VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 marca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 40 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

NOWE PRZEPISY: Zakaz pracy w świeta Autor : God
NOWE PRZEPISY

Zmiany Kodeksu pracy dotyczące wprowadzenia zakazu pracy w święta.


Nowelizacja ta wprowadziła zmiany w dziale VI - "Czas pracy" ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) – dalej k.p., w zakresie dopuszczalności wykonywania pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych. Dokładnie zmiana ta polega na wprowadzeniu zakazu pracy w placówkach handlowych w święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Świętami tymi są:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli (od 2011 r.),

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

1 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

5 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Od 26 października 2007 r. wolne w te dni mają osoby mające status pracownika, a więc zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zakaz nie dotyczy natomiast samych właścicieli lub innych osób pracujących na podstawie umów cywilnych, którzy mogą w ww. święta pracować.


Ustawodawca nie sprecyzował jednak,

jakie zakłady pracy należy zaliczyć do placówek handlowych.

W ocenie Ministerstwa Ppracy i Polityki Socjalnej pojęcie "placówki handlowe" nadal powinno być rozumiane tak, jak do tej pory, to jest w podstawowym i powszechnym znaczeniu tego określenia.

Przy wykładni tego pojęcia należy się posługiwać posiłkowo Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz wyjaśnieniami występującymi w słownikach języka polskiego, a także wyjaśnieniami zawartymi w orzecznictwie NSA oraz SN.


Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) stwierdza, iż można przyjąć, że pojęcie placówki handlowej obejmuje wszelkie instytucje i zakłady, których główną działalnością jest działalność handlowa, zarówno hurtowa, jak i detaliczna, a więc które kupują wyroby w celu ich odsprzedaży.

Takie rozumienie pojęcia "placówki handlowe" nie wyjaśnia jednak pewnych wątpliwości, jeżeli chodzi o możliwość pracy w święta niektórych instytucji i zakładów,

np. aptek, stacji benzynowych,

cukierni, piekarni (cukiernie i piekarnie nie kupują bowiem wyrobów w celu ich odsprzedaży, a jedynie sprzedają wyroby własne, wyprodukowane przez siebie).


Zarówno ze stanowiska MPiPS jak i PIP wynika, że zakazem pracy w niedzielę nie są objęte apteki – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533) są one placówkami ochrony zdrowia publicznego, w których osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne.Wątpliwości pozostają jednak, jeżeli chodzi o pracę w święta stacji benzynowych, cukierni czy piekarni. PIP, kierując się interesem społecznym oraz brakiem możliwości jednoznacznej interpretacji przepisów zawartych w k.p., uznaje jednak, że stacje paliw należy zaliczyć do placówek usługowych, wykonujących prace konieczne z uwagi na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Interes społeczny przemawia, zdaniem PIP, za dopuszczeniem pracy w święta stacji paliw. Pozostałe wątpliwości zostaną prawdopodobnie wyjaśnione w ciągu kilku miesięcy obowiązywania nowej regulacji.
Praca w niedzielę jest w placówkach handlowych dozwolona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Za pracę tą pracodawca jest jednak obowiązany zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.


Niedozwolona jest natomiast praca w święto, które przypada w niedzielę.Telepraca


Do Kodeksu pracy została wprowadzona nowa forma zatrudnienia pracowników, a mianowicie zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Przepisy te obowiązują od 16 października 2007 r. Definicja telepracy i telepracownika Telepracą jest regularne wykonywanie pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, natomiast telepracownikiem jest pracownik wykonujący pracę w wyżej wskazanej formie i przekazujący pracodawcy wyniki swojej pracy w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Sposób wprowadzania telepracy u danego pracodawcy Warunki stosowania telepracy określane są w drodze porozumienia lub w regulaminie. Porozumienie zawierane jest u pracodawcy, u którego działają zakładowe organizacje związkowe; zawierane jest pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową lub organizacjami związkowymi, jeżeli działa u danego pracodawcy więcej niż jedna.


Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z zakładowymi organizacjami reprezentatywnymi. Warunki stosowania telepracy określane są w regulaminie, jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu. Pracodawca określa warunki telepracy w drodze regulaminu także w sytuacji, gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.


Wówczas pracodawca warunki te konsultuje z przedstawicielami pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u pracodawcy.Uzgodnienie wykonywania pracy w formie telepracy


Uzgodnienie, że praca będzie wykonywana w formie telepracy, może nastąpić:


1) przy zawieraniu umowy o pracę – wówczas umowa o pracę musi zawierać postanowienia dotyczące warunków wykonywania tej pracy,


2) w trakcie zatrudnienia – na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy; pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy. Pracodawca nie może jednak powierzyć pracownikowi wykonywania pracy w formie telepracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy.


Powrót pracownika do pracy na poprzednich warunkach


Pracownik, który podjął pracę w formie telepracy w trakcie zatrudnienia, może powrócić do poprzednich warunków wykonywania pracy. Z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w tej formie i przywrócenie poprzednich warunków pracy może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Jeżeli wniosek zostanie złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia podjęcia telepracy, wniosek jest wiążący dla drugiej strony.


Strony ustalają wtedy termin zaprzestania telepracy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli telepracownik wystąpi z wnioskiem po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia telepracy, pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić ten wniosek. Po upływie tego terminu przywrócenie poprzednich warunków pracy może nastąpić w drodze wypowiedzenia zmieniającego.


Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę


Brak zgody pracownika na wykonywanie pracy w formie telepracy, jak również brak zgody telepracownika na przywrócenie poprzednich warunków pracy, nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę. Obowiązek informacyjny ciążący na pracodawcy W przypadku wykonywania przez pracownika pracy w formie telepracy, obowiązek informacyjny ciążący na pracodawcy obejmuje dodatkowo określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika, a także wskazanie osoby (organu) odpowiedzialnej za współpracę z telepracownikiem oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy. Jeżeli pracownik podejmuje telepracę w trakcie zatrudnienia, pracodawca przekazuje telepracownikowi ww. informacje na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania telepracy.


Zakaz dyskryminacji Telepracownik nie może być:


1) traktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,


2) w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia telepracy lub z powodu odmowy jej podjęcia. Bezpieczeństwo i higiena pracy Jeżeli telepracownik wykonuje pracę w domu, pracodawca realizuje wobec niego, w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, obowiązki w zakresie bhp. Nie ma jednak obowiązku dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz zapewnienia odpowiednich urządzeń higienicznosanitarnych. Z zakresu obowiązków pracodawcy wyłączone zostały także obowiązki dotyczące obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy określone w dziale dziesiątym rozdziału III k.p. Kontrola wykonywania telepracy


W przypadku, gdy telepracownik wykonuje pracę w domu, pracodawca może przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy, kontrolę w zakresie bhp, a także w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu. Kontrola może jednak zostać przeprowadzona za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.


Pierwsza kontrola w zakresie bhp musi zostać przeprowadzona na wniosek telepracownika przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy. Wykonywanie kontroli nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,515952110291 sekund.