania ich z materiału pełnego C.Dozwolone, pod warunkiem wykonania ich z materiału przezroczystego lub jeśli drzwi posiadają przezroczyste panele.
91. Rurociąg wodny należy pomalować na kolor:
A. Żółty B. Zielony C. Błękitny.
92. Rurociąg z gazem palnym powinien mieć barwę:
A. Żółtą. B. Czarną. C. Czerwoną.
93. Rurociąg z tlenem powinien mieć barwę:
A. Żółtą. B. Czarną C. Błękitną
94. Okresowym badaniom lekarskim podlegają:
A.Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie. B.Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. C.Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szkodliwych i uciążliwych
95. Określenie „ Najwyższe Dopuszczalne Natężenie” czynników szkodliwych odnosi się do:
A. Substancji toksycznej B. Hałasu C. Mikroklimatu
96. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy dorywczej, wynosi:
A. 50kg. B. 50kg. na odległość do 75m. C. 50kg. na odległość do 25m.
97. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:
A. Charakteru, rodzaju i dokładności wykonywanej pracy. B. Sprawności wzroku pracownika. C. Czasu pracy
98. Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia naturalnego bocznego dla pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić:
A. 1:6 B. 1:8 C. 1:12
99. Stosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy jest:
A.Niedozwolone B.Dozwolone, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego wojewódzkiego państwowego inspektora sanitarnego. C.Dozwolone, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego wojewódzkiego państwowego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.
100. Badania wstępne dla pracownika podejmującego pracę po trzymiesięcznej przerwie przeprowadzane są:
A.Na koszt pracownika. B.Na koszt pracodawcy C.Bezpłatnie przez uprawnionego lekarza.
101. Badania kontrolne przeprowadzane są w przypadku:
A.Pogorszenia się stanu zdrowia pracownika – na jego wniosek. B.Pogorszenia się stanu zdrowia pracownika – na wniosek lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. C.Niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni.
102. Badania profilaktyczne mogą przeprowadzać lekarze:
A.Pierwszego kontaktu. B.Wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne. C.Bez żadnych ograniczeń.
103. Promieniowanie w obszarze fal o długości w zakresie 400-800nm to promieniowanie:
A. Ultrafioletowe. B. Podczerwone. C. Widzialne.
104. Mikroklimat umiarkowany ocenia się wskaźnikiem:
A WCI. B. PMV. C. WBGT.
105. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:
A. 50kg. B. 40kg. C. 30kg.
106. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzna na wysokości do 4m wynosi:
A. 50kg. B. 40kg. C. 30kg.
107. Wykaz najważniejszych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowi określa:
A.Minister Zdrowia i Polityki Społecznej. B.Minister Zdrowia. C.Minister Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.
108. Wyniki pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia stanowią podstawę do:
A.Wystąpienia o dodatki za pracę w warunkach szkodliwych. B.Ubiegania się o status zakładu pracy chronionej. C.Podjęcia działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na te czynniki.
109. Zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia występuje, gdy
A.Przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia. B.Pracownik nie otrzymał odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej. C.W pomieszczeniu panuje niższa temperatura niż przewiduje rodzaj wykonywanej pracy.
110. Podstawowym dokumentem uprawniającym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy jest:
A.Karta wypadku przy pracy. B.Prawomocny protokół powypadkowy. C.Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z tytułu wypadku.
111. Zakład pracy doręcza poszkodowanemu pracownikowi zatwierdzony protokół powypadkowy:
A. Niezwłocznie. B. W ciągu 7 dni. C. W ciągu 14 dni.
112. Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:
A.Powodujące skaleczenie pracownika. B.Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostaje w związku z pracą. C.Powoduje niezdolność do pracy.
113. Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy bada zespół składający się z :
A.2 osób. B.3 osób. C.4 osób.
114. Wypadek, któremu uległ pracownik w trakcie przejazdu z siedziby zakładu do miejsca zatrudnienia, to
A.Wypadek w drodze do pracy. B.Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy. C.Wypadek w pracy.
115. Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych bada zespól w składzie:
A.1. Pracodawca. 2. Kierownik służby bhp. 3. Przedstawiciel pracowników B 1. Kierownik służby bhp lub pracodawca. 2. Zakładowy społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel załogi C 1. Pracodawca. 2. Kierownik służby bhp. 3. Zakładowy społeczny inspektor pracy.
116.Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:
A.10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku B.14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku C.21 dni od wypadku.
117. Protokół powypadkowy wraz z załącznikami przechowuje się w aktach zakładu przez:
A. 3 lata B. 10 lat C. 40 lat
118. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca:
A.W każdym przypadku - Zakład Ubezpieczeń Społecznych B.Ubezpieczeń każdym przypadku – pracodawca C.W zakładach uspołecznionych – pracodawca, w pozostałych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
119. Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
A. Pracodawca. B. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. C. Państwowy Zakład Ubezpieczeń.
120. Jakie przyczyny wypadku śmiertelnego wykluczają możliwość otrzymania świadczeń powypadkowych przez rodzinę ofiary?
A.Rażące niedbalstwo. B.Alkohol jako czynnik wpływający bezpośrednio na powstanie wypadku. C.Niezależnie od przyczyn rodzina otrzyma odszkodowanie.
121. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
A. Przed dopuszczeniem go do pracy. B. Do jednego miesiąca od dnia podjęcia pracy. C. Do trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy.
122. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:
A. Szkolenie podstawowe i okresowe. B. Szkolenie wstępne i okresowe C. Szkolenie wstępne, podstawowe i okresowe.
123. Instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza:
A. Osoba zajmująca się przyjmowaniem pracowników. B. Pracownik służby bhp lub pracodawca. C. Bezpośredni przełożony przyjmowanego pracownika.
124. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:
A.Które uzyskały certyfikat na znak bezpieczeństwa. B.Które uzyskały wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa lub posiadają deklarację zgodności. C.Które spełniają wymogi dotyczące oceny zgodności określone w odpowiednich przepisach.
125. Pranie odzieży roboczej skażonej chemicznie powinno być zapewnione przez :
A.Pracodawcę. B.Pracownika, po dostarczeniu mu przez pracodawcę odpowiednich środków piorących. C.Pracownika, pod warunkiem wypłacenia przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.
126. Ranę po oparzeniu ługiem można przemyć:
A. Spirytusem salicylowym. B. Wodą utlenioną. C. Rozcieńczonym kwasem octowym.
127. Ranę po oparzeniu kwasem można przemyć:
A. Ługiem sodowym. B. Roztworem dwuwęglanu sodu. C. Woda utlenioną.
128. Pracownik doznał złamania uda. Pracownik może być transportowany w pozycji:
A. Półsiedzącej. B. Siedzącej C. Leżącej.
129. Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego?
A. Stopień oparzenia. B. Rozległość oparzenia. C. Czynnik powodujący oparzenie.
130. Udzielanie pomocy osobie zatrutej gazami polega na:
A.Przeniesieniu poszkodowanego na świeże powietrze i zastosowanie mu sztucznego oddychania. B.Wyniesieniu poszkodowanego z rejonu zagrożenia i wezwaniu lekarza, w przypadku zaniku czynności układu oddechowego na stosowaniu sztucznego oddychania i masażu serca. C. Powiadomieniu przełożonego i czekaniu na decyzję.
131. Gaśnica śniegowa działa przede wszystkim jako czynnik:
A. Chłodzący. B. Tłumiący. C. Inhibitujący proces palenia.
132. Gaśnica pianowa działa przede wszystkim jako czynnik:
A. Chłodzący. B. Tłumiący. C. Inhibitujący proces palenia.
133. Gaśnica proszkowa działa przede wszystkim jako czynnik:
A. Chłodzący. B. Tłumiący. C. Inhibitujący proces palenia.
134.Gaśnica halonowa działa przede wszystkim jako czynnik:
A. Chłodzący. B. Tłumiący. C. Inhibitujący proces palenia.
135. Do gaszenia płynów łatwo palnych należy stosować:
A. Gaśnicę pianową. B. Gaśnicę halonową. C. Wodę z hydrantu.
136. Do gaszenia archiwum szkolnego najlepiej stosować:
A. Wodę z hydrantu B. Gaśnicę pianową. C. Gaśnicę proszkową.
137. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu po upływie:
A. 1 roku. B. 3 lat C. 5 lat.
138. Państwowy inspektor pracy może ukarać mandatem za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp:
A. Tylko pracodawcę B. Każdego pracownika. C. Osoby kierujące i nadzorujące pracę innych ludzi.
139. Czy państwowy inspektor sanitarny posiada prawo zamknięcia zakładu pracy?
A. Tak. B. Nie. C. Tak, za pośrednictwem państwowego inspektora pracy.
140. Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:
A.Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. B.Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy C.Branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
141. Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:
A.Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. B.Branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. C.Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
142. Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:
A.Branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy B.Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. C.Zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
143. Uczniowie, udający się na wycieczkę krajoznawczą poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości, powinni mieć zapewnioną opiekę przynajmniej:
A. Jednego opiekuna na grupę do 30 uczniów. B. Dwóch na grupę do 30 uczniów. C. Jednego opiekuna na grupę do 10 uczniów.
144. Uczniowie, udający się na wycieczkę krajoznawczą poza miejscowość, w której znajduje się siedziba szkoły, powinni mieć zapewnioną opiekę przynajmniej:
A. Jednego opiekuna na grupę do 30 uczniów. B. Dwóch na grupę do 20 uczniów. C. Jednego opiekuna na grupę do 15 uczniów.
145. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:
A.Ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. B.Powinien nadal pracować, zachowując zwiększoną ostrożność. C.Może oddalić się z miejsca pracy.
ODPOWIEDZI 1B 2A 3B 4A 5C 6C 7A 8B9A 10C 11C 12B 13C 14B 15B 16A 17A 18B 19C 20B 21B 22B 23B 24B 25A 26B 27A 28B 29B 30C 31C 32C 33B 34B 35B 36C 37C 38B 39C 40B 41B 42C 43C 44C 45C 46B 47A 48B 49C 50B 51B 52B 53C 54A 55B 56B 57A 58C 59B 60B 61C 62B 63A 64B 65C 66C 67C 68B 69C 70A 71A 72B 73C 74C 75C 76C 77A 78B 79A 80A 81B 82A 83B 84B 85C 86B 87A 88B 89C 90C 91B 92A 93C 94A 95B 96A 97A 98B 99C 100B 101C 102B 103C 104B 105C 106C 107C 108C 109A 110B 111A 112B 113A 114C 115B 116B 117B 118C 119A 120C 121A 122B 123B 124C 125A 126C 127B 128C 129B 130B 131A 132B 133C 134C 135B 136C 137B 138C 139A 140B 141A 142C 143A 144C 145A.
  
[ Powrót do TEST SPRAWDŹ SWOJE WIADOMOŚCI [2] | Spis sekcji [3] ]

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [4]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=95&allpages=1&theme=Printer
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=Sections&req=listarticles&secid=4
  [3] http://bhpekspert.pl/index.php?name=Sections
  [4] http://bhpekspert.pl/user.php