VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 14 kwietnia 2021
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi?
Szybko otrzymasz poradę zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 77 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Pracodawca-Pracownik: Pracownika trzeba szkolić Autor : God
Pracodawca i Pracownik
Pracownika trzeba szkolić

Pracodawca musi poinformować pracownika o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i ewentualnych zagrożeniach. To jeden z podstawowych warunków bezpiecznej pracy, a zarazem jeden z głównych obowiązków szefa

Zasada jest taka, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który: - nie ma kwalifikacji lub niezbędnych umiejętności do jej wykonywania, - nie zna przepisów ani zasad bhp.


Jednak obowiązek przeszkolenia pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy ciąży na samym pracodawcy, a nie na zatrudnionych. On też musi dbać o systematyczne okresowe szkolenia pracowników.


Jest tylko jeden wyjątek od obowiązku przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem go do pracy - gdy pracownik jest zatrudniany na tym samym stanowisku, które zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę.


Pracodawca sam się szkoli...

Sam pracodawca również musi przejść szkolenie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinien powtarzać okresowo.


... a następnie informuje pracowników

Szef musi też: - informować pracowników, jakie przepisy i zasady bhp obowiązują przy poszczególnych pracach, -wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy na zajmowanych przez nich stanowiskach. Pracownik musi na piśmie potwierdzić, że zapoznał się z zasadami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.


Szkolenia bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.


Kto szkoli

Organizatorem i prowadzącym szkolenie może być:  • - sam pracodawca lub

  • -firma specjalistyczna  na zlecenie pracodawcy.


Jak przygotować szkolenie

Zarówno pracodawca samodzielnie organizujący szkolenie, jak i firma działająca na jego zlecenie muszą zapewnić: -programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla grup stanowisk; Przygotowuje je sam pracodawca lub w porozumieniu z nim firma działająca na jego zlecenie (na podstawie programów ramowych stanowiących załącznik do rozporządzenia z 27 lipca 2004 r.). -programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu (jeżeli takie szkolenie jest prowadzone); -wykładowców i instruktorów z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem dydaktycznym; - odpowiedni lokal na szkolenie; -wyposażenie dydaktyczne; -dokumentację, tj. programy szkolenia, dzienniki zajęć, protokoły przebiegu egzaminów i rejestr wydanych zaświadczeń.


Czego dowie się uczestnik

Podczas szkolenia pracownicy muszą: -zapoznać się z czynnikami, które mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy, oraz ze środkami i działaniami, które zapobiegną tym zagrożeniom, -poznać przepisy oraz zasady bhp niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, - zapoznać się z obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bhp związanymi z wykonywaną pracą, - nauczyć się wykonywać pracę w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, -dowiedzieć się, jak postępować w sytuacjach awaryjnych oraz jak udzielać pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Pracodawca musi przechowywać programy, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia bhp.


Kursy wstępne...

W dziedzinie bhp prowadzi się szkolenia wstępne i okresowe. W tabeli przedstawiamy podstawowe informacje o tych kursach i różnice między nimi.


Pracownik musi potwierdzić, że odbył instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Służy do tego karta szkolenia wstępnego (jej wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia z 27 lipca 2004 r.). Pracodawca przechowuje ją w aktach osobowych pracownika -w części A.


...i okresowe

Natomiast szkolenie okresowe kończy się egzaminem, który ma sprawdzić przyswojoną przez pracownika wiedzę objętą programem kursu, a także umiejętność wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami bhp. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. Potwierdzeniem jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 3 lutego 2006 r. Pracodawca przechowuje je w części B akt osobowych pracownika.


Zwolnieni z okresowych

Ze szkoleń okresowych może być zwolniona osoba, która odpowiednio w ciągu 6 lub12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku:- u innego pracodawcy odbędzie wymagane szkolenie okresowe i przedstawi aktualne zaświadczenie potwierdzające udział w nim, -odbyła szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku.Za równoznaczne z odbyciem tego kursu uważa się też ukończenie dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Ważne by odbyło się to w okresie wymaganym dla szkoleń okresowych i uwzględniało program szkolenia wymagany dla określonego stanowiska pracy.


Jakie przepisy


-art. 237, art. 237kodeksu pracy -rozporządzenie z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.)-rozporządzenie z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( DzU nr 31, poz. 216)


Szkolenie wstępne  
Forma Cel Kto podlega Kto prowadzi Czas trwania
instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne)   zapoznanie się z: - podstawowymi prze- pisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, ukła- dach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy - przepisami bhp obowiązującymi w zakładzie pracy - zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku   - nowo zatrudnieni pracownicy - studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką - uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu   - pracownik służby bhp lub - osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo - pracownik wyznaczony przez pracodawcę mający wiedzę i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu   minimum 3 godziny  
instruktażstanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy)   zapoznanie z: - czynnikami środo- wiska pracy i ryzykiem zawodowym wystę- pującymi na danym stanowisku pracy - sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki - metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach   - pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych - pracownicy przenoszeni na stanowiska opisane wyżej - uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu - studenci odbywający praktykę studencką Uwaga! Pracownik, który wykonuje pracę na kilku stanowiskach, powinien na każdym z nich odbyć instruktaż.   - wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca - jeżeli mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego   powinien zależeć od: - przygotowania zawodowego pracownika - dotychczasowego stażu pracy - rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku, na którym ma być zatrudniony pracownik Uwaga!Instruktaż stanowiskowymusi zakończyć sięsprawdzianem wiedzyi umiejętności z zakresuwykonywania pracy zgodnie z przepisami orazzasadami bhp. Dopiero po nim wolno dopuścić pracownika do wykonywania pracy na tym stanowisku
Szkolenie okresowe  
Cel Kto podlega Forma Częstotliwość Kiedy pierwsze szkolenie
aktualizacja oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie   pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych   instruktaż   nie rzadziej niż raz na 3 lataUwaga! Jeżeli na stanowiskach występują szczególnie duże zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, to nie rzadziej niż raz w roku.   w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku, natomiast pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami (w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści) w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia na danym stanowisku  
- pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami (w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści) - pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji - pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby - pracownicy administracyjno-biurowi oraz inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp   kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane   nie rzadziej niż raz na 5 lat, a dla pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat  


 

Ocena

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Germantech Jobs


SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,35719704628 sekund.