VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 13 kwietnia 2024
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 
Masz problem z BHP
szukasz odpowiedzi ?
Szybko i gratisowo otrzymasz poradę
zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 24 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Urlop.Kiedy udzielić zgodnie z prawem.id961 Autor : Prawo
Pracodawca i Pracownik Stosunki pracownicze. ZalegŁe urlopy



Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, należy udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku. Niedotrzymanie tego terminu może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika.Pracownik nie może rozpocząć zaległego urlopu na własną rękę.

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikom urlopów w tym roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich prawo. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe tylko w przypadku przesunięcia terminu urlopu, jego przerwania lub odwołania z urlopu. W sytuacjach takich dopuszczalne jest udzielenie urlopu na dany rok dopiero w pierwszym kwartale roku następnego. Termin ten jest dotrzymany, gdy pracownik rozpocznie urlop przed upływem 31 marca danego roku. Termin ten jednak ma tylko instrukcyjny charakter, urlop nieudzielony przed jego upływem nadal bowiem przysługuje pracownikowi. Późniejsze wykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu jest możliwe, ale pracodawca naraża się z kolei na zarzut popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.


Decyduje pracodawca

Nieudzielenie przez pracodawcę zaległego urlopu w odpowiednim terminie nie upoważnia jednak pracownika do samodzielnego rozpoczęcia urlopu. O udzieleniu urlopu decyduje zawsze pracodawca, a wniosek urlopowy pracownika nie jest dla niego wiążący. Może się bowiem zdarzyć, że obecność pracownika w miejscu pracy jest niezbędna dla normalnego funkcjonowania zakładu. Pracownik, który samowolnie rozpoczyna zaległy urlop, naraża się na zarzut ciężkiego naruszenia swoich obowiązków.

Przepisy dotyczące zaległych urlopów nie dotyczą tzw. urlopów na żądanie. Uprawnienie do tego urlopu przysługuje bowiem tylko w danym roku kalendarzowym, a niewykorzystany urlop na żądanie staje się zwykłym urlopem zaległym.


RADZIMY

Udzielaj urlopów w ustawowych terminach


Nie udzielaj urlopu zaległego po 31 marca następnego roku, nawet gdy pracownik wyraża na to zgodę – w takiej sytuacji pracodawca naraża się na odpowiedzialność karną


Pamiętaj, że w przypadku niedochowania terminu prawo pracownika do zaległego urlopu nie wygasa – może go dochodzić przed sądem aż do momentu jego przedawnienia




Ekwiwalent zamiast urlopu

Z wypoczynkowej funkcji urlopu wynika, że zaległy urlop może być wykorzystany tylko w naturze. Wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego jest możliwe tylko wyjątkowo. Dopuszczalne jest to tylko w sytuacji niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ekwiwalent należy się również pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z nabyciem przez niego uprawnień emerytalnych. Ekwiwalent przysługuje w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. W przypadku gdy pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę albo umowa taka wygaśnie, pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu w zamian za urlop, który może być jeszcze wykorzystany w naturze.

Jeśli jednak bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę podpisana jest nowa umowa między tymi samymi stronami, pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Możliwe jest to pod warunkiem, że pracownik i pracodawca wspólnie postanowią o wykorzystaniu urlopu w naturze w trakcie trwania kolejnego stosunku pracy. Ekwiwalentu nie wypłaca się również w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy, pracownicy otrzymają więc u niego urlop w naturze.


Przedawnienie urlopu

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia pracownika o urlop wypoczynkowy rozpoczyna się ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym pracownik uzyskał prawo do urlopu. Jednak w przypadku przesunięcia urlopu na inny termin wykraczający poza rok kalendarzowy, w którym pracownik nabył prawo do urlopu, bieg przedawnienia rozpoczyna się z nadejściem terminu, na który nastąpiło przesunięcie urlopu. Ogólna zasada dotycząca rozpoczęcia biegu przedawnienia nie będzie miała również zastosowania w sytuacji, gdy przepisy przewidują obowiązek udzielenia urlopu w określonym czasie, jak np. w przypadku młodocianych.

W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy roszczenie o udzielenie urlopu w naturze wygasa, a w jego miejsce powstaje prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Z dniem tym rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczenia o to świadczenie.

Na skutek upływu terminu przedawnienia, roszczenie o zaległy urlop lub o ekwiwalent pieniężny nie może być dochodzone przed sądem pracy. Roszczenie staje się więc niezaskarżalne, ale nie oznacza to jego wygaśnięcia. Jeśli pracodawca udzieli zaległego urlopu lub wypłaci ekwiwalent po upływie terminu przedawnienia, nie będzie mógł żądać jego zwrotu lub zaliczyć udzielonego urlopu na poczet urlopu bieżącego lub przyszłego.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Re: Urlop.Kiedy udzielić zgodnie z prawem.
Autor: ciekawa
| Data: 05.04.05, 23:05
Mam problem z zaległym urlopem,pracodawca ze strachu wizyty inspekcji pracy w dniu 22.02 dał nakaz wybrania urlopów zaległych. z uwagi na duża ilośc sprytnie ustnie poprze kadry poproszono o napisanie pisma o przesunięcie urlopu po za 31 marca 2005. wnioskowałam ze wzgl. organizacyjnych,czyli nie możliwością zapewnienia ciągłości pracy o przesunięcie urlopu na kwiecień,dostałam potwierdzenie na piśmie od dyrektorów o zgodzie na termin kwietniowy dokładnie cały kwiecień tj. 18 dni roboczych za 2004. w trzy dni poxniej zostaje podjęta decyzja o zwolnieniu szefowej którą zastępuje . zgodnie z pismem,planem urlopów wyslałam wniosek o udzieleniu zaleglego urlopu 31.03 i do dnia dzisiejszego nie mam na piśmie żadnej decyzji nawet o jego przesunięciu,co powinnam dalej zrobić bo to jest wręcz niewiarygodne nie wspominając o 22,5 nadgodzin????

ciekawa i zdesperowana

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
INDIE 2015


Nasza nowa strona


Kodeks pracy


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Czy Państwowa Inspekcja Pracy spełnia swoją rolę

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 330
Komentarzy: 1


Polecamy ebooki



BHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,19255399704 sekund.