VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 03 października 2022
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi?
Szybko otrzymasz poradę zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 20 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

NOWE PRZEPISY: DYREKTYWA KOMISJI 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. Autor : bhpekspert
NOWE PRZEPISY DYREKTYWA KOMISJI 2000/39/WE
z dnia 8 czerwca 2000 r.
ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy - w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 98/24/WE z 7 dnia kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy1, a w szczególności jego art. 3 ust. 2,
uwzględniając opinię Komitetu Doradczego ds. bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w miejscu pracy,
a także mając na uwadze, co następuje:
1) na mocy dyrektywy 98/24/WE Komisja ma zaproponować cele europejskie w formie wskaźnikowych wartości granicznych ryzyka zawodowego w celu zabezpieczenia pracowników przed ryzykiem chemicznym, które zostaną ustalone na szczeblu Wspólnoty.
2) Komisja, wypełniając to zadanie, korzysta z pomocy Komitetu Naukowego ds. limitów ryzyka zawodowego (SCOEL) dla czynników chemicznych, ustanowionego przez decyzję Komisji 95/320/WE2.
3) Dla dowolnego czynnika chemicznego, dla którego ustanowiono na szczeblu Wspólnoty wskaźnikowe wartości graniczne ryzyka zawodowego, Państwa Członkowskie, uwzględniając wartość graniczną ustaloną dla Wspólnoty, są zobowiązane do ustalenia krajowej wartości granicznej ryzyka zawodowego, określającej jego charakter zgodnie z krajowymi przepisami i praktyką.
4) Wskaźnikowe wartości graniczne ryzyka zawodowego powinny być traktowane jako ważna część całościowego podejścia mającego na celu zabezpieczenie zdrowia pracowników w miejscu pracy przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania niebezpiecznych związków chemicznych.
5) Pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości granicznych ryzyka zawodowego został ustanowiony w dyrektywie Komisji 91/322/EWG3 oraz 96/94/WE4 w ramach postanowień dyrektywy Rady 80/1107/EWG z dnia 27 listopada 1980 r. w sprawie zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami związanymi z kontaktem z czynnikami chemicznymi, fizycznymi oraz biologicznymi w pracy5.
6) Dyrektywa 80/1107/EWG traci moc począwszy od dnia 5 maja 2001 r. zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.
7) Właściwe jest ponowne ustanowienie, w ramach dyrektywy 98/24/WE, wskaźnikowych wartości granicznych ryzyka zawodowego ustanowionych przez dyrektywy 91/322/EWG oraz 96/94/WE w ramach dyrektywy 80/1107/EWG.
8) Wykaz w Załączniku zawiera substancje wymienione w Załączniku do dyrektywy 96/94/WE i obejmuje inne czynniki, dla których SCOEL zarekomendował wskaźnikowe wartości graniczne ryzyka zawodowego, po ocenie najnowszych danych naukowych dotyczących wpływu czynników zawodowych na stan zdrowia, uwzględniając dostępność technik pomiarowych. Mając na uwadze wymienione wcześniej przyczyny oraz dla celów przejrzystości, dyrektywa 96/94/WE powinna zostać przeredagowana.
9) Konieczne jest ustalenie wartości granicznych krótkotrwałego ryzyka zawodowego dla niektórych substancji, przy uwzględnieniu skutków ich krótkotrwałego działania.
10) W stosunku do niektórych czynników należy także wziąć pod uwagę możliwość ich penetracji przez skórę, aby zapewnić możliwie najlepsze zabezpieczenie.
11) Niniejsza dyrektywa stanowi praktyczny krok naprzód w kierunku osiągnięcia społecznego wymiaru rynku wewnętrznego.
12) Środki ustalone przez niniejszą dyrektywę są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 17 dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy6,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1
Niniejszym ustanawia się dla Wspólnoty wskaźnikowe wartości graniczne ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych wymienionych w Załączniku.
Artykuł 2
Państwa Członkowskie ustanowią krajowe wskaźnikowe wartości graniczne ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych wymienionych w załączniku, uwzględniając wartości przyjęte dla Wspólnoty.
Artykuł 3
1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2001 r. O fakcie tym niezwłocznie powiadomią Komisję.
Przyjęte przez Państwa Członkowskie przepisy będą zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub takie odniesienie będzie dołączone w dniu ich opublikowania. Procedurę dotyczącą takiego odniesienia przyjmą poszczególne Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji tekst przepisów prawa krajowego, przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.
Artykuł 4
Dyrektywa 96/94/WE traci moc począwszy od dnia, o którym mowa w art. 3 ust. 1.
Artykuł 5
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dwudziestym dniem po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 6
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2000 r.
W imieniu Komisji
Anna DIAMANTOPOULOU
Członek Komisj
ZAŁĄCZNIK
WSKAŹNIKOWE WARTOŚCI GRANICZNE RYZYKA ZAWODOWEGO
Einecs1 CAS2 Nazwa czynnika chemicznego Wartości graniczne Uwagi3
Osiem godzin4 Krótkotrwałe5
Mg/m3 6 ppm7 mg/m3 6 ppm7
200-467-2 60-29-7 Eter dietylowy 308 100 616 200 –
200-662-2 67-64-1 Aceton 1 210 500 – – –
200-663-8 67-66-3 Chloroform 10 2 – – skóra
200-756-3 71-55-6 1,1,1-trichloroetan 555 100 1 110 200 –
200-834-7 75-04-7 etyloamina 9,4 5 – – –
200-863-5 75-34-3 1,1-dichloroetan 412 100 – – skóra
200-870-3 75-44-5 fosgen 0,08 0,02 0,4 0,1 –
200-871-9 75-45-6 chlorodifluorometan 3 600 1 000 – – –
201-159-0 78-93-3 butanon 600 200 900 300 –
201-176-3 79-09-4 kwas propionowy 31 10 62 20 –
202-422-2 95-47-6 o-ksylen 221 50 442 100 skóra
202-425-9 95-50-1 1,2-dichlorobenzen 122 20 306 50 skóra
202-436-9 95-63-6 1,2,4-trimetylobenzen 100 20 – – –
202-704-5 98-82-8 kumen 100 20 250 50 skóra
202-705-0 98-83-9 2-fenylopropen 246 50 492 100 –
202-849-4 100-41-4 etylobenzen 442 100 884 200 skóra
203-313-2 105-60-2 e-kaprolaktam (pył i opary) 10 – 40 – –
203-388-1 106-35-4 heptan-3-on 95 20 – – –
203-396-5 106-42-3 p-ksylen 221 50 442 100 skóra
203-400-5 106-46-7 1,4-dichlorobenzen 122 20 306 50 –
203-470-7 107-18-6 alkohol allilowy 4,8 2 12,1 5 skóra
203-473-3 107-21-1 glikol etylenowy 52 20 104 40 skóra
203-539-1 107-98-2 1-metoksy-2-propanol 375 100 568 150 skóra
203-550-1 108-10-1 4-metylopentan-2-on 83 20 208 50 –
203-576-3 108-38-3 m-ksylen 221 50 442 100 skóra
203-603-9 108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu 275 50 550 100 skóra
203-604-4 108-67-8 mezytylen (trimetylobenzeny) 100 20 – – –
203-628-5 108-90-7 chlorobenzen 47 10 94 20 –
203-631-1 108-94-1 cykloheksanon 40,8 10 81,6 20 skóra
203-632-7 108-95-2 fenol 7,8 2 – – skóra
203-726-8 109-99-9 tetrahydrofuran 150 50 300 100 skóra
203-737-8 110-12-3 5-metyloheksan-2-on 95 20 – – –
Einecs1 CAS2 Nazwa czynnika chemicznego Wartości graniczne Uwagi3
Osiem godzin4 Krótkotrwałe5
Mg/m3 6 ppm7 mg/m3 6 ppm7
203-767-1 110-43-0 heptan-2-on 238 50 475 100 skóra
203-808-3 110-85-0 piperazyna 0,1 – 0,3 – –
203-905-0 111-76-2 2-butoksyetanol 98 20 246 50 skóra
203-933-3 112-07-2 octan 2-butoksyetylu 133 20 333 50 skóra
204-065-8 115-10-6 eter dimetylowy 1 920 1 000 – – –
204-428-0 120-82-1 1,2,4-trichlorobenzen 15,1 2 37,8 5 skóra
204-469-4 121-44-8 trietyloamina 8,4 2 12,6 3 skóra
204-662-3 123-92-2 octan izopentylu 270 50 540 100 –
204-697-4 124-40-3 dimetyloamina 3,8 2 9,4 5 –
204-826-4 127-19-5 N,N-dimetyloacetamid 36 10 72 20 skóra
205-480-7 141-32-2 Akrylan n-butylu 11 2 53 10 –
205-563-8 142-82-5 n-heptan 2 085 500 – – –
208-394-8 526-73-8 1,2,3-trimetylobenzen 100 20 – – –
208-793-7 541-85-5 5-metyloheptan-3-on 53 10 107 20 –
210-946-8 626-38-0 octan 1-metylobutylu 270 50 540 100 –
211-047-3 628-63-7 octan pentylu 270 50 540 100 –
620-11-1 octan 3-pentylu 270 50 540 100 –
625-16-1 octan tert-amylu, 270 50 540 100 –
215-535-7 1330-20-7 ksylen, mieszanina izomerów, czysty 221 50 442 100 skóra
222-995-2 3689-24-5 sulfotep 0,1 – – – skóra
231-634-8 7664-39-3 fluorowodór 1,5 1,8 2,5 3 –
231-131-3 7440-22-4 srebro, metaliczne 0,1 – – – –
231-595-7 7647-01-0 chlorowodór 8 5 15 10 –
231-633-2 7664-38-2 kwas ortofosforowy 1 – 2 – –
231-635-3 7664-41-7 amoniak, bezwodny 14 20 36 50 –
231-954-8 7782-41-4 fluor 1,58 1 3,16 2 –
231-978-9 7783-07-5 selen 0,07 0,02 0,17 0,05 –
233-113-0 10035-10-6 bromowodór – – 6,7 2 –
247-852-1 26628-22-8 azydek sodu 0,1 – 0,3 – skóra
252-104-2 34590-94-8 (2-metoksymetyloetoksy)-propanol 308 50 – – skóra
fluorki, nieorganiczne 2,5 – –

1 Einecs: Europejski wykaz istniejących substancji chemicznych.

2 CAS: Numer rejestracyjny agencji Chemical Abstract Service

3 Adnotacja „skóra” przy limicie ryzyka zawodowego oznacza możliwość znacznego wychwytu związku przez skórę.

4 Oznaczona lub obliczona, w odniesieniu do okresu referencyjnego ośmiogodzinnej, średniej ważonej czasem.

5 Wartość graniczna, powyżej której nie powinno dochodzić do ekspozycji i która odnosi się do okresu piętnastominutowego, chyba że ustalono inaczej.

6 mg/m3: miligramy na metr sześcienny powietrza przy temperaturze 20°C i ciśn. 101,3 kPa.

7 ppm: części związku chemicznego na milion części objętościowych powietrza (ml/m3).
1 Dz.U. nr L 131 z 5.5.1998, str. 11.

2 Dz.U. nr L 188 z 9.8.1995, str. 14.

3 Dz.U. nr L 177 z 5.7.1991, str. 22.

4 Dz.U. nr L 338 z 28.12.1996, str. 86.

5 Dz.U. nr L 327 z 3.12.1980, str. 8.

6 Dz.U. nr L 183 z 29.6.1989, str. 1.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


Kodeks pracy


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 1226
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,510215044022 sekund.