VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 maja 2018
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 20 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Służba BHP: Działalność służby bhp Autor : atest94
Służba bhp Działalność służby bhp W każdym zakładzie pracy, w którym zatrudnionych jest więcej niż 100 pracowników, musi zostać powołana służba bezpieczeństwa i higieny pracy pełniąca funkcje doradcze i kontrolne. Do utworzenia służby bhp zobowiązany jest każdy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników.

Zgodnie z art. 237/11/ § 1 Kodeksu pracy pełni ona funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowy zakres działania, organizację i uprawnienia służby bhp reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704).

Liczebność służby

Liczebność służby uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników, a także potencjalnego zagrożenia wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Swoboda pracodawcy przy ustalaniu liczby członków komisji jest znacznie ograniczona. Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim właścicieli małych i średnich firm. Pracodawcy zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników zadania należące do kompetencji służby mogą powierzyć specjalistom spoza zakładu pracy. W tym przypadku pracodawca ma do wyboru: zatrudnienie pracownika w ramach odrębnej umowy o pracę, przekazanie wykonywania tych zadań osobie zatrudnionej w zakładzie przy wykonywaniu innej pracy lub powierzenie zadań specjalistom spoza zakładu. Powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu polega na zawarciu umowy z FIRMĄ SPECJALIZUJĄCĄ SIĘ W KOMPLEKSOWEJ OBSŁUDZE W ZAKRESIE BHP.Może się to odbyć poprzez zawarcie umowy na ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY w danej firmie.

W zakładach pracy zatrudniających do 100 pracowników obowiązki służby może pełnić pracodawca.Pracodawca zatrudniajacy poniżej 100 pracowników , który postanowi zrezygnować z etatowego Inspektora BHP, będzie musiał osobiście wykonywać obowiązki służby BHP.

Aby mógł zadania te wykonywać powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje a więc, ukończony kurs podstawowy dla służb bhp. Warunek ten jest określony w

Dyrektywie 89/391/EWG

która w art.7 ust7 mówi, że : Państwa członkowskie mogą określić,zależnie od charakteru działalności i rozmiarów zakładów, kategorie zakładów w jakich pracodawca po spełnieniu wymogu jego kompetencji może sam wziąć odpowiedzialność za środki zwiększające bezpieczeństwo i poprawę zdrowia pracowników podczas pracy.

Pracodawcy zatrudniający od 100 do 600 pracowników mają obowiązek utworzyć jednoosobową lub wieloosobową komórkę do spraw bhp mogą powierzyć wykonywanie tych zadań również FIRMIE S SPECJALISTYCZNEJ W ZAKRESIE BHP. W zakładach, w których zatrudnienie przekracza 600 pracowników, powinien być zatrudniony przynajmniej 1 pracownik służby na każdych 600 pracowników. W każdym z wymienionych przypadków właściwy inspektor pracy, działając w porozumieniu z właściwym terytorialnie państwowym inspektorem sanitarnym, może nakazać pracodawcy zwiększenie liczebności służby bhp lub jej utworzenie (w zakładach liczących mniej niż 100 pracowników), jeśli stwierdzi istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy służby bhp

Pracownicy służby bhp muszą spełniać odpowiednie wymagania kwalifikacyjne:

Mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach: • inspektorów, • starszych inspektorów, • specjalistów, • głównych specjalistów. Inspektorem do spraw bhp może zostać osoba z wyższym wykształceniem i co najmniej 2-letnim stażem zawodowym lub średnim wykształceniem i co najmniej 4-letnim stażem zawodowym albo osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Starszy inspektor powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy albo średnie wykształcenie i co najmniej 6-letni staż zawodowy, ewentualnie legitymować się zawodem technika bhp z co najmniej 3-letnim stażem zawodowym.

Specjalista do spraw bhp musi mieć ukończone studia wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe w tym zakresie, ewentualnie wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, bądź zawód technika bhp i co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Najwyższe wymagania kwalifikacyjne przewidziane są przy ubieganiu się na stanowisko głównego specjalisty. Kandydat musi legitymować się wyższym wykształceniem o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie bhp i co najmniej 2-letnim stażem pracy w służbie bhp albo wyższym wykształceniem i co najmniej 6-letnim stażem pracy w służbie.

Dla pracowników kierujących wieloosobową komórką do spraw bhp rozporządzenie określiło minimalne wymagania kwalifikacyjne, identyczne jak dla specjalisty do spraw bhp, a dla zatrudnionych w jednoosobowej komórce, jak dla starszego inspektora. Specjaliści spoza zakładu pracy, którym można powierzyć zadania służby bhp (w zakładach zatrudniających do 100 pracowników), muszą spełniać wymagania tożsame z wymaganiami stawianymi specjalistom do spraw bhp lub posiadać minimum 3-letni staż pracy na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Wymagania kwalifikacyjne przewidziane dla specjalisty do spraw bhp musi spełnić także pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp (w zakładach zatrudniających do 100 pracowników).

WAŻNE!

Wszyscy pracownicy służby bhp, niezależnie od zajmowanego stanowiska, muszą ukończyć specjalne szkolenie w dziedzinie bhp przewidziane dla takich pracowników.

Obowiązki i uprawnienia Wyczerpujący katalog obowiązków i uprawnień przewidzianych dla służby bhp określiło ww. rozporządzenie. Oznacza to, że pracodawca nie może nałożyć innych dodatkowych zadań, nie wymienionych w przepisach rozporządzenia. Do najważniejszych uprawnień służby bhp należą uprawnienia kontrolne, a przede wszystkim: • bieżące kontrolowanie przestrzegania przepisów i norm bhp w zakładzie pracy, • okresowe (co najmniej raz w roku) sporządzenie i przedstawienie pracodawcy analiz stanu bhp oraz propozycji zmian mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, • udział w przekazywaniu do użytkowania nowych obiektów budowlanych na terenie zakładu i nowych procedur technologicznych, • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.

Oprócz uprawnień kontrolnych w działalności służby bhp podstawowe znaczenie mają uprawnienia opiniodawcze, do których zaliczyć można m.in.

• opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących przestrzegania przepisów bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, • inicjowanie na terenie zakładu pracy popularyzacji problematyki bhp i ergonomii, • współpracę z Państwową i Społeczną Inspekcją Pracy, a także z laboratoriami zajmującymi się pomiarami szkodliwych substancji w środowisku pracy. Zadaniem służby bhp jest również doradzanie pracodawcy oraz jednostkowym pracownikom w zakresie przepisów bhp i ryzyka związanego z wykonywaną pracą.

Zagrożenie wypadkiem przy pracy

Dodatkowe uprawnienia służba bhp nabywa w razie powstania istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy lub gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy. Najistotniejsze z tych uprawnień sprowadzają się do możliwości: • wstrzymania pracy urządzeń technicznych zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników; w skrajnych przypadkach specjaliści służby bhp mogą wnioskować do pracodawcy o wstrzymanie pracy w całym zakładzie lub oddziale, • odsunięcia od stanowiska pracy pracownika, który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie lub współpracowników, • wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o usunięcie istniejących zagrożeń, • występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bhp.

Naruszenie przepisów dotyczących służby bhp, jako naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest równoznaczne z wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika orzeka właściwy sąd. Sankcją przewidzianą w tego typu sprawach jest kara grzywny. WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP MOŻNA POWIERZYĆ FIRMIE SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W OBSŁUDZE BHP. FIRMA ZLECAJĄCA OBSŁUGĘ NIE PONOSI JUŻ KOSZTÓW ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP, KOSZTÓW UTRZYMANIA BIURA ,KOSZTÓW SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP. WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ARTYKULE OUTSOURCING TO SPOSÓB NA ZAOSZCZĘDZENIE PIENIĘDZY.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,40554690361 sekund.