VORTAL BHP
Nowy portal internetowy BHP


szkolenia: BHP Czy można wirtualnie szkolić pracowników z BHP ?
Autor: God Dodano: piątek, 19 sierpnia 2011 - 15:01
Nauka

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.) dopuszczone jest organizowanie szkolenia w dziedzinie bhp w formie samokształcenia kierowanego. Ale są pewne ograniczenia. Możliwość taka odnosi się tylko i wyłącznie do szkolenia okresowego i to w stosunku do:


- pracodawców oraz


- pracowników, ale niezatrudnionych na stanowiskach robotniczych.


Szkolenie wstępne wszystkich pracowników oraz szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być prowadzone tylko w formie instruktażu.


Samokształcenie kierowane


Co to jest samokształcenie kierowane? Otóż zgodnie z § 1a pkt 5 ww. rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, przez samokształcenie kierowane należy rozumieć formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu:


- poczty,


- Internetu (w tym zwłaszcza strony www, poczta elektroniczna),


przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania stawiane wykładowcom.


Uczestnicy takiego szkolenia powinni otrzymać od organizatora szkolenia odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia.Przykład


Materiały, które zobowiązany jest dostarczyć organizator szkolenia, to np. skrypty, przepisy, rysunki poglądowe, zestawy pytań kontrolnych. Organizator szkolenia w formie samokształcenia kierowanego może zatem wykorzystać internet do przekazania uczestnikom szkolenia materiałów umożliwiających przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia. Jednakże powinien także zapewnić uczestnikom konsultacje z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.Przypominamy, że wymagania dla wykładowców określone zostały w § 5 pkt 3 ww. rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.


Cele szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego


Jednym z podstawowych celów szkolenia okresowego, jaki został określony w ramowym programie szkolenia, jest nabycie przez jego uczestników umiejętności postępowania w razie wypadku (w tym metod udzielenia pierwszej pomocy) i w sytuacjach awaryjnych. Uzyskanie w tym zakresie zadowalających efektów szkolenia przeprowadzonego tylko przez internet (na odległość) będzie z oczywistych powodów trudne do osiągnięcia, a umiejętności wyniesione z takiego szkolenia – mówiąc oględnie wątpliwe.


Warto w tym miejscu postawić sobie następujące pytanie – czy chcielibyście Państwo, aby w chwili dla Was krytycznej do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej przystąpiła osoba, która „nauczyła się" tej czynności przez internet? Nabycie umiejętności ochrony zdrowia i życia w procesie pracy nie powinno podlegać spekulacjom, czy i jak można balansować na krawędzi prawa, aby jedynie formalnościom stało się zadość.


Czas szkolenia


Łączny czas przeznaczony na realizację programu (tematyki) szkolenia nie może być krótszy niż określony w ww. rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp – niezależnie od formy jego zorganizowania.Przykład


Jeżeli na samokształcenie kierowane (z wykorzystaniem internetu) pracownika administracyjno-biurowego przewidziano 3,5 godziny lekcyjne (na wszystkie tematy zawarte w programie), to temu pracownikowi należy jeszcze zapewnić konsultacje z wykładowcą trwające co najmniej 4,5 godziny lekcyjne, aby łączny czas trwania szkolenia był zgodny z wymaganiami rozporządzenia. 

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj sięBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,028592 Seconds