VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 18 stycznia 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 24 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

NOWE PRZEPISY: BHP - Trzeba poznać dwa systemy klasyfikacji substancji chemicznych Autor : God
NOWE PRZEPISY

Nowe wymagania wiążą się z wejściem w życie unijnych przepisów w zakresie znakowania i klasyfikowania chemikaliów


Trudne kwestie dotyczące terminów wprowadzania w życie nowych przepisów i zasady ich stosowania w okresie przejściowym wyjaśnili nam Michał Andrijewski i Mariusz Godala, eksperci z Biura do spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.


Co znaczą poszczególne skróty i określenia, wyjaśniamy w słowniczku.


Terminy, o których trzeba pamiętać


Przepisy przejściowe przewidują, że:


- do 1 grudnia 2010 r. substancje należy klasyfikować, znakować i pakować zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG,


- do 1 czerwca 2015 r. mieszaniny należy klasyfikować, znakować i pakować zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE,


Ale substancje i mieszaniny mogą być też odpowiednio, przed 1 grudnia 2010 r. i przed 1 czerwca 2015 r., klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z nowym rozporządzeniem CLP.


W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE dotyczące oznakowania i pakowania.


- od 1 grudnia 2010 r. do 1 czerwca 2015 r. substancje należy klasyfikować zarówno zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, jak i z rozporządzeniem CLP.


Oznakowanie i pakowanie należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem CLP (w praktyce oznacza to, że w karcie charakterystyki substancji w okresie wymienionym powyżej należy zamieścić podwójną klasyfikację, zgodną z dyrektywą 67/548/EWG i rozporządzeniem CLP).


- w przypadku substancji zaklasyfikowanych i oznakowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, które wprowadzono do obrotu (czyli nieodpłatnie lub odpłatnie udostępniono stronie trzeciej, także w ramach importu) przed 1 grudnia 2010 r., nie muszą być ponownie oznakowane i opakowane do 1 grudnia 2012 r.


Przepisy dają więc dwa lata na wyprzedanie tego, co już znajduje się na półkach.


- podobnie w przypadku mieszanin zaklasyfikowanych i oznakowanych zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, które wprowadzono do obrotu przed 1 czerwca 2015 r., nie muszą być one ponownie znakowane i opakowane do 1 czerwca 2017 r.


- jednym z najważniejszych obowiązków, do którego producenci i importerzy już powinni się przygotowywać, jest zgłoszenie do Europejskiej Agencji Chemikaliów klasyfikacji i elementów oznakowania substancji. Informacje o klasyfikacji i oznakowaniu substancji wprowadzanych do obrotu po 1 grudnia 2010 r. należy przesłać do ECHA w ciągu miesiąca od wprowadzenia substancji do obrotu.


W przypadku substancji wprowadzanych do obrotu przed 1 grudnia 2010 r. informacje o klasyfikacji i oznakowaniu można przesłać do ECHA.


Zgłoszenia dotyczą wszystkich produkowanych lub importowanych substancji (także w mieszaninach i niekiedy wchodzących w skład wyrobów), niezależnie od ilości. Dotyczą także substancji zwolnionych z rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH.


 


Skąd te zmiany


UE wychodzi z założenia, że chemikalia, od ich produkcji przez transport do zastosowania, stanowią zagrożenie przede wszystkim dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska.


Dlatego bardzo ważną sprawą jest przestrzec użytkowników przed niebezpieczeństwami.


Unijne przepisy są oparte na systemie zwanym GHP, a wprowadzanym stopniowo na całym świecie.


Docelowo, niezależnie od tego, w jakim kraju substancja czy mieszanina zostanie wyprodukowana, będzie jednakowo sklasyfikowana, oznakowana i będzie miała taką samą kartę charakterystyki.


Ponieważ w erze globalizacji poszczególne substancje czy preparaty mogą pochodzić z różnych zakątków świata, chodzi o to, by były jednakowo oznaczane.


 


Co na etykiecie


Oznakowanie pakunku z substancją lub mieszaniną stwarzającą zagrożenie musi spełniać formalne wymagania określone w rozporządzeniu (wielkość etykiety ostrzegawczej, kolory tła, napisów i piktogramów itp.) i zawierać następujące elementy:


- nazwa, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców,


- nominalną ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu,


Nowe wymagania wiążą się z wejściem w życie unijnych przepisów w zakresie znakowania i klasyfikowania chemikaliów


- identyfikator produktu,


- piktogramy określające rodzaj zagrożenia,


- hasła ostrzegawcze,


- zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H),


- odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności, gdy to konieczne,


- informacje uzupełniające, gdy to konieczne.


Na etykietach nie wolno stosować takich zwrotów jak: „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, „niezanieczyszczający”, „ekologiczny” ani innych wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stwarza zagrożenia.


Etykietę sporządza się w języku urzędowym państwa, w którym substancja lub mieszanina są wprowadzane do obrotu (czyli w Polsce po polsku).


Dostawcy mogą użyć na etykietach większej liczby języków, pod warunkiem że we wszystkich zostaną podane te same informacje.


Uwaga! Na stronach internetowych ECHA (echa.europa.eu) znaleźć można pytania i odpowiedzi dotyczące omawianych zagadnień. Dokument jest w języku angielskim.


 


Słowniczek ważnych pojęć

GHS – chodzi o wspólne (dla wszystkich państw na ziemi) podejście określające kryteria zharmonizowanej klasyfikacji i informowania o zagrożeniach dla różnych grup odbiorców (konsumentów, pracowników i służb ratowniczych oraz transportu). System został przygotowany przez Komitet Ekspertów ONZ.


CLP – tak nazywa się rozporządzenie nr 1272/2008/WE w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Wprowadza do prawodawstwa Unii Europejskiej elementy systemu GHS. Obowiązuje wprost.


ECHA – Europejska Agencja Chemikaliów. Ma siedzibę w Helsinkach. Zajmuje się procedurami rejestracji i oceny chemikaliów, udzielania zezwoleń na ich stosowanie i wprowadzaniem ograniczeń ich stosowania, aby zapewnić spójne podejście w całej Unii Europejskiej.


substancja – oznacza pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku (wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji)


mieszanina – oznacza to samo co dotychczas preparat chemiczny, czyli takie chemikalia, które nie są substancjami chemicznymi, a ich mieszaninami


etykieta – jest jedynym sposobem informowania konsumentów, ale może również służyć do zwrócenia uwagi pracowników na bardziej wyczerpujące informacje na temat substancji lub mieszanin zawarte w kartach charakterystyki.


- karta charakterystyki – to dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować substancja lub mieszanina.


Zawiera on też podstawowe dane fizyko-chemiczne. Jej celem jest informowanie m.in. o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją czy mieszaniną i o metodach zapobiegania im.


Szczegóły dotyczące dokumentu i jego przygotowywania są określone w Tytule IV oraz Załączniku II rozporządzenia REACH. BHP - Z materiałami niebezpiecznymi trzeba postępować ostrożnie


Przedsiębiorcy muszą zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem przechowywać i przewozić substancje szkodzące zdrowiu, łatwopalne czy grożące wybuchem


Chemikalia, z którymi mają do czynienia pracownicy, bardzo często są klasyfikowane jako materiały niebezpieczne. Takie produkty należy przechowywać wyłącznie w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać pudełek, puszek czy słoików po artykułach spożywczych, ustawiać ich w szafkach czy np. lodówkach z żywnością.


Pomieszczenia, w których takie substancje mają się znajdować, powinny być odpowiednie do właściwości tych materiałów. Podobnie uważać trzeba, by właściwe były opakowania i zbiorniki, aparatura czy środki transportu.


Naczynia, puszki czy torby służące do przechowywania materiałów niebezpiecznych powinny być wykonane z materiału niepowodującego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich zawartością i nieulegającego uszkodzeniu w wyniku działania znajdującego się w nich produktu. Ponadto wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz, odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem się z nich niebezpiecznej zawartości.


Przy napełnianiu pamiętać trzeba o zapewnieniu wolnej przestrzeni choćby ze względu na możliwość termicznego rozszerzania się substancji.


Baczną uwagę zwrócić należy na zbiorniki i magazyny chemikaliów. Zrozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) wynika m.in., że należy uniemożliwić dostęp osób niepowołanych do miejsc, w których się one znajdują.


Nie można też zapomnieć o wywieszaniu instrukcji określających sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych; ich treść mają znać i stosować pracownicy zatrudnieni przy tych pracach.


Jeśli wśród magazynowanych substancji są wybuchowe czy grożące pożarem, pracownicy muszą mieć awaryjną łączność oraz znać warunki, jakie powinny być spełnione przed wejściem do takich pomieszczeń.


Przy składowaniu materiałów niebezpiecznych trzeba zachować m.in. właściwą temperaturę, wilgotność i ochronę przed nasłonecznieniem.


Ponadto należy przestrzegać ograniczeń dotyczących wspólnego magazynowania, a także ograniczeń ilości jednocześnie składowanych materiałów i rozmieszczenia ich w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli. Wszystkie istotne informacje i zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych powinny być określone w instrukcjach.


Jeżeli pracownicy w trakcie wykonywania swoich obowiązków są narażeni na oblanie środkami żrącymi lub zapalenie odzieży, to nie dalej niż 20 m od stanowisk, na których wykonywane są te zadania, powinny być natryski ratunkowe umożliwiające obmycie całego ciała oraz oddzielne prysznice do przemywania oczu.Definicja w przepisach


Materiały niebezpieczne to – według definicji z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp – w szczególności substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych (obecna nazwa ustawy: o substancjach chemicznych i ich mieszaninach) oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.


Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,344226837158 sekund.