VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 listopada 2022
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi?
Szybko otrzymasz poradę zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 82 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Nowe możliwości finansowania inwestycji Autor : God
Ochrona Środowiska

Nowe możliwości finansowania inwestycji dotyczących ochrony środowiska w firmie na lata 2007 - 2013


Od 2007 roku pojawiła się nowa propozycja finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska dla przedsiębiorców prywatnych. Jest nią finansowany z środków UE Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko". Instytucjami właściwymi w sprawie realizacji programu jest Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ramach programu będą realizowane liczne priorytety, w tym kilka dotyczących ochrony środowiska. Są wśród nich następujące:


1. Gospodarka wodno-ściekowa. 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 3. Bezpieczeństwo ekologiczne. 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.


Priorytetem skierowanym wprost do przedsiębiorców jest ten dotyczący przedsięwzięć dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Główny cel priorytetu to ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego.


Do szczegółowych celów priorytetu, na które możesz otrzymać dofinansowanie, zalicza się takie, jak: • Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją.

 • Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, w tym zmniejszenie ilości odpadów innych niż komunalne i zwiększenie poziomu odzysku tych odpadów.

 • Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT).

 • Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi.

 • Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji substancji zanieczyszczających z obiektów spalania paliw o mocy większej od 50 MW.

 • Zwiększenie udziału odpadów poużytkowych i niebezpiecznych podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu.


W związku z powyższymi celami projekty (inwestycje), które mogą uzyskać pozytywną decyzję o dofinansowaniu, to: • publikacja materiałów uzasadniających wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego,

 • wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu,

 • projekty dostosowawcze dla przedsiębiorstw, warunkujące uzyskanie certyfikatu,

 • projekty w celu uzyskania ekoznaków dla produktów,

 • projekty związane z wprowadzeniem ekoetykiet,

 • zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów,

 • ograniczanie ilości powstawania odpadów,

 • ograniczanie zużycia surowców naturalnych, w tym wody, oraz ograniczanie zużycia energii,

 • zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości przez zapobieganie emisjom do środowiska,

 • zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów,

 • zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT,

 • inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia "końca rury"), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji,

 • inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami,

 • budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych,

 • modernizacja lub rozbudowa obiektów systemów spalania paliw i systemów ciepłowniczych,

 • modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,

 • konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku,

 • budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów,

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania,

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych.


Jako składający wniosek musisz uwzględnić następujące koszty, które mogą zostać dofinansowane: • prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, raport o oddziaływaniu na środowisko,

 • nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy,

 • zakup lub wykonanie budowli i budynków,

 • nabycie maszyn i urządzeń wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku,

 • roboty demontażowe, budowlano-montażowe oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń i całego obiektu,

 • zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, urządzenia automatyki i sterowania, aparatura kontrolno-pomiarowa, zaplecze techniczne i laboratoryjne, przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i strefy ochronnej,

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów , licencji, nie opatentowanej wiedzy technicznej i technologiczne lub z zakresu organizacji i zarządzania,

 • usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym badania i nadzór potwierdzające osiągnięcie ekologicznego efektu.


Etapy postępowania w ramach ubiegania się o dofinansowanie: • przygotowanie wniosku wstępnego, czyli tzw. karty potencjalnego przedsięwzięcia,

 • złożenie wniosku wstępnego do właściwej instytucji,

 • złożenie wniosku o dofinansowanie w razie pozytywnej aprobaty wniosku wstępnego.


Pytania, na które jako przedsiębiorca musisz znać odpowiedzi, aby prawidłowo przeprowadzić procedurę przygotowywania wniosku:


1. Czy projekt wpisuje się w cele programu, z którego ma być dofinansowany? 2. Czy potrafisz wykazać, że Twoja, (wnioskodawcy) instytucja ma odpowiednie doświadczenie, kadry i środki finansowe do realizacji projektu? 3. Czy projekt spełnia kryteria, na podstawie których będzie dokonywana ocena merytoryczna?


Jakie działania powinieneś podjąć w przygotowaniach do uzyskania dofinansowania? • opracowanie planu inwestycyjnego przedsięwzięcia,

 • opracowanie planu inwestycji odtworzeniowych,

 • wyliczenie kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz efektu ekologicznego.


Standardowymi elementami wniosku o dofinansowanie są: • tytuł projektu, instytucje i osoby do kontaktu,

 • typ i lokalizacja projektu,

 • cele projektu,

 • opis projektu,

 • koszty projektu,

 • analiza finansowo-kosztowa,

 • oczekiwania w zakresie dofinansowania lub inne źródła dofinansowania,

 • zakres korzystania z zamówień publicznych,

 • sposób monitoringu przedsięwzięcia.


Dodatkowe źródła informacji: strona Ministerstwa Środowiska - www.mos.gov.pl strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl strona www.funduszestrukturalne.gov.pl


ZAPYTANIA W SPRAWACH POWYŻSZYCH Można składać poprzez : e-mail: bhpekspert@gmail.com

Ocena

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


Kodeks pracy


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 1689
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,557518959045 sekund.