VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 13 kwietnia 2024
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 
Masz problem z BHP
szukasz odpowiedzi ?
Szybko i gratisowo otrzymasz poradę
zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 21 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

ZUS-Ubezpieczenie zleceniobiorców i menedżerów Autor : prawo
NOWE PRZEPISY Ubezpieczenie zleceniobiorców i menedżerów

Na zleceniu jak w pracy
Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia (lub innej umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy dotyczące umowy zlecenia) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu od dnia wskazanego w umowie jako data rozpoczęcia do jej zakończenia.

Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega, jeśli przystąpi do tych ubezpieczeń i wykonuje pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.

Ubezpieczenie chorobowe jest dla zleceniobiorcy dobrowolne.

Zleceniobiorcy będący studentami lub uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu do ukończenia 26 lat.

Osoby mające już ustalone prawo do emerytury lub renty wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia (chodzi o umowy zawarte od 14 stycznia 2000 r.) też podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

W obrocie funkcjonują jeszcze umowy zlecenia zawarte z emerytem lub rencistą przed 14 stycznia 2000 r. (przed zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Ubezpieczenia społeczne od tych umów są dobrowolne. I od wcześniejszych, i od późniejszych koniecznie trzeba odprowadzić składkę zdrowotną.

Jeżeli z umowy zlecenia wynika, że jest ona wykonywana nieodpłatnie, zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Osoby zatrudniane na tzw. kontraktach menedżerskich mających charakter umów zlecenia dla celów ubezpieczeń społecznych traktowani są tak samo jak zleceniobiorcy.

Samoistna umowa o dzieło (niezawarta z własnym pracodawcą) nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

ODRĘBNOŚCI W USTALANIU SKŁADEK

Podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych zleceniobiorcy stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w umowie odpłatność określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Gdy wynagrodzenie ustalono w inny sposób, podstawa wymiaru to zadeklarowana kwota, nie niższa od minimalnego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców stanowi podstawa wymiaru składek emerytalnych i rentowych bez stosowania limitu 30-krotności.

Natomiast podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa nie wyższa w danym miesiącu od 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

SKŁADKI ZDROWOTNE

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne bez ograniczenia do 30-krotności, pomniejszona o kwoty potrącone przez płatników ze środków ubezpieczonego zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obowiązkową składkę zdrowotną płacą wszyscy, którzy z przychodu z danego źródła podlegają obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym.

Zatem każdy zleceniobiorca (z wyjątkiem tego, który umowę zlecenia wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz studenta i ucznia, który nie ukończył 26 lat) podlega co najmniej ubezpieczeniu zdrowotnemu i w konsekwencji powinien mieć opłacaną składkę zdrowotną.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego zależy od woli zleceniobiorcy. Jeżeli złoży wniosek w terminie przewidzianym do ubezpieczeń obowiązkowych - to zostanie objęty tym ubezpieczeniem od dnia wskazanego we wniosku.

Natomiast jeśli dopiero po pewnym czasie zdecyduje się przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zostanie nim objęty nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

SKŁADKA NA FUNDUSZE POZAUBEZPIECZENIOWE

Za zleceniobiorcę należy opłacać składkę na Fundusz Pracy, jeżeli obowiązkowo podlega on ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a podstawa wymiaru z umowy lub podstawa wymiaru ze wszystkich obowiązkowych tytułów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie. Jeżeli jest niższa, za zleceniobiorcę nie opłaca się składki na FP.

Te składki płatnicy (zleceniodawcy) odprowadzają, pod warunkiem że zleceniobiorcy są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi.

Natomiast składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych muszą opłacać pracodawcy za zatrudnionych. Mówi o tym art. 2 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Tutaj

Ustawę tę stosuje się odpowiednio do osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. W związku z tym składki na FGŚP trzeba również uiszczać za zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (zlecenia, agencyjne). Nie robi się tego natomiast za zleceniobiorcę objętego ubezpieczeniami dobrowolnymi.

ZUS-WYŁĄCZENIA Z PODSTAWY

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
INDIE 2015


Nasza nowa strona


Kodeks pracy


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Czy Państwowa Inspekcja Pracy spełnia swoją rolę

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 330
Komentarzy: 1


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,221114873886 sekund.