VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 marca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 27 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Ochrona środowiska . Pozwolenia zintegrowane. Autor : poradnik
Ochrona Środowiska Polscy negocjatorzy ustalili, że każdy zakład musi mieć pozwolenie zintegrowane do 1 stycznia 2004 r. lub co najmniej musi rozpocząć procedurę wdrażania tej dyrektywy, czyli złożyć wniosek w stosownym urzędzie. Do tej pory nie zostało jednak wydane ani jedno pozwolenie zintegrowane, a jedynie złożono trzy stosowane wnioski. Z drugiej strony szacuje się, że około 2500 zakładów przemysłowych do prowadzenia działalności na wspólnym rynku europejskim będzie musiało posiadać pozwolenia zintegrowane.

Co to jest IPPC?

Dyrektywa 96/61/WW w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwana Dyrektywą IPPC należy do ramowych, unijnych aktów prawnych, które określają generalne zasady ochrony środowiska. Dyrektywa na obszarze Unii obowiązuje od dnia 30 października 1996 r., ale ostateczny termin jej wdrożenia w Państwach Członkowskich UE ustalono na 30 października 1999 r. Po tym terminie każda nowa instalacja, czy proces, a także każda instalacja, w której zaszła tzw. znacząca zmiana dotychczas prowadzonych procesów, nie może być eksploatowana, jeżeli jej operator nie posiada tzw. zintegrowanego pozwolenia. Za nowe należy uznać te instalacje, które rozpoczęły działalność po 30 października 2000 r. lub uzyskały pozwolenie na budowę po 30 października 1999 r. W odniesieniu do instalacji istniejących ustalono 8-letni okres dostosowawczy od 30.10.1999 do 30.10.2007 r. Ich operatorzy również muszą uzyskać w tym okresie pozwolenia zintegrowane lub zaprzestać działalności. Jednak Polscy negocjatorzy ustalili, że każdy zakład musi mieć pozwolenie zintegrowane do 01.01.2004 r. lub co najmniej musi rozpocząć procedurę wdrażania tej dyrektywy, czyli złożyć wniosek w stosownym urzędzie.

Strategicznym celem Dyrektywy IPPC jest systematyczne uwzględnianie zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju przy określaniu metod prowadzenia i przy planowaniu produkcji, tak, aby zapewniać wysoki poziom ochrony środowiska poprzez zintegrowane traktowanie całego procesu, nie powodowanie istotnych zmian w środowisku, zapobieganie emisjom zanieczyszczeń i wytwarzaniu odpadów. Tam, gdzie nie jest to w pełni możliwe - maksymalnej ich redukcji oraz dostosowywanie sposobu prowadzenia działalności do wymogów tzw. Najlepszej Dostępnej Technologii (BAT- Best Available Techniques).

Pojęcie "zintegrowany" oznacza, że zanieczyszczenie wszystkich komponentów środowiska (obejmujące powietrze, wodę, powierzchnię ziemi, odpady stałe i hałas) musi być minimalizowane w sposób uwzględniający, że środowisko jest całością, a nie zbiorem rozdzielonych komponentów. Pojęcie zapobieganie oznacza, że zanieczyszczenia muszą być redukowane u źródła.

Dyrektywa wymaga systematycznego usprawniania procesów technologicznych, w tym również minimalizacji zużycia energii i surowców, a także zapobiegania awariom przemysłowym. Zasady prowadzenia procesów przemysłowych powinny być określone w zintegrowanych pozwoleniach, stanowiących właściwie pozwolenie na prowadzenie danego rodzaju działalności. Po zakończeniu eksploatacji instalacji należy zapewnić zastosowanie wszelkich niezbędnych środków, mających na celu uniknięcie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem terenu, gdzie prowadzona była dana działalność oraz umożliwiających przywrócenie tego terenu do właściwego stanu.

Szczegółowe rodzaje instalacji, które będą wymagały uzyskania przez zakłady pozwoleń zintegrowanych, zostały określone przez ministra środowiska w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2002 r. i opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055.

Sytuacja w Polsce

Szacuje się, że w Polsce około 2500 zakładów przemysłowych do prowadzenia swojej działalności będzie musiało posiadać pozwolenia zintegrowane. Jak powiedział minister środowiska - Stanisław Żelichowski - 40% tych zakładów już dziś mogłoby otrzymać takie pozwolenia, kolejne 40% będzie mogło je otrzymać po przeprowadzeniu pewnych modernizacji, natomiast najgorsza sytuacja jest w 20% zakładów, które obecnie nie spełniają nawet mniej restrykcyjnych dotychczasowych standardów ochrony środowiska.

Do tej pory w Polsce nie zostało wydane jeszcze ani jedno pozwolenie zintegrowane, w tej chwili są złożone trzy takie wnioski.

Pozwolenia będą wydawane na wniosek operatora instalacji przez dwa organy administracji właściwe w sprawach ochrony środowiska:

- samorządowy - dla mniejszych instalacji, na szczeblu powiatu (starosta),

- rządowy - na szczeblu województwa (wojewoda).

Znacząca większość pozwoleń zintegrowanych będzie wydawana przez starostwa, które niestety nie są jeszcze odpowiednio przygotowane do realizacji tego typu zadań - zarówno pod względem kadrowym, jak i metodycznym.

Pozwolenia zintegrowane będą wydawane na czas określony. Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, maksymalny czas ważności pozwolenia może wynieść 10 lat. Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego będzie dokonywał analizy jego zapisów co najmniej raz na 5 lat. Wydane pozwolenie analizowane będzie również każdorazowo, w przypadku wystąpienia zmian w BAT, pozwalających na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, bądź gdy wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

W poszczególnych wypadkach dopuszcza się możliwość istotnego zaostrzania warunków pozwoleń, a także cofania lub ograniczania ich zakresu bez odszkodowania, jeżeli instalacja nie będzie należycie eksploatowana, stwarzając zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach bądź zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Pozwolenia będą również cofane lub ograniczane bez odszkodowania w przypadkach gdy:

- eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia lub innych przepisów,

- przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu uniemożliwiającym emisję w warunkach określonych w pozwoleniu,

- instalacja jest objęta postępowaniem kompensacyjnym. Na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny jest możliwe, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów powodujących naruszenia tych standardów, wprowadzanych z innych instalacji usytuowanych na tym obszarze.

Podstawą do wszczęcia procedury wydawania pozwolenia zintegrowanego stanowi wniosek prowadzącego instalację. Według wymogów prawnych, wniosek ma w przejrzysty i udokumentowany sposób opisywać przedmiotowy rodzaj (rodzaje) działalności i odnosić się do wymagań Najlepszej Dostępnej Technologii, a jednocześnie uwzględniać lokalne warunki środowiskowe i priorytety ochrony środowiska. Zakres treści wniosku musi być w pełni zgodny z wymogami Dyrektywy IPPC. Każdy wniosek, który spełnia wszystkie wymogi prawne, zostanie przyjęty. Formalnie wnioski opracowywane będą przez prowadzących instalację, ale praktycznie będą się tym zajmować odpowiednio przygotowani eksperci, ponieważ sporządzenie wniosku to sprawa trudna i skomplikowana, wymagająca m. in. wykonania szeregu pomiarów, analiz, ekspertyz.

Zakłada się, że docelowo procedura wydawania pozwolenia zintegrowanego będzie mieć raczej charakter negocjacji pomiędzy stronami niż arbitralnego ustalania ograniczeń przez organ wydający pozwolenie.

Pomocne we wdrażaniu założeń Dyrektywy IPPC mają być także porozumienia, takie jak to podpisane na konferencji w Krakowie między Radą Konsultacyjną działającą przy Ministrze Środowiska a przedstawicielami branży przemysłowej, reprezentowanej przez Polski Klub Ekobiznesu. Porozumienie to ma na celu wymianę: doświadczeń, ekspertyz, opinii, poglądów związanych z wdrażaniem dyrektyw dotyczących problemów środowiskowych. Jak podkreślał minister środowiska, takie porozumienie ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o usprawnianie przepływu informacji między organami administracji a zakładami przemysłowymi.

Według ministra środowiska ważne jest, aby zakłady nie zwlekały z przygotowywaniem wniosków na ostatnią chwilę i nie czekały bezczynnie do 2007roku. Nie chodzi o to, aby doprowadzić polskie zakłady do upadku, ale istotne jest, żeby znaleźć złoty środek: spełnić założenia dyrektywy, nie dopuścić do rozkładu przemysłu, wygrać z konkurencją na rynku europejskim. Stanisław Żelichowski zapewniał, że są pieniądze na inwestycje związane z ochroną środowiska, ale te środki muszą być wykorzystane na konkretne działania.

Dla porządku dodajemy, że w dniu 18 lutego 2003 r. w Krakowie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Polski Klub Ekobiznesu, pod patronatem ministra środowiska - Stanisława Żelichowskiego, na temat Procedur przydzielania Pozwoleń Zintegrowanych IPPC/BAT.

Źródło:Ekopartner nr 3/2003

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,332977056503 sekund.